ལེའུ་དང་པོ། 6:37-42 (Gospel of Luke)

ཡང་ཁོང་གིས་“སྐྱོན་འདོགས་མ་བྱོས་དང་ཁྲིམས་གཅོད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར། ཁ་རྡུང་མ་གཏོང་དང་ཆད་པ་ཕོག་པར་མི་འགྱུར། གཞན་ལ་གུ་ཡངས་གཏོང་དང་རང་གི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་འགྱུར།

མི་གཞན་ལ་སྦྱིན་དང་ཁྱེད་ལ་གནང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྲེ་གང་ལས་མང༌། མནན་ནས་སྤྲུགས་པར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུ་བ་ལ་གཏོང་ཕོད་ཀྱིས་བླུག་པར་འགྱུར། སྣོད་གང་གིས་འཇལ་བ་དེ་རང་གིས་ཁྱེད་ལ་ཡང་འཇལ་བར་འགྱུར་”ཞེས་གསུངས།

དེ་ཡང་དཔེའི་སྒོ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་“ལོང་བ་ཞིག་གིས་ལོང་བ་གཞན་ཞིག་ཁྲིད་ན་དེ་ཚོ་གཉིས་ས་སྡོང་ལ་འགྱེལ་བར་མི་འགྱུར་རམ།

ཉེ་གནས་སློབ་དཔོན་ལས་ཆེ་བ་མ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པ་རྣམས་སློབ་དཔོན་དང་འདྲ་བར་འགྱུར།

གཞན་གྱི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་རྡུལ་མཐོང་ཡང༌། རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་གདུང་མ་མི་མཐོང་བ་དེ་ཅི་ཡིན།

རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་གདུང་མ་མི་མཐོང་བར་གཞན་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་ཤིང་རྡུལ་འདོན་པར་བྱ་ཞེས་ཅི་ལྟར་ཟེར། ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁྱོད། རང་གི་མིག་ལ་ཡོད་པའི་གདུང་མ་ཐོན་ཅིག དེ་ནས་གཞན་གྱི་མིག་ལ་ཤིང་རྡུལ་འདོན་པའི་ཆེད་དུ་གསལ་པོར་མཐོང་”ཞེས་གསུངས།

T script 7 x 600px

“Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.”

He also told them a parable: “Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, ‘Brother, let me take out the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother’s eye.