པེ་ཏྲོ། ༡ 4:1-6, 1 Peter 4:1-6, 1 पत्रुस 4:1-6, 彼 得 前 書 4:1-6

དེའི་ཕྱིར་མཱ་ཤི་ཀས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བས། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱིས་རང་བརྟན་པར་བྱེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དེས་སྡིག་ཉེས་དང་བྲལ།

དེ་ནི་ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱེད་ཚོ་ཤ་ཁྲག་གི་ལུས་རྒྱུན་མ་ཆད་བར་འཇིག་རྟེན་དུ་སྡོད་རིང་མིའི་འདོད་ཆགས་ལྟར་མ་ཡིན་གྱིས། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་མི་འཚེ་སྐྱེལ་བའི་ཕྱིར་རོ།

ཁྱེད་ཚོ་སྔོན་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། འདོད་ཆགས། ར་བཟི་བ། ལོག་གཡེམ། བག་མེད་ཅན་གྱི་ཐུགས་སྤྲོ། ཆོས་ལོག་པའི་སྐུ་འདྲར་བཀུར་བ་ལ་སོགས་བྱེད་པའི་འདས་ཟིན་གྱི་དུས་དེ་འདངས་ངེས་ཡིན།

དེ་ལྟར་གྱི་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་སྤྱོད་ལམ་ངན་པ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མི་བྱེད་པ་དད་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་ཧ་ལས་པས། ཁྱེད་ཚོར་སྨད་ར་གཏོང༌།

འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་འཆི་གསོན་གཉིས་ཀར་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

གཤིན་པོ་རྣམས་ལའང་འཕྲིན་བཟང་བསྒྲགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་ལྟར་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་ཡང༌། ཁོ་ཚོས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

T script 7 x 600px

Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh no longer for human passions but for the will of God. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you; but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does.

T script 7 x 600px

जब ख्रीष्ट आफ्नो शरीरमा हुनु हुन्थ्यो, उहाँले यातना भोग्नु भयो। यसर्थ तिमीहरूले ख्रीष्ट कै विचारमा स्वयंलाई तयार पार्नु पर्छ। एक मानिस जसले आफ्नो शरीरमा रहँदा यातना भोगेकाछन् उसले पाप गर्न छोडेको छ। तिमीहरू स्वयंलाई तयार पार जसद्वारा तिमीहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कार्यमा बाँचेको जीवन उपयोग गर्नेछौ अनि मानिसहरूको विचार अनुसार होइन। बितेको समयमा तिमीहरूले ती कुराहरू गरेर अत्याधिक समय नष्ट गर्यौ जुन विश्वास नगर्नेहरूले गर्छन्। तिमीहरू व्यभिचार कुवासना, अभिलाषा, मोज-मज्जा, मतवालापन अनि निषेदित मूर्ति पूजामा संलग्न रहयौ।

तिमीहरू त्यस्ता “असभ्य वस्तुहरूमा” भाग नलिँदा तिनीहरू आश्चर्य मानिरहेका छन्। येसैले तिनीहरू निन्दनीय कुरा गर्छन्। तर ती मानिसहरूले ख्रीष्टलाई लेखा दिनेछन् जो मरेका र जिउँदा मानिसहरूको न्याय गर्न तयार हुनुहुन्छ। ती मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरियो जो अहिले मरिसकेका छन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो जीवन कालमा गरेका कर्मका लागि अरू सबैलाई गरिए जस्तै तिनीहरूलाई न्याय गरिनेछ। तर तीनीहरू प्रति सुसमाचार प्रचार गरियो जसद्वारा तिनीहरू परमेश्वर जीवित रहनु भए झैं आत्मामा जीवित रहन सक्छन्।

T script 7 x 600px

基 督 既 在 肉 身 受 苦 , 你 們 也 當 將 這 樣 的 心 志 作 為 兵 器 , 因 為 在 肉 身 受 過 苦 的 , 就 已 經 與 罪 斷 絕 了 。

你 們 存 這 樣 的 心 , 從 今 以 後 就 可 以 不 從 人 的 情 慾 , 只 從 神 的 旨 意 在 世 度 餘 下 的 光 陰 。

因 為 往 日 隨 從 外 邦 人 的 心 意 行 邪 淫 、 惡 慾 、 醉 酒 、 荒 宴 、 群 飲 , 並 可 惡 拜 偶 像 的 事 , 時 候 已 經 夠 了 。

他 們 在 這 些 事 上 , 見 你 們 不 與 他 們 同 奔 那 放 蕩 無 度 的 路 , 就 以 為 怪 , 毀 謗 你 們 。

他 們 必 在 那 將 要 審 判 活 人 死 人 的 主 面 前 交 賬 。

為 此 , 就 是 死 人 也 曾 有 福 音 傳 給 他 們 , 要 叫 他 們 的 肉 體 按 著 人 受 審 判 , 他 們 的 靈 性 卻 靠 神 活 著 。

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 4 verses 1-6

                                        Let Us Follow Confidently Christ’s Example

Believers who have given up sin (we sinned enough in the past) and you who are suffering for it now should keep on thinking in the same way as Christ Jesus did.

What to say? You must be encouraged, because the gospel was declared to you – including those of you are who are now dead – so that you may live from now on in the spirit. Don’t go back.

So, reject the taunting persecution of those who say, ‘You fools! Come on, join us in our wild living while you can. What you believers trust is just illusion; none of us can escape samsara (‘khor.wa).’ They are wrong.

Wrong, because in Christ we believers have escaped samsara. God’s day of judgment awaits both us and them, and all men who have ever lived according to their works and according to their faith.