པེ་ཏྲོ། ༡ 2:4-10, 1 Peter 2:4-10, 1 पत्रुस 2:4-10, 彼得前書 2:4-10

ཁྱེད་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་གསོན་པོའི་རྨང་རྡོ་མཱ་ཤི་ཀའི་མདུན་དུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་དང་ལེན་མ་བྱས་ཀྱང༌། དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་ཁོང་བདམས་པ་དང་རྩ་ཆེན་ཡིན།

ཁྱེད་ཚོ་ཡང་གསོན་པའི་རྡོ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལ་རྩིག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམ་པའི་ཆོས་དཔོན་ཡང་ཡིན། ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉེས་པའི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ།

མདོ་ལས་འཁོད་པ་ལྟར།

ལྟོས་དང་ཙི་ཡོན་ཡུལ་གྲུར་ང་ཡིས་ནི།།

བདམས་པའི་རྩ་ཆེན་རྨང་རྡོ་ལེགས་པར་རྩིག།

ཁོང་ལ་དད་པ་ངོ་ཚར་མི་ལྷུང་ངོ༌།།

དེས་ན་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཁོང་ནི་རྩ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ནི།

བཟོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོར་བའི་རྡོ།།

ཁང་པའི་རྨང་རྡོ་རང་དུ་གྱུར།།

ཡང༌།

ལམ་ཀྱི་བཀག་རྡོ་དང་ནི་ལྷུང་བའི་བྲག།

དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཚོ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ལྟར་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པས་སོ། འོན་ཀྱང་མུན་པ་ལས་ཁོང་གི་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་འོད་ནང་དུ་བོས་པར་མཛད་མཁན་དཀོན

་མཆོག་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་པ་སྒྲོག་པའི་ཕྱིར། ཁྱེད་ཚོ་ནི་བདམས་པའི་མི་རིགས་དང༌། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དཔོན། མི་རྒྱུད་དམ་པ། དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་མི་བཅས་ཡིན་ནོ།

 སྔར་སོང་ཁྱེད་ཚོ་འབངས་མི་མ་ཡིན་ཡང༌།།

ད་ཆ་དཀོན་མཆོག་གི་འབངས་མི་སུ་གྱུར།།

སྔར་སོང་ཁྱེད་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་མ་ཐོབ་ཀྱང༌།།

ད་ནི་ཁྱེད་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཐོབ་པར་གྱུར།།

T script 7 x 600px

As you come to him, a living stone rejected by men but in the sight of God chosen and precious, 5 you yourselves like living stones are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6 For it stands in Scripture:

“Behold, I am laying in Zion a stone,

    a cornerstone chosen and precious,

and whoever believes in him will not be put to shame.”

So the honor is for you who believe, but for those who do not believe,

“The stone that the builders rejected

    has become the cornerstone,”

and

“A stone of stumbling,

    and a rock of offense.”

They stumble because they disobey the word, as they were destined to do.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

T script 7 x 600px

प्रभु येशू सजीव पत्थर हुनुहुन्छ। संसारका मानिसहरूले निश्चय गरे कि तिनीहरू त्यो पत्थर चाहँदैनन्। तर उहाँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पत्थर हुनुहुन्छ। परमेश्वरका निम्ति उहाँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ। यसर्थ उहाँकहाँ आऊ। तिमीहरू पनि सजीव पत्थरहरू जस्तै छौ। परमेश्वरले एक आध्यात्मिक मन्दिर निर्माण गर्नलाई तिमीहरूलाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले त्यस मन्दिरमा पवित्र पूजाहारीहरूको रुपमा आत्मिक बलि चढाऊ जुन येशू ख्रीष्टबाट परमेश्वरलाई स्वीकार्य हुनेछ। धर्मशास्त्रले भन्छ,

“मैले एक बहुमूल्य कुनेको ढुङ्गा छानेको छु,

    अनि म त्यो ढुङ्गा सियोनमा राख्छु,

जो मानिस उनलाई विश्वास गर्छ, कहिले पनि लज्जित हुनुपर्दैन।”

त्यो पत्थर तिमीहरूको निम्ति, जसले विश्वास गर्छन्, अति मूल्यवान छ। तर विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ:

“निर्माण कर्त्ताहरूले अस्वीकार गरेको ढुङ्गा,

    तिनीहरूलाई आवश्यक छैन, त्यो पत्थर आधारशीला भयो।”

जसले विश्वास गर्दैनन् तिनीहरूको निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ्:

“एक ढुङ्गा जसले मानिसहरूलाई ठेस लगाउँछ,

    एक ढुङ्गा जसले मानिसहरूलाई लडाउँछ।”

मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ किनभने तिनीहरू परमेश्वरले भनेका कुरा पालन गर्दैनन्। यो परमेश्वरको योजना अनुसार हुन्छ।

तर तिमीहरू चुनिएका मानिसहरू हौ। तिमीहरू राजाका पूजाहारीहरू हौ। तिमीहरू मानिसहरूका पवित्र जाति हौ। तिमीहरू ती मानिसहरू हौ जो परमेश्वरका हुन्। परमेश्वरले गरेका आश्चर्यजनक कुराहरूको विषयमा भन्न तिमीहरू चुनिएका हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारेखि बाहिर उहाँको आश्चर्यमय प्रकाशमा बोलाउनु भयो।

एक समयमा तिमीहरू परमेश्वरको मानिस थिएनौ।

    तर अब तिमीहरू परमेश्वरका मानिस हौ।

विगत समयमा तिमीहरूले कहिल्यै पनि कृपा पाएका थिएनौ

तर अहिले तिमीहरूले परमेश्वरबाट कृपा पाएकाछौ।

T script 7 x 600px

主乃活石,固然是被人所棄的,卻是被神所揀選、所寶貴的。 你們來到主面前,也就像活石,被建造成為靈宮,做聖潔的祭司,藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。 因為經上說:「看哪,我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安,信靠他的人必不至於羞愧。」 所以,他在你們信的人就為寶貴;在那不信的人有話說:「匠人所棄的石頭,已做了房角的頭塊石頭」, 又說:「做了絆腳的石頭、跌人的磐石。」門徒是被揀選的族類君尊的祭司聖潔的國民

T script 7 x 600px

1 Peter Chapter 2 verses 4-10

Royal Service in God’s Shining Palace

Peter quotes a series of sutras written by the prophets to describe the new status that we new-born (verse 2) believers will grow up to enjoy.  The sutras make use of two pictures:

Picture #1 – We are a Living Palace

Jesus is like a living foundation stone (verse 4 Tibetan text). When you come to him you are being built (verse 5) onto him like living stones into a building. We are the building, we the assembly of believers brought together; we are God’s palace. So now, because God lives with us and in us, we can meet him. We are like priests able to make offerings, offerings of heart-service; and it is all possible because of Jesus (verses 5, 6).

But non-believers, like the Jewish ‘sangha’ (dke-’dun), do not want Jesus as their foundation (verse 7); they trip on him as it were (verses 8).

Picture #2 – We are God’s Own People

Peter writes ‘You are exiles (Chapters 1:1 and 2:11)’. Yes, many of them were living away from home (gnas-gyar-pa). But now all that has changed, because now they, and we, have a new homeland! See how the sutras describe it in verses 9 and 10 (Tibetan text).

i.     You are not just Jews, Tibetans, whatever – but you are now chosen to be Jesus-people (yeshu-pa) also, with heaven as our homeland

ii.     You are priests who can talk to King Jesus (see also verse 5)

iii.    You are born not just of a long line of Tibetan ancestors – you now also join the long line of God’s own holy people who have enjoyed God’s mercy down though the years

iv.     God has appointed you to belong to his own close circle of members.

And, says Peter, God’s purpose is for you to proclaim his shining glory to the dark world, serving him like his ambassadors.