ལེའུ་དང་པོ། 3:15-22 (Gospel of Luke)

མི་རྣམས་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་པས་ཚང་མའི་སེམས་ལ་ཡོ༷་ཧ་ནན་ནི་མཱ༷་ཤི་ཀ་ཡིན་མིན་སྙམ་པ་དང༌།  ཡོ༷་ཧ་ནན་གྱིས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་“ངས་ནི་ཆུ་ཡིས་ཁྱོད་ཚོར་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད།

འོན་ཀྱང་ངའི་རྗེས་ལ་ང་ལས་དབང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བར་ངེས་ཏེ། ང་ཁོང་གི་ལྷམ་སྒྲོག་ཀྱང་འགྲོལ་བར་མི་འོས། ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དང་མེ་ཡིས་ཁྲུས་གསོལ་གནང་བར་འགྱུར་རོ།

ཁོང་གི་གཡུལ་ཁ་ལེགས་པོར་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ཆེད་དང༌། མཛོད་ཁང་ལ་གྲོ་སྡུད་པའི་ཕྱིར་སྦར་མོ་ཕྱག་ལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྩྭ་རྣམས་ཁོང་གིས་གསོད་མི་སྲིད་པའི་མེ་ཡིས་སྲེག་པར་བྱ་”

ཞེས་གསུངས། ད་དུང་སྐད་ཆ་གཞན་དག་མང་པོས་སྐུལ་མ་བཏང་སྟེ་ཁོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས། འོན་ཀྱང་ཡོ༷་ཧ་ནན་གྱིས་ས་གནས་དཔོན་པོ་ཧེ༷་རོ་དཱེ་ལ་ཁོའི་གཅེན་པོའི་བཟའ་ཟླ་ཧེ༷་རོད་ཡཱ་ཡི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང༌།

ཁོས་བྱས་པའི་ལས་ངན་ཚང་མའི་རྐྱེན་གྱིས་བཀའ་བཀྱོན་བྱེད་སྐབས། ཉེས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་ཁོས་ཡོ༷་ཧ་ནན་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག

དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཁྲུས་གསོལ་ལེན་སྐབས་གཙོ་བོ་ཡེ༷་ཤུའང་ཁྲུས་གསོལ་བཞེས། ཁོང་གིས་གསོལ་སྨོན་འདེབས་དུས་ནམ་མཁའ་ཕྱེ་ནས་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་གཟུགས་དང་ལྡན་ཅིང་ཕུག་རོན་ལྟར་ཁོང་གི་སྟེང་ལ་བབས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་“ཁྱེད་ནི་ངའི་གཅེས་པའི་བུ་ཡིན། ང་རང་ཁྱེད་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའོ་”ཞེས་པའི་གསུང་སྐད་ཅིག་བྱུང༌།

t-script-7-x-600px

As the people were in expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Christ, John answered them all, saying, “I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire.”

So with many other exhortations he preached good news to the people. But Herod the tetrarch, who had been reproved by him for Herodias, his brother’s wife, and for all the evil things that Herod had done, added this to them all, that he locked up John in prison.

Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form, like a dove; and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”