ལེའུ་དང་པོ། 5:17-26 (Gospel of Luke)

ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་ཆོས་བསྟན་གནང་བའི་སྐབས། ག༷་ལིལ་ཡུལ་གྱི་གྲོང་གསེབ་རེ་རེ་དང༌།

ཡ༷་ཧུ་དཱ་ཡུལ། ཡེ༷་རུ་ཤ་ལེམ་ནས་ཡོང་བའི་ཕཱ༷་རུ་ཤི་པ་དང་ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་ཁ་ཤས་དེ་རུ་བསྡད་དེ། ནད་གསོ་བར་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ནུས་མཐུ་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་གནས།

མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཉལ་ཁྲི་སྟེང་ལ་གོམ་པ་སྤོ་མི་ཐུབ་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཁུར་ཏེ་ནང་ལ་ཡོང་ནས་ཡེ༷་ཤུའི་མདུན་དུ་འཇོག་པའི་ཐབས་བཙལ་ཡང༌། མི་ཚོགས་མང་བས་དེ་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་མ་ཐར་སྟབས།

ཁང་པའི་ཐོག་ཁར་འཛེགས་ནས་ཐོག་ས་བཀོག་སྟེ་དེ་ཚོས་ནད་པ་དང་ཉལ་ཁྲི་མཉམ་དུ་མི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡེ༷་ཤུ་བཞུགས་སའི་མདུན་དུ་མར་ཕབ་པ་རེད།

ཁོ་ཚོའི་དད་པའི་སེམས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་གིས་“བུ། ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས། ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་

པའི་མི་དང་ཕཱ༷་རུ་ཤི་པའི་བསམ་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་མཁན་འདི་སུ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་སྡིག་ཉེས་སེལ་ཐུབ་སྙམ།

ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་ཡེ༷་ཤུས་ཁོ་ཚོར་“ཁྱོད་ཚོས་བསམ་བློ་འདི་ལྟར་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ནད་པ་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ལོངས་ལ་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་ལས་སླ་པོ་ཡིན།

འོན་ཀྱང་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དབང་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཚོས་ཤེས་པའི་ཕྱིར༌༌༌༌”ཞེས་གསུངས་ནས་ཁོང་གིས་ནད་པ་དེ་ལ་“ངས་ཁྱེད་ལ་ཟེར་རྒྱུར། ལོངས་ལ་ཉལ་ཁྲི་ཁྱེར་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཅིག་”ཅེས་གསུངས་པས། མི་དེས་དེ་ཚོའི་མདུན་དུ་ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ནས་ཉལ་ཁྲི་ཁྱེར་བ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་དེ་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག  དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ།

འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་“དེ་རིང་ང་ཚོས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་མཛད་པ་མཐོང་བྱུང་”ཞེས་བཤད་དོ།

t-script-7-x-600px

On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal.

And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus, but finding no way to bring him in, because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, “Man, your sins are forgiven you.”

And the scribes and the Pharisees began to question, saying, “Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?” When Jesus perceived their thoughts, he answered them, “Why do you question in your hearts? Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Rise and walk’? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to the man who was paralyzed—“I say to you, rise, pick up your bed and go home.”

And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, “We have seen extraordinary things today.”