ལེའུ་དང་པོ། 7:36-50 (Gospel of Luke)

དེ་ཡང་ཕཱ༷་རུ་ཤི་པ་ཞིག་གིས་ཡེ༷་ཤུ་དྲངས་ཏེ་ཁོང་དེའི་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་ནས་ཉལ་ཁྲིར་བསྙེས་ཏེ་གསོལ་བ་བཞེས་སུ་བཞུགས།

བུད་མེད་སྡིག་ཉེས་ཅན་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཡོད་དེ། ཁོ་མོས་ཡེ༷་ཤུ་ཕཱ༷་རུ་ཤི་པའི་ཁྱིམ་ལ་ཞལ་ལག་བཞེས་བཞིན་པར་ཤེས་ནས། སྤོས་ཆུ་གང་བའི་རྡོ་ཀ་མ་རུའི་བུམ་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་བ་དང༌།

ཁོང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡེ༷་ཤུའི་ཞབས་དང་ཉེ་བར་ལངས་ནས་ངུ་བཞིན་བསྡད་པ་དང༌། ཁོ་མོའི་མིག་ཆུས་ཁོང་གི་ཞབས་རློན་པར་འགྱུར་ཏེ་རང་གི་སྐྲ་ཡིས་འཕྱིས་པ་དང༌། ཞབས་ལ་འོ་བྱས་ནས་སྤོས་ཆུ་བླུགས།

ད་ཁོང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཕཱ༷་རུ་ཤི་པས་དེ་མཐོང་ནས་མི་འདི་ལུང་སྟོན་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ལ་རེག་པའི་བུད་མེད་འདི་སུ་དང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། སྡིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པར་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཅེས་བསམས།

ལན་དུ་ཡེ༷་ཤུས་“སི༷་མོན། ངས་ཁྱེད་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་”ཅེས་གསུངས་ནས་ཁོས་“སློབ་དཔོན་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་”ཞེས་བཤད།

 ཡེ༷་ཤུས་“དངུལ་བུན་གཏོང་མཁན་ཅིག་ལ་བུ་ལོན་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ལ་དེ༷་ཎ་རིའི་དངུལ་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། གཞན་ལ་དེ༷་ཎ་རིའི་དངུལ་སྒོར་ལྔ་བཅུའི་བུ་ལོན་ཡོད།

 བུ་ལོན་འཇལ་མ་ཐུབ་པས་བུན་བདག་གིས་དེ་ཚོ་གཉིས་ཀའི་བུ་ལོན་བསལ། ད་ཁོང་ལ་ལྷག་པར་གཅེས་པའི་བུ་ལོན་པ་སུ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས།

 ལན་དུ་སི༷་མོན་གྱིས་“མང་པོ་བསལ་བ་དེས་ལྷག་པར་གཅེས་པར་བྱ་སྙམ་བྱུང་”ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་ལ་“ཁྱེད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཤད་”ཅེས་གསུངས།

བུད་མེད་དེར་ཞལ་ཕྱིར་བསྐོར་ཏེ་ཁོང་གིས་སི༷་མོན་ལ་“ཁྱོད་ཀྱིས་བུད་མེད་འདི་མཐོང་ངམ། ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཡོང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་རྐང་པ་འཁྲུད་པའི་ཆུ་མ་སྟེར། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་རང་གི་མིག་ཆུ་ཡིས་ངའི་རྐང་པ་བཀྲུས་ནས་སྐྲ་ཡིས་འཕྱིས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་འོ་མ་བྱས། ང་སླེབས་ནས་ཁོ་མོས་ངའི་རྐང་པར་མུ་མཐུད་ནས་འོ་བྱས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་མགོར་སྣུམ་མ་བྱུགས། ཁོ་མོས་ངའི་རྐང་པར་སྤོས་ཆུ་བླུགས།

དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་ཟེར་རྒྱུར། ཁོ་མོའི་སྡིག་ཉེས་མང་པོ་བསལ་ཟིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མང་དུ་གཅེས། སྡིག་ཉེས་ཉུང་ངུ་བསལ་བ་དེས་ཉུང་ངུ་

གཅེས་སོ་”ཞེས་གསུངས། 48 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་“ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་སེལ་ཟིན་པ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།

ཁོང་དང་གསོལ་བ་བཞེས་པའི་མི་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“སྡིག་ཉེས་ཀྱང་སེལ་མཁན་འདི་སུ་ཡིན་”ཞེས་སྨྲས།

 ཡང་ཁོང་གིས་བུད་མེད་དེར་“ཁྱེད་ཀྱི་དད་པས་ཁྱེད་ཐར་ཟིན་པས་ཞི་བདེར་སོང་”ཞེས་གསུངས་སོ༎

T script 7 x 600px

One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee’s house and reclined at table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee’s house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner.” And Jesus answering said to him, “Simon, I have something to say to you.” And he answered, “Say it, Teacher.”

“A certain moneylender had two debtors. One owed five hundred denarii, and the other fifty. When they could not pay, he cancelled the debt of both. Now which of them will love him more?” Simon answered, “The one, I suppose, for whom he cancelled the larger debt.” And he said to him, “You have judged rightly.” Then turning toward the woman he said to Simon, “Do you see this woman? I entered your house; you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven—for she loved much. But he who is forgiven little, loves little.” And he said to her, “Your sins are forgiven.” Then those who were at table with him began to say among[a] themselves, “Who is this, who even forgives sins?” And he said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”