Psalm (60) – གསུང་མགུར (60)

1དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྤངས་གནང་བས། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོར་ཕམ་རྒུད་བྱུང་ཡོད་དོ།

ཁྱེད་ནི་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཁྲོ་ཞིང་། ད་ནི་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་རོགས་གནང་།

2ཁྱེད་ཀྱིས་ས་གཞི་འགུལ་དུ་བཅུག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལ་གཤག་གནང་ཡོད།

ད་ནི་དེ་ཡི་རྨ་རྣམས་གསོ་གནང་རོགས་གནང། གང་ལགས་ཟེར་ན་དེ་ནི་འགུལ་བཞིན་འདུག།

3ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་མི་འབངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མྱོང་བཅུག་ཡོད།

ར་བཟི་འདྲ་བ་ང་ཚོའི་རྐང་པ་འཁྱོར་བཞིན་འགྲུལ།

4ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ལ་མོས་གུས་བྱེད་མཁན་ཚོར། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་ཟོན་བརྡ་གནང་ཡོད་དོ།

5ཁྱེད་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྐྱབས་རོགས་གནང་།

ང་ཚའི་སྨོན་ལམ་དེ་ཚོར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གཅེས་པའི་མི་ཚོ་ཐར་བའི་ཕྱིར།

6ཁོང་གི་དམ་པའི་གནས་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་གསུངས།

རྒྱལ་ཁའི་ངང་ང་ཡིས་ཤེ་ཀེམ་བགོ་རྒྱུ་དང།

སུ་ཀོད་ལུང་གཤོང་ནི་ང་ཡི་མི་འབངས་ལ་བགོ་རྒྱུ་ཡིན།

7གྷིལ་ཨད་ང་ཡི་ཡིན་མ་ན་ཤེ་ཡང་ང་ཡི་ཡིན། ཨེཕ་ར་ཡིམ་ནི་ང་ཡི་རྨོག་ཡིན་པ་དང་།

ཡ་ཧུ་དཱ་ནི་ང་ཡི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འབེར་ཡིན།

8འོན་ཀྱང་མོ་ཨབ་ང་ཡིས་འཁྲུད་ཞོང་བཞིན་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡིན། ཨེ་དོམ་ནི་ང་ལ་བདག་པའི་རྟགས་སུ།

དེའི་ཐོག་ང་ཡི་ལྷམ་དེ་དབྱུགས་རྒྱུ་ཡིན།

ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ཚོས་ངའི་སྟེང་རྒྱལ་ནས་ནི། སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱབ་པར་བསམ་ཡོད་དམ།

9ཀྱེ་དཀོན་མཆོག། ང་ལ་ལྕགས་རི་ཡོད་པའི་གྲོང་ནང་སུས་སྐྱེལ་ཐུབ།

སུ་ཡིས་ང་ལ་ཨེ་དོམ་བར་དུ་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་ཡོང།

10བདེན་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྤངས་གནང་ངམ། ང་ཚོའི་དམག་མི་མཉམ་དུ་ཁྱེད་ཕེབས་སམ།

11དགྲ་བོར་རྒོལ་ཕྱིར་ང་ཚོར་སྐྱབས་རོགས་གནང་། མི་ཡི་སྐྱབས་རོགས་སོགས་ནི་དོན་མེད་ཡིན།

12དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ཡོད་ང་ཚོ་རྒྱལ། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་མཛད་དོ༎