བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 25 – Deuteronomy 25

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 25

1  གལ་ཏེ་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་གཉིས་འཐབ་རྩོད་བྱུང་སྟེ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིད་ནས་གཅིག་དེ་ནོངས་མེད་དང་གཞན་དེ་ཉེས་ཅན་དུ་རྩིས་པ་དང་། 2 ཉེས ་ཅན་དེ་ལ་རྡུང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཕོག་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ལ་མར་ཁ་འབུབ་ཏུ་སྙལ་ནས་རྟ་ལྕག་གཏོང་དགོས། རྟ་ལྕག་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཁོའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 3  དེ་ལ་རྟ་ལྕག་བཞི་བཅུ་ལས་གཏོང་མི་ཆོག དེ་ལས་མང་བ་རྟ་ལྕག་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཀུན་གྱིས་མཐོང་སར་ཁོ་ལ་མིང་རྗེས་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་ཉེན་ཡོད།

4  ཕྱུགས་ཆགས་བསྐོར་སྐབས་གླང་གི་ཁ་མ་སྡམ་ཞིག།

5  ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྤུན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ལ་བུ་མེད་པར་ཤི་བ་ཡིན་ན། ཁོའི་སྐྱེ་དམན་དེས་ཕྱི་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་གྱི་སྐྱེས་པ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་འདས་གྲོངས་ཟིན་པའི་མི་དེའི་སྤུན་གྱིས་མོ་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་དགོས། དེ་ནི་ཁོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 6  དེ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སྔོན་སྐྱེས་དེ་ནི་སྤུན་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དེའི་བུའི་ཚུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། སྤུན་འདས་པའི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ཡིན་ཟེར་ཨིསི་རཱཨེལ་ནང་དུ་གནས་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། 7  འདས་པའི་མིའི་སྤུན་དེས་མོ་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་འདོད་མ་བྱས་ན། བུད་མེད་དེས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགོ་བྱེད་ཚོའི་མདུན་དུ་ཕྱིན་ནས། ངའི་ཁྱོ་གའི་སྤུན་དེས་རང་གི་ལས་འགན་མ་སྒྲུབ་པར། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་རང་གི་སྤུན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་དགོས། 8  དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགོ་བྱེད་ཚོས་མི་དེ་ལ་བོས་ཏེ་བསླབ་བྱ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། 9  ཡུག་མོ་དེས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགོ་བྱེད་ཚོས་མཐོང་སར་སྐྱེས་པ་དེའི་ལྷམ་ཡ་གཅིག་ཕུད་དེ་མི་དེའི་གདོང་ལ་མཐུ་ལུད་བརྒྱབ་ཅིང་འདི་ལྟར་སྨྲས་དགོས། རང་གི་སྤུན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་འདོད་མི་བྱེད་མཁན་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདི་འདྲ་ཡོང་ངེས་སོ། 10  ཁྱིམ་ཚང་དེའི་མིང་ལ་ལྷམ་ཕུད་པའི་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞེས་ཨིསི་རཱཨེལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་འགྱུར༎

11  མི་གཉིས་འཐབ་འཛིང་བྱེད་སྐབས་མི་གཅིག་གི་ཆུང་མས་རང་གི་ཁྱོ་གའི་ཕྱོགས་བྱས་ཏེ། སྐྱེས་པ་གཞན་དེའི་ཕོ་མཚན་བཙིར་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན་ན། 12  བུད་མེད་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་མ་བྱེད་པར་དེའི་ལག་པ་གཅོད་དགོས་སོ།

13-14  ཐིག་ཚད་དང་ལྗིད་ཚད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་མ་གཏོང་ཞིག 15 ཁྱོད་ཚོས་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ལྡན་པའི་ལྗིད་ཆད་དང་ཚད་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དེར་ཁྱོད་ཚོ་ཚེ་རིང་པོར་གནས་པར་འགྱུར། 16  མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་སྡང་བ་གནང་ངོ་༎

17  ཁྱོད་ཚོ་ཨི་ཇིབ་ནས་ཐོན་ཡོང་སྐབས། ཨ་མ་ལེག་པ་ཚོས་ཁྱོད་ཚོར་གང་བྱས་པ་དེ་དྲན་གསོ་བྱོས་ཤིག 18  དེ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་མ་འཇིགས་པར། ཁྱོད་ཚོ་ངལ་ཞིང་ཐང་ཆད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ཆོས་ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱབ་ནས་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཏེ། མི་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ལུས་པ་ཚང་མ་བསད་པ་ཡིན་པས། 19  དེར་བརྟེན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡུལ་དེ་ཁྱོད་ཚོར་གནང་དུས། ཁྱོད་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་དགྲ་བོའི་ལས་བརྟན་པོ་མཛོག་སྐབས། ཁྱོད་ཚོས་ཨ་མ་ལེག་པ་ཚང་མ་ངེས་པར་གསོད་དགོས། དེ་ཚོའི་མིང་ཤུལ་ཙམ་ཡང་སུ་ཞིག་གི་ནམ་ཡང་མི་དྲན་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་མ་བརྗེད་ཅིག།

Deuteronomy 25

“If there is a dispute between men and they come into court and the judges decide between them, acquitting the innocent and condemning the guilty, 2 then if the guilty man deserves to be beaten, the judge shall cause him to lie down and be beaten in his presence with a number of stripes in proportion to his offense. 3 Forty stripes may be given him, but not more, lest, if one should go on to beat him with more stripes than these, your brother be degraded in your sight.

4 “You shall not muzzle an ox when it is treading out the grain.

5 “If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead man shall not be married outside the family to a stranger. Her husband’s brother shall go in to her and take her as his wife and perform the duty of a husband’s brother to her. 6 And the first son whom she bears shall succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. 7 And if the man does not wish to take his brother’s wife, then his brother’s wife shall go up to the gate to the elders and say, ‘My husband’s brother refuses to perpetuate his brother’s name in Israel; he will not perform the duty of a husband’s brother to me.’ 8 Then the elders of his city shall call him and speak to him, and if he persists, saying, ‘I do not wish to take her,’ 9 then his brother’s wife shall go up to him in the presence of the elders and pull his sandal off his foot and spit in his face. And she shall answer and say, ‘So shall it be done to the man who does not build up his brother’s house.’ 10 And the name of his house shall be called in Israel, ‘The house of him who had his sandal pulled off.’

11 “When men fight with one another and the wife of the one draws near to rescue her husband from the hand of him who is beating him and puts out her hand and seizes him by the private parts, 12 then you shall cut off her hand. Your eye shall have no pity.

13 “You shall not have in your bag two kinds of weights, a large and a small. 14 You shall not have in your house two kinds of measures, a large and a small. 15 A full and fair weight you shall have, a full and fair measure you shall have, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. 16 For all who do such things, all who act dishonestly, are an abomination to the Lord your God.

17 “Remember what Amalek did to you on the way as you came out of Egypt, 18 how he attacked you on the way when you were faint and weary, and cut off your tail, those who were lagging behind you, and he did not fear God. 19 Therefore when the Lord your God has given you rest from all your enemies around you, in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven; you shall not forget.