ཀོ་རིན་ཐུ་པ་༡ 2:9

ཀོ་རིན་ཐུ་པ་༡ 2:9

གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས། དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བརྩེ་བ་ལྡན་པ་ཡི།། མི་རྣམས་ཆེད་དུ་གྲ་སྒྲིག་གང་མཛད་པ།། དེ་དག་མིག་གིས་མ་མཐོང་རྣས་མ་གོ ། བསམ་པའི་ནང་དུ་དེ་དག་མ་འཁོར་རོ།། ཞེས་འཁོད།

 

1 Corinthians 2:9

But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”—

1 कोरिन्थी 2:9

 तर, जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छः“कुनै आँखाले पनि नदेखेको, कुनै कानले पनि नसुनेको, कसैले चिन्ता सम्म नगरेको कुरा   आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएकोछ।”

歌 林 多 前 書 2:9

如 經 上 所 記 : 神 為 愛 他 的 人 所 預 備 的 是 眼 睛 未 曾 看 見 , 耳 朵 未 曾 聽 見 , 人 心 也 未 曾 想 到 的 。