ཡོ་ཧ་ནན། 1:1-4

ཡོ་ཧ་ནན། 1:1-4

1 ཐོག་མར་བཀའ་ཡོད་ལགས་པ་དང༌། བཀའ་ནི་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས། བཀའ་དེ་དཀོན་མཆོག་ལགས་པ་ཡིན།

2 ཁོང་ནི་ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཏེ།

3 ཁོང་བརྒྱུད་ནས་ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་དང༌། ཁོང་མེད་པར་ཅི་ཡང་མ་བྱུང༌།

4 ཁོང་གི་ནང་ན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང༌། ཚེ་དེ་ནི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་ཡིན་ནོ།

John 1:1-4

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 He was in the beginning with God.

3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life, and the life was the light of men.  

यूहन्ना 1:1-4

1 संसार सृष्टि हुन पहिल्यै त्यहाँ वचन थियो। त्यो वचन परमेश्वरसँग थियो, अनि वचननै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।

2 उहाँको वचन शुरूमा परमेश्वसँग हुनुहुन्थ्यो।

3 र उहाँकै माध्यमबाट विश्व सृजना हुन सक्यो। उहाँ बिना केही सृजना हुन सकेन।

4 उहाँ स्वयं जीवन हुनुहुन्थयो। त्यो जीवन मानिसहरूको निम्ति ज्योति थियो।

約 翰 福 音 1:1-4

1 太 初 有 道 , 道 與 神 同 在 , 道 就 是 神 。

2 這 道 太 初 與 神 同 在 。

3 萬 物 是 藉 著 他 造 的 ; 凡 被 造 的 , 沒 有 一 樣 不 是 藉 著 他 造 的 。

4 生 命 在 他 裡 頭 , 這 生 命 就 是 人 的 光 。