ཡེ་ཤ་ཡཱ 7:14

14དེ་བས་ན་གཙོ་བོ་ཁོང་རང་གྱིས་ཁྱོད་ལ་རྟགས་ཤིག་གནང་བར་བྱའོ། བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་མངལ་དང་ལྡན་ནས་བུ་ཞིག་བསྐྱེས་བས་དེའི་མིང་ལ་ཨིམ་མ་ནུ་ཨེལ་ཞེས་གྲགས་པར་འགྱུར།