གསུང་མགུར 27:4

4གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ང་ཡི་དོན་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པས། དོན་དེ་གཅིག་པོར་ང་ནི་འདོད་ཀྱི་འདུག།

དེ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཚེ་གང་གནས་པར་ཤོག།

དེར་ཁོང་གི་བཟང་བ་ཉིད་ནང་དགའ་སྤྲོ་ཐོབ་པ་དང།

ཁོང་གི་འགོ་འཁྲིད་ཆེད་དུ་འབོད་བསྐུལ་བྱེད་ཐུབ་པར་ཤོག།