ལེའུ་དང་པོ། 4:1-13 (Gospel of Luke)

དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ་ཡེ༷་ཤུ་ཡོ༷ར་དན་གཙང་པོ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་པ་དང༌།

དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་སྐུལ་ཏེ་ཁོང་དབེན་སྟོང་ལ་ཕེབས། ཉིན་ཞག་བཞི་བཅུའི་རིང་བདུད་སཱ༷་ཏན་གྱིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་བླངས།

དེའི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་དུས་སྐབས་དེའི་མཐའ་མར་བཀྲེས། བདུད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་“ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་རྡོ་འདི་བག་ལེབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག་”ཞེས་སྨྲས་པ་ན་ ལན་དུ་ཡེ༷་ཤུས་“གསུང་རབ་ནང་མི་ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་འདུག་”

ཅེས་གསུངས་པས། བདུད་ཀྱིས་ཁོང་ཡར་ཁྲིད་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཚང་མ་བསྟན་པ་རེད།  ཁོང་ལ་“རྒྱལ་ཁམས་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྲིད་དབང་དང་དཔལ་ང་ལ་གཏད་ཡོད་དེ་ངས་སུ་ལ་དགའ་བར་སྟེར་བས་ཁྱེད་ལ་འབུལ་བར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་པར་འགྱུར་”ཞེས་ཟེར་བས།  ལན་དུ་ཡེ༷་ཤུས་“གསུང་རབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་ནར་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྲིས་འདུག་”

ཅེས་གསུངས། བདུད་ཀྱིས་ཡེ༷་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཁྲིད་ནས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་རྩེ་རུ་ལང་དུ་བཅུག་ནས་ཁོང་ལ་ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་འདི་ནས་མར་མཆོངས་ཤིག  གང་ལགས་ཟེར་ན། གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་

ཁོང་གི་སྲུང་དགོས་ཕོ་ཉ་རྣམས་སུ་ནི༎

ཁྱེད་སྐྱོབ་དགོས་པའི་བཀའ་ཡང་གནང་བར་འགྱུར༎

རྡོ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ནི་མི་ཕོག་ཕྱིར༎

དེ་ཚོའི་ལག་པར་ཁྱེད་ནི་འདེགས་པར་འགྱུར༎

ཅེས་བྲིས་འདུག  ཡེ༷་ཤུས་“གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཉམས་ཚོད་མ་བྱོས་ཤིག་ཅེས་བྲིས་འདུག་”ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། བདུད་ཀྱི་ཉམས་ཚོད་ཀུན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་གོ་སྐབས་མ་འཐོབ་པར་ཁོང་དང་བྲལ།

t-script-7-x-600px

And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for forty days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” And Jesus answered him, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone.’” And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and said to him, “To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you, then, will worship me, it will all be yours.” And Jesus answered him, “It is written,

“‘You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.’”

And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written,

“‘He will command his angels concerning you, to guard you,’ and “‘On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.’”

And Jesus answered him, “It is said, ‘You shall not put the Lord your God to the test.’” And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time.