པེ་ཏྲོ་དང་པོ། 4 – 1 Peter 4

པེ་ཏྲོ་དང་པོ། 4 – 1 Peter 4

1 དེའི་ཕྱིར་མཱ་ཤི་ཀས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བས། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱིས་རང་བརྟན་པར་བྱེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དེས་སྡིག་ཉེས་དང་བྲལ།

2 དེ་ནི་ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱེད་ཚོ་ཤ་ཁྲག་གི་ལུས་རྒྱུན་མ་ཆད་བར་འཇིག་རྟེན་དུ་སྡོད་རིང་མིའི་འདོད་ཆགས་ལྟར་མ་ཡིན་གྱིས། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་མི་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་ཕྱིར་རོ།

3 ཁྱེད་ཚོ་སྔོན་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། འདོད་ཆགས། ར་བཟི་བ། ལོག་གཡེམ། བག་མེད་ཅན་གྱི་ཐུགས་སྤྲོ། ཆོས་ལོག་པའི་སྐུ་འདྲར་བཀུར་བ་ལ་སོགས་བྱེད་པའི་འདས་ཟིན་གྱི་དུས་དེ་འདངས་ངེས་ཡིན།

4 དེ་ལྟར་གྱི་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་སྤྱོད་ལམ་ངན་པ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མི་བྱེད་པ་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་ཧ་ལས་པས། ཁྱེད་ཚོར་སྨད་ར་གཏོང༌།

5 འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་འཆི་གསོན་གཉིས་ཀར་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

6 གཤིན་པོ་རྣམས་ལའང་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་ལྟར་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་ཡང༌། ཁོ་ཚོས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

7 དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་སླེབས་པར་ཉེ་བས། སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་ཕྱིར་རང་ཚོད་ཟིན་པ་དང༌། བློ་གསལ་པོར་གནས་ཤིག

8 གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་བྱམས་པར་འཛིན་ཞིག གང་ལགས་ཤེ་ན། བྱམས་པ་ཡིས་སྡིག་ཉེས་མང་པོ་གུ་ཡངས་གཏོང་ཐུབ་པས་སོ།

9 མ་རངས་པའི་གཏམ་མི་བཤད་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྣེ་ལེན་བྱེད།

10 ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་མི་རེ་རེ་ལ་དཀོན་མཆོག་ནས་གནང་སྦྱིན་ཞིག་ཐོབ་ཟིན་པས། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཉེར་པ་མཁས་པ་ལྟར་དེ་ཡིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་བྱེད།

11 ཆོས་ཤོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གསུང་པ་དེ་རང་ལྟར་ཤོད་དགོས། རོགས་བྱེད་མཁན་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་རོགས་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོག་ནས་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་བརྒྱུད་ནས་དཀོན་མཆོག་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། དུས་གཏན་དུ་གཟི་བརྗིད་དང་དབང་ཁོང་གི་ཡིན་ནོ། ཨ་མེན།

12 གཅེས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་བྱུང་བའི་མེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་མ་བསམ་མམ་ཡང་ན་ཡ་མཚན་མ་སྐྱེད།

13 དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁྱེད་ཚོས་མཱ་ཤི་ཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ཙམ་མྱོང་བ་དེ་ཙམ་གྱི་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག དེ་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཁྱེད་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་གྱུར།

14 ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་གྱི་རྐྱེན་པས་དམའ་འབེབས་བྱས་ན་བདེའོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ།

15 གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ། མི་གསོད་མཁན་ནམ། རྐུན་མའམ། ཉེས་ཅན་ནམ། གཞན་གྱི་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ན་མི་འོས་སོ།

16 འོན་ཀྱང་སུ་ཞིག་མཱ་ཤི་ཀ་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན། ངོ་ཚ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་མཚན་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག

17 ད་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་དུས་ལ་བབས། ངེད་རྣམས་ནས་འགོ་བཙུགས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ལ་མ་ཉན་པ་རྣམས་ལ་ཅི་འབྱུང་བར་འགྱུར།

18 ཡང་མདོ་ལས།

དྲང་བདེན་རྣམས་ཀྱང་ཐར་དཀའ་ན།།

དད་མེད་སྡིག་ཅན་ཅི་ཞིག་བྱེད།།

ཅེས་འཁོད།

19 དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགོད་པ་གནང་མཁན་གྱི་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་བཅོལ་ནས་མུ་མཐུད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་སོ།།

1 Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, 2 so as to live for the rest of the time in the flesh no longer for human passions but for the will of God. 3 For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. 4 With respect to this they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you; 5 but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. 6 For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does.

7 The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. 8 Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. 9 Show hospitality to one another without grumbling. 10 As each has received a gift, use it to serve one another, as good stewards of God’s varied grace: 11 whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.

12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. 13 But rejoice insofar as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. 14 If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. 15 But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. 16 Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. 17 For it is time for judgment to begin at the household of God; and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? 18 And “If the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner?”

19 Therefore let those who suffer according to God’s will entrust their souls to a faithful Creator while doing good.