Psalm (3) – གསུང་མགུར (3)

1གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ནི། རྒོལ་སེམས་བྱེད་མཁན་དགྲ་བོ་དུ་མ་ཡོད།

2དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཁོ་ལ་གྲོགས་མི་མཛད། ཟེར་ཞིང་དེ་ཚོས་ངའི་སྐོར་གཏམ་བཤད་དོ།

3འོན་ཀྱང་ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ། ང་ཡི་ཕུབ་བཞིན་ཉན་ག་ཀུན་ལས་སྐྱོབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་གནང་བ་དང། ང་ཡི་སེམས་ཤུགས་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་མཛད།

4སྐྱབས་གྲོགས་ཞུས་ཕྱིར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ། ང་ཡིས་ཞུ་འབུལ་བྱེད་དེ་འབོད་པའི་སྐབས།

ཁོང་གིས་རི་བོ་དམ་པའི་གནས་མཆོག་ནས། ཉིད་ཀྱིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བར་མཛད།

5ང་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཉལ་བ་ཡིན། མཚན་གང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་སྐྱབས་གནང་ངོ་།

6ང་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་བསྐོར་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི། དགྲ་བོ་སྟོང་གི་ཚོགས་ལ་ང་མི་འཇིགས།

7གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཕེབས་རོགས་གནང། ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་མཛོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཡི་དགྲ་བོ་ཀུན་ལ་ཉེས་ཆད་གནང་། དེ་ཚོས་ང་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་ཕྱིར།

དེ་ཚོའི་སྟོབས་དང་ནུས་པ་གཅོག་པར་མཛད་གནང་ངོ།

8གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་གནང་།

ཉིད་ཀྱི་མི་འབངས་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག།