རོ་མཱ་པ། 10:17

རོ་མཱ་པ། 10:17

དེའི་ཕྱིར་དད་པ་ནི་གང་ཐོས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། གང་ཐོས་པ་དེ་མཱ་ཤི་ཀའི་བཀའ་ལས་འབྱུང༌།

Romans 10:17

So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ

रोमी 10:17

यसैले सुसमाचार सुनेपछि विश्वास आउँदछ। अनि यदि कसैले मानिसलाई ख्रीष्टको बिषयमा बताए तिनीहरूले सुसमाचार सुन्नेछन्।

羅 馬 書 10:17

可 見 信 道 是 從 聽 道 來 的 , 聽 道 是 從 基 督 的 話 來 的 。