པེ་ཏྲོ། ༡ 3:13-22, 1 Peter 3:13-22, 1 पत्रुस 3:13-22, 彼 得 前 書 3:13-22

བཟང་པོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་བརྩོན་སེམས་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཚོར་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡོད།

བཟང་པོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནའང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཁོ་ཚོར་མ་འཇིགས་ཤིང༌། སེམས་འཁྲུག་པར་མ་འགྱུར། སེམས་ནང་ན་མཱ་ཤི་ཀ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད།

ཁྱེད་ལ་ཡོད་པའི་ཐར་པའི་རེ་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྐོར་འདྲི་མཁན་ལ་སེམས་དུལ་བ་དང་གུས་པས་ལན་འདེབས་རྒྱུར་རྒྱུན་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་སྡོད།

མཱ་ཤི་ཀའི་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོར་སྨད་ར་གཏོང་མཁན་རྣམས་ནི་ངོ་ཚ་རུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཚོས་གནོངས་མེད་པ་བྱེད་དགོས།

སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ཡིན་ན། ངན་པ་ལས་བཟང་པོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་ལེགས་སོ།

ངེད་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་འཁྲིད་པའི་ཕྱིར། མཱ་ཤི་ཀ་དྲང་བདེན་གྱིས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་དོན་དུ་ཐེངས་གཅིག་གྲོངས། སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲོངས་ཀྱང༌། ཐུགས་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསོན།

ཁོང་གིས་ཐུགས་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་བཙོན་ལ་ཕེབས་ཏེ་དེར་ཡོད་པའི་སེམས་ཉིད་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་གནང༌།

ཁོ་ཚོ་ནི་སྔར་ནོ་ཨ་ཡིས་གྲུ་གཟིངས་བཟོ་བའི་དུས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་རིང་པོས་སྒུག་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པ་རྣམས་ཡིན། གྲུ་གཟིངས་དེ་ལ་བསྡད་ནས་ཆུ་ལོག་ལས་མི་ཉུང་ངུ་ཞིག་སྟེ་མི་བརྒྱད་ལས་ཐར་མེད།

ཆུ་དེ་ནི་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་སླར་གསོན་པའི་སྒོ་ནས་ད་ལྟ་ཁྱེད་ཚོ་ཐར་བར་བྱེད་པའི་ཁྲུས་གསོལ་མཚོན། ལུས་ཀྱི་མི་གཙང་བ་དག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གྱིས། གནོངས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་འབོད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་གཡས་སུ་བཞུགས་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དང༌། དབང་ལྡན། མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཁོང་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་དོ།།

T script 7 x 600px

Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? But even if you should suffer for righteousness’ sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God’s will, than for doing evil.

For Christ also suffered[b] once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit, in which he went and proclaimed[d] to the spirits in prison, because they formerly did not obey, when God’s patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to him.

T script 7 x 600px

यदि तिमीहरू सदैव असल गर्ने प्रयत्न गरिरहेछौ भने तिमीहरूलाई कसले नोक्सान गर्न सक्छ? तर, धर्म गर्दा तिमीहरूले दु:खको सामना गर्न सक्छौ। यदि तिमीहरूलाई त्यस्तो भए तिमीहरू धन्य हुनेछौ। “तिमीहरूलाई कष्ट दिने मानिसहरूसित भयभीत नहोऊ, चिन्तामा नपर।”तर तिमीहरूको ह्रदयमा ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर पवित्ररुपले सम्मान गर। तिमीहरू प्रत्येकलाई व्याख्या दिन तैयार बस जसले तिमीहरूसँग। भएको आशाको विषयमा पुष्टी गराउन विन्ती गर्छ।

तर ती मानिसहरूलाई आदर सहित नम्र प्रकारले उत्तर देऊ। यो अनुभव गर्न समर्थ बन कि तिमीहरूले सही कार्य गरिरहेका छौ। जब तिमीहरू यस्तो प्रकारले काम गर्छौ ख्रीष्टमा तिमीहरूको चरित्रको विषयमा निन्दा गर्नेहरू लज्जित हुनेछन्। सुकर्म गरेर यातना भोग्नु कुकर्म गरेर सुख भोग्नु भन्दा उत्तम हो। यही सबै भन्दा उत्तम हो, यदि परमेश्वरले चाहनु भएको त्यही हो भने।

तिमीहरूको निम्ति ख्रीष्टले सधैँको निम्ति जीवन बलिदान दिनुभयो।

उहाँ दोषी हुनु हुन्न थियो, तर उहाँ तिनीहरूको निम्ति मर्नु भयो जो दोषी थिए।

तिमीहरू सबैलाई परमेश्वरकहाँ ल्याउनु उहाँले यसो गर्नु भयो।

उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, तर उहाँलाई आत्मामा जीवित तुल्याइयो।

अनि उहाँ आत्मा स्वरुप बन्दी आत्माहरूलाई शिक्षा दिनु जानुभयो। ती आत्माहरू तिनीहरू हुन् जसले नूहको समयमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई धैर्यसित प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो जुन बेला नूहले जहाज बनाइरहेका थिए। केवल जम्मा आठजना त्यस जहाजमा बाँचेका थिए। ती मानिसहरूलाई पानीले बचाएको थियो। त्यो पानी बप्तिस्मा जस्तै थियो जसले आहिले तिमीहरूलाई बचाउँछ। बप्तिस्मा शरीरको मैला धुने होइन। बप्तिस्मामा हामी परमेश्वरसित पवित्र ह्रदयको निम्ति याचना गरिरहेकाछौं। यसले तिमीहरूलाई बचाउँछ किनभने येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट उठाइएको थियो। अहिले येशू स्वर्गमा जानु भएकोछ। उहाँ परमेश्वरको दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गदूतहरू, अधिकारीहरू अनि शक्तिहरूमाथि शासन चलाउनु हुन्छ।

T script 7 x 600px

你 們 若 是 熱 心 行 善 , 有 誰 害 你 們 呢 ?

你 們 就 是 為 義 受 苦 , 也 是 有 福 的 。 不 要 怕 人 的 威 嚇 ( 的 威 嚇 : 或 譯 所 怕 的 ) , 也 不 要 驚 慌 ;

只 要 心 裡 尊 主 基 督 為 聖 。 有 人 問 你 們 心 中 盼 望 的 緣 由 , 就 要 常 作 準 備 , 以 溫 柔 、 敬 畏 的 心 回 答 各 人 ;

存 著 無 虧 的 良 心 , 叫 你 們 在 何 事 上 被 毀 謗 , 就 在 何 事 上 可 以 叫 那 誣 賴 你 們 在 基 督 裡 有 好 品 行 的 人 自 覺 羞 愧 。

神 的 旨 意 若 是 叫 你 們 因 行 善 受 苦 , 總 強 如 因 行 惡 受 苦 。

因 基 督 也 曾 一 次 為 罪 受 苦 ( 有 古 卷 作 : 受 死 ) , 就 是 義 的 代 替 不 義 的 , 為 要 引 我 們 到 神 面 前 。 按 著 肉 體 說 , 他 被 治 死 ; 按 著 靈 性 說 , 他 復 活 了 。

他 藉 這 靈 曾 去 傳 道 給 那 些 在 監 獄 裡 的 靈 聽 ,

就 是 那 從 前 在 挪 亞 預 備 方 舟 、 神 容 忍 等 待 的 時 候 , 不 信 從 的 人 。 當 時 進 入 方 舟 , 藉 著 水 得 救 的 不 多 , 只 有 八 個 人 。

這 水 所 表 明 的 洗 禮 , 現 在 藉 著 耶 穌 基 督 復 活 也 拯 救 你 們 ; 這 洗 禮 本 不 在 乎 除 掉 肉 體 的 污 穢 , 只 求 在 神 面 前 有 無 虧 的 良 心 。

耶 穌 已 經 進 入 天 堂 , 在 神 的 右 邊 ; 眾 天 使 和 有 權 柄 的 , 並 有 能 力 的 , 都 服 從 了 他 。

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 3 verses 13-22

                                      Let Us Live with Confidence in Christ’s Victory

Overall Summary

Our living a godly life (v.13) and speaking humbly (15) may lead to opposition and suffering. But Christ has won the victory over sin for us (vv.18, 22). Believers must honour Christ as Lord (v.15), and trust that He will one day bring them safely to God (v.18).

Explanation regarding our ancestor Noah (v.20)

When the Great Flood came upon the earth long ago, God told Noah to build a boat (v.20); it was a big boat called an ark (You can read about it in the Book of Genesis, Chapter 6, 7 and 8). The Jews to whom Peter was writing knew the story very well – how Noah was surrounded by godless people and he urged them to repent, or else they would die by drowning; but they mocked him for his words and building work.

Peter’s believing readers, like Noah, were surrounded by unbelievers; and that is true of us believers in Jesus Christ today. Both then and now God waits patiently for men all around us to obey him.

Finally, however, the Flood came, and only Noah and his family went up out of the water and escaped into the boat.

Explanation regarding baptism (v.21)

Noah’s acceptance of God’s way of escape from drowning, writes Peter, is like a man taking baptism. It is an act to show this person’s desire to be cleared of sin by God. In being baptized this man would be dipped under water – in a river or pond, if possible –  and then come up out of the water showing he or she wanted to live a new life with the help of Jesus.

Baptism is not for washing the body, but it is for the clearing of our sins (v.21). It is a person’s appeal to God, ‘Please, God, give me a clean heart with a good conscience because I am trusting for salvation in Christ’s victory over all obstacles and opposition.’