པེ་ཏྲོ། ༡ 4:12-19, 1 Peter 4:12-19, 1 पत्रुस 4:12-19, 彼 得 前 書 4:12-19

གཅེས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ཁྱེད་ཚོ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་བྱུང་བའི་མེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་མ་བསམ་མམ་ཡང་ན་ཡ་མཚན་མ་སྐྱེད།

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁྱེད་ཚོས་མཱ་ཤི་ཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ཙམ་མྱོང་བ་དེ་ཙམ་གྱི་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག དེ་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ཁྱེད་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་བར་གྱུར།

ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཱ་ཤི་ཀའི་མཚན་གྱི་རྐྱེན་པས་དམའ་འབེབས་བྱས་ན་བདེའོ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ། མི་གསོད་མཁན་ནམ། རྐུན་མའམ། ཉེས་ཅན་ནམ། གཞན་གྱི་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ན་མི་འོས་སོ།

འོན་ཀྱང་སུ་ཞིག་མཱ་ཤི་ཀ་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན། ངོ་ཚ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་མཚན་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག

ད་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཁྲིམས་གཅོད་གཏོང་བའི་དུས་ལ་བབས། ངེད་རྣམས་ནས་འགོ་བཙུགས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་ལ་མ་ཉན་པ་རྣམས་ལ་ཅི་འབྱུང་བར་འགྱུར།

ཡང་མདོ་ལས།

དྲང་བདེན་རྣམས་ཀྱང་ཐར་དཀའ་ན།།

དད་མེད་སྡིག་ཅན་ཅི་ཞིག་བྱེད།།

 དེའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་གནང་མཁན་གྱི་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་བཅོལ་ནས་མུ་མཐུད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་སོ།།

T script 7 x 600px

Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory[b] and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God; and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And

“If the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner?”

Therefore let those who suffer according to God’s will entrust their souls to a faithful Creator while doing good.

T script 7 x 600px

मेरा मित्रहरू, तिमीहरूले भोगिरहेको भयानक कष्टमा आश्चर्य नमान। यो तिमीहरूको विश्वास जाँच गर्नलाई हो। नसोच कि तिमीहरूमाथि कुनै अलौकिक घट्ना घटिरहेछ। तर तिमीहरू खुशी हुनु पर्छ किनकि तिमीहरू ख्रीष्टका सहभागी बनिरहेकाछौ। तिमीहरू खुशी हुनेछौ अनि आनन्दले पूर्ण रहने छौ जब ख्रीष्टले आफ्नो महिमा देखाउनु हुनेछ।तिमीहरूले ख्रीष्टलाई अनुशरण गरेकोमा जब मानिसहरूले गाली गर्छन् तिमीहरू धन्य हुन्छौ किनभने महिमाको आत्मा, तिमीहरूसँग हुन्छ।तिमीहरू कसैले पनि हत्यारा, चोरी अनि नराम्रो कर्म गर्ने अथवा अर्काको विषयमा हस्तक्षेप गर्नेहरू जस्तो यातना भोग्न नपरोस्। तर आफू “ख्रीष्टियान” भएकोमा यदि तिमीले कष्ट भोग्छौ भने तिमी लज्जित हुनु पर्दैन। त्यस नामकोलागि बरु तिमीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पर्छ। न्याय गरिने समय आएको छ। यो कार्य परमेश्वरको परिवारबाट शुरु गरिने छ। तर यदि त्यो न्याय गरिने कार्य हामीबाट शुरु भयो भने जसले परमेश्वरको सुसमाचार स्वीकार गर्दैनन् तिनीहरूको के अवस्था हुनेछ?

“यदि धार्मिक व्यक्तिलाई पनि बचाँउन अत्यन्तै गाह्रो पर्छ भने,

    त्यो मानिस जो परमेश्वरको विरुद्धमा छ अनि महा-पापी छ, उमाथि के आउने हो?”

 यसर्थ, ती मानिसहरू जो परमेश्वरले चाहेको तरिकामा कष्ट भोग्छन् तिनीहरूले आफ्ना प्राणहरू उनलाई सुम्पिनु पर्छ। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नु भयो अनि तिनीहरूले उहाँ माथि विश्वास राख्न सक्छन्। यसर्थ तिनीहरूले धार्मिक कार्यहरू गरिरहनु पर्छ।

T script 7 x 600px

親 愛 的 弟 兄 阿 , 有 火 煉 的 試 驗 臨 到 你 們 , 不 要 以 為 奇 怪 ( 似 乎 是 遭 遇 非 常 的 事 ) ,

倒 要 歡 喜 ; 因 為 你 們 是 與 基 督 一 同 受 苦 , 使 你 們 在 他 榮 耀 顯 現 的 時 候 , 也 可 以 歡 喜 快 樂 。

你 們 若 為 基 督 的 名 受 辱 罵 , 便 是 有 福 的 ; 因 為 神 榮 耀 的 靈 常 住 在 你 們 身 上 。

你 們 中 間 卻 不 可 有 人 因 為 殺 人 、 偷 竊 、 作 惡 、 好 管 閒 事 而 受 苦 。

若 為 作 基 督 徒 受 苦 , 卻 不 要 羞 恥 , 倒 要 因 這 名 歸 榮 耀 給 神 。

因 為 時 候 到 了 , 審 判 要 從 神 的 家 起 首 。 若 是 先 從 我 們 起 首 , 那 不 信 從 神 福 音 的 人 將 有 何 等 的 結 局 呢 ?

若 是 義 人 僅 僅 得 救 , 那 不 虔 敬 和 犯 罪 的 人 將 有 何 地 可 站 呢 ?

所 以 , 那 照 神 旨 意 受 苦 的 人 要 一 心 為 善 , 將 自 己 靈 魂 交 與 那 信 實 的 造 化 之 主 。

T script 7 x 600px

 

1 Peter Chapter 4 verses 12-19

                                     The Suffering and Glory of Believers in the World

From the beginning there had been opposition against believers, such as Christ himself experienced, in places like Lystra in Galatia (see Acts 14:19), and Ephesus in Asia (Acts 19:23-20:1). It was to people bearing Christ’s name in such places that Peter wrote his letter. Did God perhaps tell Peter that great persecution was coming? In fact, not long after writing it such a time did come during the rule of the Emperor Nero.

The suffering would be so severe that it would be like the heat of the furnace fire which is used to purify gold. That ‘fire’ would purify believers for their salvation, and God’s glory would be seen in them. What else is there to say?

Verse summarises the teaching of the whole of Peter’s letter. ‘Keep on trusting and obeying because God is faithful.’