མར་ཀུ 1:16-20, Mark 1:16-20, मर्कूस 1:16-20, 馬 可 福 音 1:16-20

དེ་ནས་ཡེ་ཤུ་ག་ལིལ་ཡུལ་གྱི་མཚོ་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་དུས། སི་མོན་དང་ཁོང་གི་གཅུང་པོ་ཨན་དྲི་ཡཱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉ་པ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ་ནང་དུ་དྲ་རྒྱ་འཕེན་བཞིན་པ་གཟིགས་ཤིང༌། ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོ་ལ་“ངའི་རྗེས་སུ་ཤོག ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཉ་འཚོལ་བ་ལྟར་རྗེས་མ་ངས་ཁྱེད་ཚོ་མི་རྣམས་འཚོལ་དུ་འཇུག་”

ཅེས་གསུངས་མ་ཐག ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་དྲ་རྒྱ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས། ཡེ་ཤུ་ཕར་ཙམ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་གིས་ཟེ་བད་ཡཱ་ཟེར་མཁན་དེའི་བུ་ཡ་ཀོབ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་ཀྱིས་གྲུའི་ནང་ལ་དྲ་རྒྱ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་བཞིན་པ་གཟིགས་ནས། ཡེ་ཤུས་ལམ་སེང་ཁོ་ཚོར་“ཚུར་ཤོག་” ཅེས་གསུངས་པས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་ཕ་ཟེ་བད་ཡཱ་དང་གླ་པ་རྣམས་གྲུ་ལ་བཞག་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་རེད། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་པ།

T script 7 x 600px

Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net into the sea, for they were fishermen.  And Jesus said to them, “Follow me, and I will make you become fishers of men.” And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets.  And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him.

T script 7 x 600px

गालील तालको किनार भएर येशू हिँडिरहनु भएको थियो। येशूले शिमोन र उसको भाइ अन्द्रियासलाई देख्नुभयो। यी दुवैजना माछा पक्रनेहरू थिए अनि पोखरीमा माछा समात्न जाल हान्दै थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “आओ अनि मसँग हिँड, म तिमीहरूलाई बेग्लै प्रकारको माछा पक्रनेहरू बनाउँछु। तिमीहरू मानिसहरू बटुल्ने काम गर्नेछौ माछाहरू होइन।” त्यसकारण शिमोन र अन्द्रियासले तिनीहरूको जाल फ्याँकिदिए अनि येशूलाई पछ्याए।येशू गालीलको ताल भएर केही पर गइरहनु भएको थियो। उहाँले अरू जब्दीका दुइजना छोराहरू दाज्यू-भाइ याकूब र यूहन्नालाई देख्नु भयो, तिनिहरू आफ्नो डुङ्गामा चढेर माछा मार्न जाल तयार गर्दैथिए।तिनीहरूका बाबु जब्दी र उनका काम गर्नेहरू पनि तिनीहरूसित डुङ्गामा नै थिए। जब येशूले यी दुइ दाज्यू-भाइलाई देख्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरू आफ्ना बाबुलाई छोडेर येशूकहाँ आए।

T script 7 x 600px

耶 穌 順 著 加 利 利 的 海 邊 走 , 看 見 西 門 和 西 門 的 兄 弟 安 得 烈 在 海 裡 撒 網 ; 他 們 本 是 打 魚 的 。耶 穌 對 他 們 說 : 來 跟 從 我 , 我 要 叫 你 們 得 人 如 得 魚 一 樣 。他 們 就 立 刻 捨 了 網 , 跟 從 了 他 。耶 穌 稍 往 前 走 , 又 見 西 庇 太 的 兒 子 雅 各 和 雅 各 的 兄 弟 約 翰 在 船 上 補 網 。耶 穌 隨 即 招 呼 他 們 , 他 們 就 把 父 親 西 庇 太 和 雇 工 人 留 在 船 上 , 跟 從 耶 穌 去 了 。

T script 7 x 600px

 

SIMON   PETER,  DISCIPLE  OF  JESUS  CHRIST

Mark Chapter 1 verses 16-20 – Jesus Calls His First Disciples

In 2016 we read from Mark’s Gospel how Simon and his brother Andrew were fishermen. When Jesus called them, they left this fishing business to follow him; and in future, Jesus said, they would catch men rather than fishes.

But it was not the first time that Peter had met Jesus, because Andrew had introduced him to Jesus on an earlier occasion (John 1:40-42).

*************

During the coming weeks we are planning to post selected portions of Mark’s Gospel and of the Acts of the Apostles that tell us about further events in the life of Simon Peter, writer of the letter called ‘I Peter’.