Genesis (4)(6)(7) – བཀོད་པ (4)(6)(7)

Genesis (4) – བཀོད་པ (4)

1 དེ་ཡང་ཨ་དམ་རང་གི་གཏན་གྲོགས་ཧ་ཝ་དང་མཉམ་དུ་འདུས་པས། མོ་མངལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། བུ་ཞིག་སྐྱེས་པས། ཁོ་མོས་ “ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ང་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་” ཞེས་བཤད། ཁོང་གིས་བུ་དེའི་མིང་ལ་ཀ་ཡིན་ཞེས་བཏགས།

2 དེ་ནས་ཡང་ཁོང་ལ་བུ་ཆུང་བ་ཧ་བེལ་སྐྱེས་སྟེ། ཧ་བེལ་གྱིས་ལུག་རྫི་བྱས་པ་དང༌། ཀ་ཡིན་གྱིས་ཞིང་ལས་བྱས།

3 དུས་འགའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་ཀ་ཡིན་གྱིས་ཞིང་གི་འབྲས་བུ་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཞིག་ཕུལ།

4 ཧ་བེལ་གྱིས་སྔོན་སྐྱེས་ལུག་གི་ཚི་ལུས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ། ཁོ་དང་ཁོའི་མཆོད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་དགྱེས།

5 འོན་ཀྱང་ཀ་ཡིན་གྱི་མཆོད་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མ་དགྱེས་པས། ཀ་ཡིན་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་རྣམ་འགྱུར་ལོག་གོ

6 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་ “ཁྱོད་རང་རླུང་ལངས་ཏེ་རྣམ་འགྱུར་ལོག་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

7 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ངས་ཁྱོད་རང་ངེས་པར་དོར་བར་མི་བྱ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ངན་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྡིག་ཉེས་ནི་སྤྱང་ཀིས་ལུག་གུ་སྒུག་པ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་འགྲམ་ལ་སྒུག་ནས་བསྡད་ཡོད། དེས་ཁྱོད་ལ་དབང་གནོན་བྱེད་པར་འདོད་ཀྱང༌། ཁྱོད་དེ་ལ་དབང་དུ་སྒྱུར་དགོས་” ཞེས་གསུངས།

8 དེ་ནས་ཀ་ཡིན་གྱིས་རང་གི་གཅུང་པོ་ཧ་བེལ་ལ་ “ང་ཚོ་ས་ཞིང་ལ་འགྲོ་” ཞེས་བཤད་དེ། ཞིང་ཁར་ཀ་ཡིན་གྱིས་ཁོའི་གཅུང་པོ་ཧ་བེལ་བརྡུངས་ནས་བསད།

9 དེའི་རྗེས་སུ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་ “ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་ཧ་བེལ་གང་དུ་ཡོད་དམ་” ཞེས་བཀའ་དྲིས་གནང་བས། དེའི་ལན་ལ་ཁོས་ “ངས་མི་ཤེས། ཁོ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ལྟ་མཁན་ང་རེད་དམ་” ཞེས་བཤད།

10 དེ་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ “ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ངན་དེ་ལྟར་གང་གི་དོན་དུ་བྱས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་གཅུང་པོའི་ཁྲག་གིས་ས་སྟེང་ནས་ང་འབོད་ཀྱི་འདུག

11 དེའི་རྐྱེན་ཁྱོད་ལ་ཆད་པ་ཞིག་ཕོག་པར་འོས་པས། ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིང་ལས་བྱེད་མི་ཆོག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་བསད་པའི་གཅུང་པོའི་ཁྲག་དེ་སའི་ནང་ཐིམ་ཡོད་པས་སོ།

12 ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ལས་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་གང་ཡང་སྐྱེ་མི་ཡོང༌། ཁྱོད་ནི་ཆགས་ས་བརྟེན་ས་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ནང་འཁྱམས་ཏེ་བསྡད་དགོས་ཡོང་” ཞེས་གསུངས།

13 དེ་ནས་ཀ་ཡིན་གྱིས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་ “ཉེས་ཆད་དེ་ལྟར་ངས་འཁུར་མི་ཐུབ།

14 གཟིགས་དང༌། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་རིང་ང་ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་དྲུང་དང་ས་ཞིང་ནས་བསྐྲད་གནང་བས། ང་ནི་ཁྱིམ་མེད་འཇིག་རྟེན་ནང་འཁྱམས་ཏེ་བསྡད་ན་སུ་ཡིན་ཡང་ང་དང་ཕྲད་པ་དེས་ང་གསད་ཡོང་” ཞེས་བཤད།

15 འོན་ཀྱང་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ “དེ་ལྟར་མིན། གལ་ཏེ་གཞན་གྱིས་ཁྱོད་བསད་ན་སྲོག་གཅོད་མཁན་དེ་ལ་ཆད་པ་ལྡབ་བདུན་ཕོག་ཡོང་” ཞེས་གསུངས། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀ་ཡིན་མི་གཞན་གྱིས་མི་གསོད་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་རྟགས་ཤིག་བསྐྱོན།

16 དེ་ནས་ཀ་ཡིན་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་སོང་སྟེ། ཨེ་དེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འཁྱམ་ཉུལ་ཞེས་པར་གནས་སོ།།

******************************************

Genesis (6) – བཀོད་པ (6)

5 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ཚོའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་ངན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་གཟིགས་ཏེ།

6 ཁོང་གིས་མིའི་རིགས་མཛད་པའི་ཕྱག་ལས་ལ་འགྱོད་པ་དང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ནས་

7 “མིའི་རིགས་དང་དུད་འགྲོ་སྲོགས་ཆགས་འབུ་སྲིན། ནམ་མཁའི་བྱ་བྱིའུ་སོགས་ཐམས་ཅད་ངས་བཟོས་པས། ད་ངའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཇིག་རྟེན་ནས་ངས་མེད་པ་བཟོ་བར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

8 འོན་ཀྱང་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ནོ་ཨ་ལ་ཐུགས་དགྱེས།

9 འདི་ནོ་ཨའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ཏེ། ནོ་ཨ་ནི་མི་སེམས་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་དུས་སུ་ཡོད་པའི་མིའི་ནང་ནས་ཁོང་གཅིག་པུ་སྐྱོན་མེད་ཡིན། དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་སོ།

10 ནོ་ཨ་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚོའི་མིང་ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན།

11 ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་མིའི་རིགས་ནི་ཡོངས་སུ་ངན་རུལ་དུ་གྱུར་ཏེ། དྲག་སྤྱོད་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང༌།

12 ཡང་མིའི་རིགས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་བྱས་པས། འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ལས་ངན་གྱིས་གང་ནས་ཡོད་པ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ།

13 ཁོང་གིས་ནོ་ཨ་ལ་ “མིའི་རིགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ལས་ངན་གྱི་སྒོ་ནས་དྲག་སྤྱོད་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད་པས། ལྟོས་ཤིག ངས་མིའི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་འཇིག་རྟེན་དང་མཉམ་དུ་ཡོངས་སུ་མེད་པར་བྱ།

14 ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མིའི་ཆེད་དུ་ཁང་མིག་ཡོད་པའི་ཤིང་གི་གྲུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་དང༌། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་སྣུམ་ནག་སྐུས་ཤིག

15 བཟོ་སྟངས་ནི་གྲུའི་རིང་ཚད་ནི་སྨི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ། ཞེང་ཚད་སྨི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དང༌། མཐོ་ཚད་སྨི་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་ཤིག

16 ཡང་གྲུ་ལ་ཐོག་ཅིག་བཀབ་སྟེ། ཐོག་དང་རྩིག་པའི་བར་ལ་སྨི་ཕྱེད་ཀ་བར་སྟོང་པ་འཇོག གྲུའི་ནང་ཐོག་བརྩེགས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བཟོས་ནས་གྲུའི་ལོགས་སུ་སྒོ་ཞིག་བཟོས།

17 ལྟོས་ཤིག འཇིག་རྟེན་ནང་སྲོག་གི་དབུགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ངས་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་བྱ།

18 འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་དང་ཁ་ཆད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་དང༌། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་གསུམ་དང་ཁོ་ཚོའི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་གྲུའི་ནང་འཛུལ་བར་བྱ།

19-20 ཡང་དེ་ཚོ་གསོན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱ་བྱིའུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་ཁྱེད་མཉམ་དུ་གྲུའི་ནང་ཁྲིད་ཅིག

21 ཡང་དེ་ཚོའི་དོན་ལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་དང༌། ཁྱེད་ཚོའི་ཕྱིར་ཡང་ཁ་ཟས་བསགས་ནས་ཁྱེར་ཞིག་” ཅེས་བཀའ་གནང༌།

22 དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ནོ་ཨས་བསྒྲུབས་པར་བྱས་སོ།།

************************************************

Genesis (7) – བཀོད་པ (7)

1 དེ་ནས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་ “མི་རབས་འདི་ལས་ཁྱེད་གཅིག་པོ་ངའི་དྲུང་དུ་སེམས་དྲང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི་གྲུའི་ནང་དུ་སོང་ཞིག

2-3 སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང༌། བྱ་བྱིའུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ས་གཞིའི་སྟེང་གསོན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་འོས་པའི་སྲོག་ཆགས་གཙང་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོ་མོ་བདུན་བདུན། དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པར་མི་འོས་པའི་སྲོག་ཆགས་མི་གཙང་བའི་རིགས་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས། བྱ་བྱིའུའི་རིགས་ནས་ཕོ་མོ་བདུན་བདུན་ཁྲིད་ཅིག

4 ད་ནས་ཞག་བདུན་གྱི་རྗེས་སུ་ཉིན་ཚན་བཞི་བཅུ་བར་ངས་ཆར་པ་དང་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ་ཞིག་དབབ་པ་དང༌། ངས་སའི་སྟེང་ལ་བཟོས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

5 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ནོ་ཨས་བསྒྲུབས་པར་བྱས་སོ།

6 ཡང་ཆར་པ་དང་ཆུ་ལོག་བབ་པའི་ཚེ་ནོ་ཨ་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ལོན་ཡོད།

7 ཆུ་ལོག་ནས་ཐར་བའི་ཕྱིར་ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ། ཁོང་གི་བུ་གསུམ་དང་ཁོ་ཚོའི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་གྲུའི་ནང་དུ་འཛུལ།

8-9 དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དུད་འགྲོ་དང་སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད། བྱ་བྱིའུའི་རིགས་གཙང་བ་དང་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོ་མོ་རེ་རེ་བྱས་ནོ་ཨ་དང་མཉམ་དུ་གྲུའི་ནང་ལ་ཕྱིན།

10 དེ་ནས་ཞག་བདུན་གྱི་རྗེས་སུ་ས་ལ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང༌།

11 ནོ་ཨ་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལོན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་གི་ཆུ་མིག་ཐམས་ཅད་རྡོལ་བ་དང༌། ནམ་མཁའི་ཆུའི་སྒོ་ཚང་མ་ཡང་ཕྱེ།

12 དེ་ནས་ཉིན་མཚན་བཞི་བཅུའི་བར་དྲག་ཆར་འབབ་རྒྱུའི་ཆར་པ་འགོ་བཙུགས།

13 ཡང་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ། བུ་གསུམ་ཤེམ་ཧམ་ཡ་ཕེད་དང་ཁོ་ཚོའི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་གྲུའི་ནང་དུ་ཕེབས།

14 ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་གཅན་གཟན་དང༌། དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན་བྱ་བྱིའུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིགས་སོ་སོ་ཀུན་གྲུའི་ནང་དུ་ཕྱིན།

15 སྲོག་གི་དབུགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཕོ་མོ་རེ་རེ་ནོ་ཨའི་རྩར་སླེབས་ནས་གྲུའི་ནང་ཕྱིན།

16 དེ་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་གྲུའི་ནང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨའི་རྒྱབ་ནས་གྲུའི་སྒོ་བསྐྱོན།

17 ཡང་ཉི་མ་བཞི་བཅུའི་བར་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་རྒྱས་ཏེ་གཏིང་རིང་པོ་བྱུང་བས་གྲུ་ཆུའི་སྒང་ལ་འཕྱོ།

18 ཆུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཆུ་ཁ་མཐོ་རུ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་གྲུ་མུ་མཐུད་ཆུའི་སྟེང་ལ་གཡེངས།

19 ཡང་ཆུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་བས། ནམ་མཁའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་ཀུན་ཆུའི་ནང་དིམ།

20 ཆུ་དེ་རི་བོའི་རྩེ་ལས་སྨི་བདུན་ཙམ་གྱི་མཐོན་པོར་སླེབས།

21 ཡང་ས་ལ་ཡོད་པའི་དུད་འགྲོ་ཚང་མ་དང༌། སྲོག་ཆགས་འབུ་སྲིན། གཅན་གཟན། བྱ་བྱིའུ། མི་ཐམས་ཅད་ཆུ་དེའི་ནང་དུ་ཤི་སྟེ།

22 མདོར་ན་སྐམ་ས་ལ་ཡོད་པའི་སྲོག་གི་དབུགས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤིའོ།

23 ས་སྟེང་ལ་ཡོད་པའི་དུད་འགྲོ་དང་བྱ་བྱིའུ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། མིའི་རིགས་ཀུན་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མེད་པར་མཛད། འོན་ཀྱང་གྲུའི་ནང་ནོ་ཨ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གསོན་པོར་གནས།

24 ཡང་ཉི་མ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བར་སའི་སྟེང་དུ་ཆུ་རྒྱས་སོ།།

***********************************************