ལེའུ་དང་པོ། 6:27-36 (Gospel of Luke)

ཡང་ཁོང་གིས་“ངས་ཁྱེད་ཉན་མཁན་རྣམས་ལ་ཟེར་རྒྱུར། དགྲ་བོ་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་གྱིས་ཤིག ཁྱེད་ལ་སྡང་མཁན་རྣམས་ལ་ལས་བཟང་པོ་བྱོས།

ཁྱེད་ཚོར་དམོད་མོ་འདེབས་མཁན་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིང༌། ཁྱེད་ཚོར་སྨད་ར་གཏོང་མཁན་གྱི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཤིག

སུས་ཁྱེད་ལ་འགྲམ་པ་ཡ་གཅིག་ལ་འགྲམ་ལྕག་ཞུས་ན། དེ་ལ་འགྲམ་པ་གཞན་ཡང་སྟོན། སུས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་གོས་ཕྲོགས་ན། དེ་ལ་ནང་གོས་ཀྱང་འཁྱེར་དུ་ཆུག

སུས་ཁྱེད་ལ་གང་ཞིག་ཞུས་ན་དེ་ལ་སྦྱིན། སུས་ཁྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཕྲོགས་ན། དེ་ལ་ཚུར་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་མི་ཟེར།

མི་གཞན་གྱིས་ཇི་ལྟར་ཁྱེད་ཚོར་བྱས་ན་དགའ་བ་བཞིན། དེ་ལྟར་གཞན་ལ་བྱོས་ཤིག

ཁྱེད་ལ་བྱམས་པ་བྱེད་མཁན་ལ་གཅེས་ན་ཅི་ཕན། སྡིག་ཉེས་ཅན་ཡང་སོ་སོར་བྱམས་པ་བྱེད་མཁན་ལ་གཅེས།

ཁྱེད་ལ་བཟང་པོ་བྱེད་མཁན་ལ་བཟང་པོ་བྱས་ན་ཅི་ཕན། སྡིག་ཉེས་ཅན་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད།

སྐྱིན་པ་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་མི་གཞན་ལ་གཡར་ན་ཅི་ཕན། སྐྱིན་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཐ་ན་སྡིག་ཅན་གྱིས་སྡིག་ཅན་ལ་གཡར།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དགྲ་བོ་རྣམས་ལ་བྱམས་ཤིང༌། བཟང་པོ་བྱེད། སྐྱིན་པ་ལེན་པའི་རེ་བ་མེད་པར་མི་གཞན་ལ་གཡར་ན། ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཚོ་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་པར་འགྱུར། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་བ་དང་ངན་པ་རྣམས་ལ་དྲིན་སྐྱོང་མཛད།

ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་ཅན་དུ་འགྱུར་དགོས་”ཞེས་གསུངས།

T script 7 x 600px

“But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them.

“If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to get back the same amount. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful.