ཡེ་ཤ་ཡཱ 40:1-8

1ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ། ང་ཡི་མི་མང་ལ་སེམས་གསོ་གཏོང་ལ།

དེ་ཚོར་སེམས་གསོ་གཏོང།

2ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཡོད་མི་མང་ལ། སེམས་ཤུགས་སྤར་ཞིག་དེར་ཡོད་མི་རྣམས་ཀྱིས།

དེ་ཚོ་ཡུན་རིང་བར་དུ་སྡུག་མྱོང་ནས། ད་ཆ་དེ་ཚོའི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སེལ།

བཟོད་གསོལ་མཛད་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ཚོར་སྨྲོས། དེ་ཚོའི་སྡིག་པའི་ཆེད་དུ་ང་རང་གིས།

ཉེས་ཆད་ཆ་ཚང་བཏང་ཡོད་བཀའ་གནང་ངོ།

3སྒྲ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་འབོད་བཞིན་འདུག།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཆེད་འབྲོག་སྟོང་ནང་དུ་ལམ་ཞིག་བཟོས་ཤིག།

ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཆེད་བྱེ་ཐང་ནང་དུ་རྒྱ་ལམ་དྲང་པོར་བཟོས་ཤིག།

4ལུང་གཤོང་ཚང་མ་བཀང་ཞིག་དང་། རི་ཚང་མ་སྙོམས་པར་བྱོས།

རི་ཆུང་རྣམས་ནི་ཐང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས། ཡུལ་ལུང་རྩུབ་པོ་རྣམས་ནི་འཇམ་པོར་བཟོས།

5དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་དེ།

མངོན་པར་འགྱུར་བ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐོང། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་དེ་གནང་ངོ།

6སྒྲ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་འབོད་བཞིན་འདུག། གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱོས།

ང་ཡིས་གསུང་འཕྲིན་ཇི་ཞིག་གསལ་སྒྲགས་བྱ་ཞེས་འདྲིས།

མི་རྣམས་རྩ་ལྟར་ཡིན་པ་ཁྱབ་སྒྲག་བྱོས། དེ་ཚོ་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་མི་གནས་སོ།

7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེའི་སྟེང་རླུང་གཏོང་སྐབས། རྩ་ནི་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད་པར་འགྱུར་།

མི་མང་རྩ་ལས་ལྷག་པ་གནས་མི་ཐུབ།

8རྩ་ནི་ངེས་པར་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ།

གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་གནས་པར་འགྱུར།