པེ་ཏྲོ་དང་པོ། 5 – 1 Peter 5

པེ་ཏྲོ་དང་པོ། 5 – 1 Peter 5

1 ང་རང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་དང༌། མཱ་ཤི་ཀའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དཔང་པོ་དང༌། མངོན་པར་འགྱུར་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་སྐལ་བ་འཐོབ་མཁན་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་སྐུལ།

2 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཏོད་གནང་བའི་མི་རྣམས་རྫི་བོས་ལུག་ཁྱུ་ལྟར་སྐྱོངས། མི་འདོད་པར་མིན་གྱིས། དགའ་བའི་ངང་ནས་འགན་དེ་འཁུར། རྒྱུ་ནོར་ལ་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས་མིན་པར། དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་སེམས་ཀྱིས་སྐྱོངས་ཤིག

3 ཁྱེད་ལ་གཏད་པའི་ལུག་ཁྱུ་སྟེ་མི་རྣམས་ལ་བཙན་ཤེད་མི་བྱེད་པར་མིག་དཔེ་སྟོན་ཞིག

4 རྫི་བོ་མཆོག་དེ་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་མི་འཇིག་པའི་ཅོད་པན་འཐོབ་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

5 དེ་བཞིན་དུ་ཁྱེད་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། ཁྱེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་བྱེད་དགོས། གང་ཡིན་ཞེ་ན།

6 དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་དབང་ལྡན་པའི་ཕྱག་འོག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དམའ་ས་བཟུང་ཞིང༌། དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཚོ་མཐོ་བར་མཛད།

7 ཁོང་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་མཛད་པས། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་གཏོད།

8 རང་ཚོད་ཟིན་ནས་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཅིག བདུད་རྒྱལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོའི་དགྲ་བོ་ནི་ངར་སྐད་འདོན་པའི་སེང་གེ་ལྟར་གང་སར་མྱུལ་ནས་ཟ་རྒྱུའི་མི་ཞིག་འཚོལ།

9 ཁོ་བཀག་སྟེ་ཁྱེད་ཚོའི་དད་པ་ལ་བརྟན་པོར་གནས། གང་ལགས་ཤེ་ན། འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དེ་ལྟར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ།

10 ཡང་ཁྱེད་ཚོ་དུས་ཐུང་ངུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་རྗེས་སུ། མཱ་ཤི་ཀའི་སྒོ་ནས་རང་གི་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་གཟི་བརྗིད་དུ་བོས་མཁན་ཐུགས་རྗེ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སླར་གསོ་བ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར། ནུས་ཤུགས། རྨང་གཞི་སྲ་བརྟན་བཅས་དང་ལྡན་པར་མཛད་ངེས་ཡིན།

11 ཁོང་དུས་གཏན་དུ་མངའ་ཐང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཨ་མེན།

12 ངས་བློ་གཏད་ཆོག་པར་རྩི་བའི་སྤུན་ཟླ་སིལ་ཝ་ནུ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་གེ་ཐུང་ངུ་འདི་བྲིས། ཁྱེད་ཚོར་སྐུལ་ཞིང༌། ཡི་གེ་འདིར་བཀོད་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་དཔང་པོ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེ་ལ་བརྟན་པོར་གནས་ཤིག

13 སྦ་བི་ལོན་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་ལྟར་བདམས་པ་དང༌། ངའི་བུ་ལྟར་ཡིན་པ་མར་ཀུས་ཁྱེད་ཚོར་འཚམས་འདྲི་ཞུ།

14 བྱམས་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འོ་ཡིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས། མཱ་ཤི་ཀའི་ནང་ན་གནས་པ་ཁྱེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞི་བདེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། །།

1 So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed: 2 shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you; not for shameful gain, but eagerly; 3 not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. 4 And when the chief Shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. 5 Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for “God opposes the proud but gives grace to the humble.”

6 Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you, 7 casting all your anxieties on him, because he cares for you. 8 Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 9 Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. 10 And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. 11 To him be the dominion forever and ever. Amen.

12 By Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand firm in it. 13 She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son. 14 Greet one another with the kiss of love. Peace to all of you who are in Christ.