ལེའུ་དང་པོ། 8:16-21 (Gospel of Luke)

 ཡང་ཡེ༷་ཤུས་“མི་སུ་ཡིན་ཡང་མར་མེ་སྤར་ནས་བྲེ་ཡང་ན་ཉལ་ཁྲིའི་འོག་ཏུ་མི་འཇོག་སྟེ་ནང་ལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འོད་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་འཇོག

 གང་ལགས་ཟེར་ན། སྦས་པའི་དོན་རྣམས་མི་མངོན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། གསང་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་མངོན་པའམ་མི་ཤེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ།

  ཁྱེད་ཚོས་གང་ཐོས་པ་དེ་ལ་གཟབ་ཉན་གྱིས་ཤིག གང་ལགས་ཟེར་ན། མི་སུ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་རྟོགས་པ་འདོད་པ་དེ་ལ་སྟེར་བར་འགྱུར། རྟོགས་པ་མི་འདོད་པ་དེ་ལས་གང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ལེན་པར་འགྱུར་”ཞེས་གསུངས།

 དེ་ནས་ཡེ༷་ཤུའི་ཡུམ་དང་གཅུང་པོ་ཚོ་ཕེབས་ཏེ། མི་ཚོགས་མང་བས་དེ་ཚོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་མ་ཐར་སྟབས།

 མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་“ཁྱེད་ཀྱི་ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་ཚོས་ཕྱི་རོལ་ནས་ཁྱེད་རང་འཚོལ་བཞིན་འདུག་”ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌།

 ལན་དུ་ཁོང་གིས་དེ་ཚོར་“དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ནས་སྒྲུབ་མཁན་ནི་ངའི་མ་དང་ངའི་སྤུན་རྣམས་ཡིན་”ཞེས་གསུངས།

T script 7 x 600px

“No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away.”

Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, “Your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you.” But he answered them, “My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it.”