Genesis (12)(13)(15)(17)(21)(22) – བཀོད་པ (12)(13)(15)(17)(21)(22)

Genesis (12) – བཀོད་པ (12)

1 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ “ད་ཁྱོད་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་གཉེན་ཚན་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ངས་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པའི་ཡུལ་དུ་སོང་ཞིག

2 ངས་ཁྱོད་ལ་བུ་རབས་མང་པོ་འཕེལ་བཅུག་སྟེ་ཁོ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་འགྱུར། ཁྱོད་ནི་མི་གཞན་ལ་བྱིན་རླབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནས། ཁྱོད་སྙན་གྲགས་དང་ལྡན་པར་བྱ།

3 མི་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་བདེ་བ་སྟེར་ན། ངས་ཀྱང་ཁོ་ལ་བདེ་བ་སྟེར་བར་བྱ། ཡང་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་དམོད་པ་བརྒྱབ་ན། དེ་ལ་ངས་ཀྱང་ཆད་པ་གཅོད་པར་བྱ། ཡང་ཁྱོད་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

4-5 ཨབ་རམ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ལོན་སྐབས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཨབ་རམ་དང༌། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ས་ར་ཡེ། ཨབ་རམ་གྱི་གཅུང་པོའི་བུ་ལོཌ་ད། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧ་རན་ལ་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་རྣམས་ཁྲིད་ནས་བསགས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་འཁྱེར་ཏེ། ཧ་རན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡུལ་ཀ་ནཱན་དུ་སོང༌། ཀ་ནཱན་ཡུལ་དུ་སླེབས་སྐབས།

6 ཁོང་ཚོ་ཡུལ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ཤིང་ཤེ་ཀེམ་ཞེས་པའི་གནས་མཆོག་དེར་མོ་རེ་ཞེས་པའི་བེ་ཤིང་ཆེན་མོའི་འགྲམ་དུ་སླེབས། (སྐབས་དེ་དུས་ཀ་ནཱན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་དེར་གནས་བཞིན་ཡོད་)

7 དེ་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་མངོན་པར་མཛད་དེ་ “ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཡུལ་འདི་སྤྲོད་པར་བྱ་” ཞེས་གསུངས། ས་ཆ་དེར་ཨབ་རམ་གྱིས་ཞལ་མཇལ་གནང་བའི་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བརྩིགས་ནས།

8 གྲོང་ཁྱེར་བེཌ་ཨེལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རི་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། བེཌ་ཨེལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཨི་ཡི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཕུབ་པ་དང༌། དེར་ཁོང་གིས་ཡང་བསྐྱར་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བརྩིགས་ཏེ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོ།།

*******************************

Genesis (13) – བཀོད་པ (13)

14 ལོཌ་ད་ཨབ་རམ་དང་གྱེས་པའི་རྗེས་སུ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ “ཁྱོད་ལངས་པའི་ས་ནས་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ལྟོས་དང༌།

15 ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ནི་ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་སྤྲོད་པར་བྱ་སྟེ་དེ་རྣམས་དུས་གཏན་དུ་ཁྱོད་ཚོའི་ཡིན།

16 ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲངས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བརྩི་མི་ཐུབ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ནི་སའི་རྡུལ་དང་མཉམ་པར་འཕེལ་དུ་འཇུག་པར་བྱ། 17 ད་ཡུལ་ཚང་མར་སོང་ནས་ལྟོས་ཤིག གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་ཡུལ་ཀུན་སྟེར་བར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

18 དེ་ནས་ཨབ་རམ་གྱིས་གུར་བསྡུས་ཏེ་ཧེབ་རོན་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ནས་མམ་རེ་བྱ་བའི་བེ་ཤིང་གི་འཁྲིས་ལ་གནས་ཏེ། ས་ཆ་དེར་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བརྩིགས་སོ།།

*******************************

Genesis (15) – བཀོད་པ (15)

1 དེའི་རྗེས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་སྐབས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ “ཨབ་རམ། མ་འཇིགས་ཤིག ངས་ཉེན་ཁ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ཀྱི་ཕུབ་ལྟར་ཁྱོད་སྲུང་བར་བྱེད་དེ་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་བར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

2 འོན་ཀྱང་ཨབ་རམ་གྱིས་ “ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡ་ཝེ་ལགས། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་དགའ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཐོག་མི་ཡོང༌། གྲོང་ཁྱེར་ད་མེ་སེག་ནས་ཡིན་པའི་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ངའི་ཤུལ་འཛིན་པ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།

3 ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་མ་གནང་བས། ངའི་གཡོག་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་རྗེས་སུ་ངའི་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་འོང་” ཞེས་ཞུས།

4 འོན་ཀྱང་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཨབ་རམ་ལ་ “ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ་ཟེར་བའི་མི་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་མི་ཡོང༌། ཁྱོད་རང་གི་བུ་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཡོང་” ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།

5 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲིད་དེ་ “ནམ་མཁར་ལྟོས་དང༌། སྐར་མ་རྣམས་རྩི་ཐུབ་ན་རྩིས་ཤིག ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཀྱང་སྐར་མ་ལྟར་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

6 ཨབ་རམ་གྱིས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱས་པས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་ལ་བརྩིས་གནང་ངོ༌།།

************************************

Genesis (17) – བཀོད་པ (17)

1 ཡང་ཨབ་རམ་དགུང་ལོ་དགུ་ཅུ་གོ་དགུ་ལོན་པའི་ཚེ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་མདུན་ལ་མངོན་པར་མཛད་དེ་ “ང་ནི་དབང་ཀུན་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན། ངའི་བཀའ་ལ་རྟག་ཏུ་མཉན་ནས་མི་དྲང་པོ་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་བྱོས་ཤིག

2 ངས་ཁྱོད་དང་ཁ་ཆད་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་མང་པོ་འཕེལ་དུ་འཇུག་” ཅེས་གསུངས།

3 ཨབ་རམ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། དཀོན་མཆོག་གིས་

4 “ལྟོས་ཤིག ངས་ནི་ཁྱོད་མི་རིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་འགྱུར་བར་བྱ། འདི་ནི་ང་དང་ཁྱོད་མཉམ་དུ་བྱས་པའི་ཁ་ཆད་དེ་ཡིན།

5 ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ལ་ཨབ་རམ་མི་ཟེར། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཨབ་ར་ཧམ་ཟེར་བར་འགྱུར། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་མི་རིགས་མང་པོའི་མེས་པོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།

6 ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྤེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་འགྱུར་བར་བྱ། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།

7 ཡང་ངའི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཁ་ཆད་དེ་ཁྱོད་དང༌། ཁྱོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་བུ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་དུ་སྲུང་བར་བྱ། ཡང་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་པར་འགྱུར།

8 ཡང་ངས་ཁྱོད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལྟར་སྡོད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ཀ་ནཱན་ཡུལ་ཡོངས། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་སྟེར་བར་བྱ། ཁྱོད་ཚོ་དེའི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བདག་པོར་འགྱུར། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་པར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས་སོ།།

**********************************

Genesis (21) – བཀོད་པ (21)

1 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་བཟའ་ཟླ་ས་རཱ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་པས།

2 ཁོང་མངལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས། ཨབ་ར་ཧམ་རྒས་པའི་ཚེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་སྔོན་ནས་གསུངས་པའི་དུས་དེར་ས་རཱ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས།

3 ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་བུ་དེའི་མིང་ལ་ཨི་སཱག་ཅེས་བཏགས།

4ཡང་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཨི་སཱག་ཉི་མ་བརྒྱད་ལོན་སྐབས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ཁོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ཞལ་ཆད་དེ་སྲུང་བའི་རྟགས་ཤིག་བརྒྱབ་བོ།

5 ཨི་སཱག་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཨབ་ར་ཧམ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ལོན་ཡོད།

6 ཡང་ས་རཱས་ “འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་དགའ་སྐྱིད་དང༌། གད་མོའི་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་བས། བྱ་བ་དེའི་སྐོར་ཐོས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ང་དང་མཉམ་དུ་དགའ་བའི་གད་མོ་དགོད་ཡོང་” ཞེས་གསུངས་སོ།།

************************************

Genesis (22) – བཀོད་པ (22)

1 བྱ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཉམས་ཚོད་བཞེས་ཕྱིར་ཁོང་ལ་ “ཨབ་ར་ཧམ་” ཞེས་གསུངས་པས། ཁོང་གིས་ “ང་འདི་རུ་ཡོད་” ཅེས་ཞུས་པ་དང༌།

2 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ “ད་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་གཅེས་པའི་བུ་གཅིག་པུ་ཨི་སཱག་ཁྲིད་དེ་མོ་རི་ཡཱ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས། ང་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ངས་ཁྱོད་ལ་སྟོན་པར་བྱ་བའི་རི་ཞིག་ཏུ་ཁོ་བསད་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཞིག་” ཅེས་བཀའ་གནང༌།

3 དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཨབ་ར་ཧམ་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ལངས་ཏེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཤིང་བཅད། དེ་ནས་བོང་བུ་ཞིག་ལ་སྒ་བརྒྱབ་ནས། གཡོག་པོ་གཉིས་དང་བུ་ཨི་སཱག་འཁྲིད་དེ། དཀོན་མཆོག་གིས་བསྟན་གནང་བའི་གནས་སུ་ཐོན།

4 ཞག་གསུམ་པ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ས་ཆ་དེ་ཐག་རིང་ནས་མཐོང༌།

5 དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་གཡོག་པོ་ལ་ “ཁྱོད་ཚོ་བོང་བུ་མཉམ་དུ་དེར་སྡོད་ཅིག ང་དང་བུ་གཉིས་ས་ཆ་དེར་ཕྱིན་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཚོའི་རྩར་ལོག་ཡོང་” ཞེས་བཤད།

6 སྦྱིན་སྲེག་གི་མེ་ཤིང་དེ་ཨི་སཱག་ལ་འཁུར་བཅུག་ནས། ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་མེ་མདག་དང་གྲི་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་དུས།

7 ཨི་སཱག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ “ངའི་ཡབ་ལགས་” ཞེས་བཤད་ནས་ལན་དུ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ “ངའི་བུ་ང་འདི་རུ་ཡོད་” ཅེས་བཤད། ཨི་སཱག་གིས་ “མེ་ཤིང་དང་མེ་མདག་ཡོད་ཀྱང༌། སྦྱིན་སྲེག་གི་ཕྱིར་ལུག་གུ་གང་དུ་ཡོད་” ཅེས་དྲིས་པའི་ལེན་ལ།

8 ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ “དཀོན་མཆོག་རང་གིས་ང་ཚོ་ལ་ལུག་གུ་ཞིག་གནང་ཡོང་” ཞེས་བཤད་ནས། ཁོ་ཚོ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕྱིན།

9 དཀོན་མཆོག་གིས་བསྟན་གནང་བའི་གནས་སུ་སླེབས་སྐབས། ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་དེར་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་སྟེང་ལ་མེ་ཤིང་བསྒྲིགས་པ་དང༌། རང་གི་བུ་ཨི་སཱག་བསྡམས་ནས་མེ་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་བཞག

10 དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་བུ་གསོད་པའི་ཕྱིར་གྲི་དེ་ལག་ཏུ་བསླངས།

11 འོན་ཀྱང་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་ “ཨབ་ར་ཧམ། ཨབ་ར་ཧམ་” ཞེས་བོས་པ་དང༌། ཁོས་ “ང་འདི་རུ་ཡོད་” ཞུས་པས།

12 ཕོ་ཉས་ “ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་བུ་ལ་མ་རེག བུ་དེ་ལ་གནོད་པ་གང་ཡང་མ་བྱེད། ད་ལྟ་ངའི་དོན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་བུ་གཅིག་པོ་དེའང་མ་ཉར་བས། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བདེན་པར་ཉན་པ་དེ་ངས་ཤེས་བྱུང་” ཞེས་གསུངས།

13 ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ཕྱོགས་བཞིར་བལྟས་ནས་ཕོ་ལུག་ཞིག་གི་རྭ་ཅོ་དེ་རྩི་ཤིང་མཐུག་པོའི་ཁྲོད་དུ་འཁོན་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ལུག་དེ་བླངས་ཏེ་རང་གི་བུའི་ཚབ་ལ་བསད་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་པར་ཕུལ།

14 ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ས་ཆ་དེའི་མིང་ལ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མཆོད་པ་གནང་བར་འགྱུར་ཞེས་བཏགས། དེའི་ཕྱིར་དེ་རིང་བར་དུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་རིའི་སྒང་ལ་མཆོད་པ་གནང་བར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར།

15 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་དེས་ཞིང་ཁམས་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ཡང་བསྐྱར་བོས་ཏེ་

16 “ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་ངས་ང་ཡི་མིང་ཐོག་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ། ཁྱེད་ཀྱི་དད་པ་དེ་ལྟར་མཐོང་ནས་ཁྱེད་རང་གི་བུ་གཅིག་པུའང་མ་ཉར་བས།

17 ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་སྐར་མ་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་བྱེ་མ་ལྟར་སྤེལ་ཞིང༌། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་དགྲ་བོ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར།

18 ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ནས་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

19 དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་གཡོག་པོ་གཉིས་ཀྱི་རྩར་ཕྱིར་ལོག་ནས། ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་རང་གི་སྡོད་ས་བེར་ཤི་པཱ་རུ་ལོག་ནས་གནས་སོ།། །།

********************************