བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 19 – Deuteronomy 19

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 19

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཁོང་གིས་ཚར་གཅོད་གནང་བའི་རྗེས་སུ། ཁྱོད་ཚོས་དེ་དག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྡོད་ཁང་སོགས་རྩིས་ལེན་བྱས་ཏེ་དེར་གཞིས་ཆགས་སྐབས། 2-3  ཡུལ་དེ་ཁག་གསུམ་དུ་ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ། ས་གནས་ཁག་རེ་རེའི་དཀྱིལ་དུ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ལས་སླ་པོར་སླེབས་ཐུབ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རེ་དགོས་པ་དང་། ཡང་སྲོག་གཅོད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་བྲོས་ཕྱིན་ཏེ། སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་ཐུབ་མོད། 4  གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་འཁོན་སེམས་མེད་པར་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་ཐུབ། 5  དཔེར་ན་མི་གཉིས་ཤིང་གཅོད་པར་ནགས་ཚལ་དུ་འགྲོ་བ་དང། གཅིག་གི་ཤིང་བཅད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སྟ་རེ་ཡུ་བ་ནས་མགོ་ཕུད་དེ་གཞན་དེ་ལ་ཕོག་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གང་རུང་དུ་བྲོས་ཕྱིན་ཏེ། དེར་ཉེན་ཁ་མེད་པར་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། 6  གལ་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་འགྱངས་རིང་བས། དགྲ་ཤ་ལེན་དགོས་པའི་གཉེན་ཚན་དེས་ཁོང་ཁྲོའི་ངང་མི་ནག་ཉེས་མེད་པ་དེ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བསད་ཐུབ་ཡོང་། གང་ལྟར་ཡིན་རུང་ཁས་དགྲ་བོ་མ་ཡིན་པར་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་ཞིག་བསད་ཡོད་དོ། 7  དེ་བས་ན་ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་སོ་སོར་བྱེད་ནས་བཞག་དགོས་ཅེས་བཀའ་གཏོངགི་ཡོད།

8  སྔར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མེས་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་བཞིན། ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་གནང་བ་དང་། ཉིད་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ལྟར་ཡུལ་དེ་ཆ་ཚང་ཁྱོད་ཚོར་གནང་སྐབས། 9  ཁྱོད་ཚོས་ད་དུང་གྲོང་ཁྱེར་འཕར་མ་གསུམ་འདམས་དགོས། (དེ་རིང་ངས་སློབ་སྟོན་བྱེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚང་མ་ཁྱོད་ཚོས་སྲུང་ཞིང་། རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བརྩེ་གུས་ཞུས་ཏེ། ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་ཡུལ་དེ་ཁྱོད་ཚོར་གནང་བར་འགྱུར།) 10  མི་ནག་ཉེས་མེད་པ་རྣམས་དོན་མེད་དུ་བསད་མ་དགོས་པ་དང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དུ་ཁྱོད་ཚོར་སྲོག་བཅད་པའི་ནག་ཉེས་མ་ཕོག་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་བྱེད་དགོས་སོ།

11  གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་ཆེད་མངགས་རང་གི་དགྲ་བོ་བསད་དེ། གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ཏུ་སྐྱབས་བཅོལ་བར་བྲོས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། 12  མི་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགོ་དཔོན་ཚོས། ཁོ་འཁྲིད་ཡོང་བཅུག་ནས་གྲ་ཤ་ལེན་པའི་ནང་མི་ཚོའི་ལག་ཏུ་བསད་པའི་ཕྱིར་ཁོ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་སོ། 13  དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་མ་བྱེད་པར་ཨིསི་རཱཨེལ་ཡུལ་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་དེ་བཞིན་ཚར་གཅོད་གཏོང་ཞིག་དང་། ཁྱོད་ཚོར་ལས་དོན་གང་སྤྱིར་འགྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཡོང་ངེས་སོ༎

14  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དེར་སྔོན་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྱོད་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྣམས་སྤོ་བར་མི་རུང་ངོ་༎

15  མི་སུ་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཕྱིར་དཔང་པོ་གཅིག་གིས་མི་འགྲིག་ཅིང་། ཉུང་ཤོས་ལ་དཔང་པོ་གཉིས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 16  གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་ནག་ཉེས་མེད་པའི་མི་ཞིག་ལ་རྫུན་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། 17  མི་དེ་གཉིས་མཆོད་འབུལ་བྱེད་སའི་ས་གནས་གཅིག་པོ་དེར་ཕྱིན་སྟེ། སྐབས་དེའི་བླ་མ་དང་ཁྲིམས་དཔོན་ཚོས་དེ་གཉིས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། 18  ཁྲིམས་དཔོན་ཚོས་དེའི་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ། མི་དེས་རང་གི་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་གྲོགས་པོ་གཞན་དེ་ལ་རྫུན་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 19  ཉེས་སྐྱོན་བྱས་པའི་མི་དེ་ཐོབ་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ། འཛུན་གྱི་སྐྱོན་བརྫོད་འཇུག་མཁན་དེ་ལ་ཐོབ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ཚོས་ལམ་སྲོལ་ངན་པ་དེ་བཞིན་མེད་པར་འགྲོ་ཡོང་། 20  དེ་ནས་ཚང་མས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་ནས་འཇིགས་ཤིང་། སླད་ཕྱིན་སུས་ཀྱང་ལས་ངན་དེ་འདྲ་ཞིག་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་སོ། 21  གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་ཚོས་སྙིང་རྗེ་མ་བྱས་པར། ཉེས་པ་གཏོང་སྟངས་ནི་སྲོག་གི་ཚབ་ཏུ་སྲོག་ལན་དང་། མིག་གི་ཚབ་ཏུ་མིག་ལན། སོའི་ཚབ་ཏུ་སོ་ལན། ལག་པའི་ཚབ་ཏུ་ལག་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྐང་པའི་ཚབ་ཏུ་རྐང་ལན་འཇལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ༎

Deuteronomy 19

“When the Lord your God cuts off the nations whose land the Lord your God is giving you, and you dispossess them and dwell in their cities and in their houses, 2 you shall set apart three cities for yourselves in the land that the Lord your God is giving you to possess. 3 You shall measure the distances and divide into three parts the area of the land that the Lord your God gives you as a possession, so that any manslayer can flee to them.

4 “This is the provision for the manslayer, who by fleeing there may save his life. If anyone kills his neighbor unintentionally without having hated him in the past— 5 as when someone goes into the forest with his neighbor to cut wood, and his hand swings the axe to cut down a tree, and the head slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies—he may flee to one of these cities and live, 6 lest the avenger of blood in hot anger pursue the manslayer and overtake him, because the way is long, and strike him fatally, though the man did not deserve to die, since he had not hated his neighbor in the past. 7 Therefore I command you, You shall set apart three cities. 8 And if the Lord your God enlarges your territory, as he has sworn to your fathers, and gives you all the land that he promised to give to your fathers— 9 provided you are careful to keep all this commandment, which I command you today, by loving the Lord your God and by walking ever in his ways—then you shall add three other cities to these three, 10 lest innocent blood be shed in your land that the Lord your God is giving you for an inheritance, and so the guilt of bloodshed be upon you.

11 “But if anyone hates his neighbor and lies in wait for him and attacks him and strikes him fatally so that he dies, and he flees into one of these cities, 12 then the elders of his city shall send and take him from there, and hand him over to the avenger of blood, so that he may die. 13 Your eye shall not pity him, but you shall purge the guilt of innocent blood from Israel, so that it may be well with you.

14 “You shall not move your neighbor’s landmark, which the men of old have set, in the inheritance that you will hold in the land that the Lord your God is giving you to possess.

15 “A single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of two witnesses or of three witnesses shall a charge be established. 16 If a malicious witness arises to accuse a person of wrongdoing, 17 then both parties to the dispute shall appear before the Lord, before the priests and the judges who are in office in those days. 18 The judges shall inquire diligently, and if the witness is a false witness and has accused his brother falsely, 19 then you shall do to him as he had meant to do to his brother. So you shall purge the evil from your midst. 20 And the rest shall hear and fear, and shall never again commit any such evil among you. 21 Your eye shall not pity. It shall be life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.