ཡེ་ཤ་ཡཱ (7) – Isaiah (7)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (7) – Isaiah (7)

T banner - 280 x 8

1  ཨུ་ཛི་ཡཱའི་ཚ་བོ་དང་ཡོ་ཐམ་གྱི་སྲས་ཨ་ཧཛས་ཡ་ཧུ་དཱར་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་སྐབས་དམག་འཁྲུགས་ཤིག་ལངས་སོ།  སི་རི་ཡའི་རྒྱལ་པོ་རེ་ཛིན་དང་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རེ་མལ་ཡཱའི་བུ་རྒྱལ་པོ་པེ་ཀཱས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་དམག་འཐབ་བྱས་ཀྱང།  དེ་ཚོས་དེ་དབང་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་བོ།

In the days of Ahaz the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin the king of Syria and Pekah the son of Remaliah the king of Israel came up to Jerusalem to wage war against it, but could not yet mount an attack against it.

T banner - 280 x 8

2  ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོས་སི་རི་ཡའི་དམག་མི་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཐོས་པ་དང།  ཁོང་དང་ཁོང་གི་མི་མང་རྣམས་ཧ་ཅང་འཇིགས་པ་དང་དེ་ཚོ་ཤིང་སྡོང་རླུང་གིས་གཡོ་བ་ལྟར་འཇིགས་ཤིང་འདར་རོ།

When the house of David was told, “Syria is in league with Ephraim,” the heart of Ahaz and the heart of his people shook as the trees of the forest shake before the wind.

T banner - 280 x 8

3  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤ་ཡཱ་ལ།  ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཤེར་ཡ་ཤུབ་འཁྲིད་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཧཛ་མཇལ་དུ་རྒྱུགས་ཤིག  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དུག་ལོག་བཟོ་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་བྱ་ཡུལ་ཐོད་ཀྱི་ཆུ་ཛིང་ནས་ཆུ་འཁྱེར་ཡོང་བའི་ཡུར་བའི་མཐའ་དེའི་ལམ་དུ་མཇལ་བར་འགྱུར་རོ།

And the Lord said to Isaiah, “Go out to meet Ahaz, you and Shear-jashub your son, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the Washer’s Field.

T banner - 280 x 8

4  ཁོ་ལ་གཅང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང།  ལྷིང་བསྡད་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་མེད་པ་དང་མ་ཀྲུག་པར་བསྡོད་ཅེས་སྨྲོས་ཤིག  རྒྱལ་པོ་རེ་ཛིན་དང་ཁོའི་སི་རི་ཡ་པ་ཚོ་དང་རྒྱལ་པོ་པེ་ཀཱའི་ཁྲོ་བ་ནི་འབར་གྲབ་ཡོད་པའི་དབྱུགས་པ་གཉིས་ཀྱི་དུ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་ལྷག་པ་མེད་དོ།

And say to him, ‘Be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands, at the fierce anger of Rezin and Syria and the son of Remaliah.

T banner - 280 x 8

5  སི་རི་ཡས་ཨིསི་རཱ་ཨེལ་དང་དེ་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཡོ་བྱུས་བརྩམས་ཡོད་དོ།

Because Syria, with Ephraim and the son of Remaliah, has devised evil against you, saying,

T banner - 280 x 8

6  དེ་ཚོས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་མི་མང་ལ་ཁོ་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་ཏེ་ཏ་བྷིལ་གྱི་བུ་རྒྱལ་ཁྲིར་བསྐོས་འདོད་ཡོད་དོ།

“Let us go up against Judah and terrify it, and let us conquer it for ourselves, and set up the son of Tabeel as king in the midst of it,”

T banner - 280 x 8

7  འོན་ཀྱང་ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བྱུང་འཇུག་རྒྱུ་མིན།

thus says the Lord God: “‘It shall not stand, and it shall not come to pass.

T banner - 280 x 8

8  ཅི་ཕྱིར་ཡིན་ནམ། གང་ལ་ཟེར་ན།  སི་རི་ཡ་ནི་དེའི་རྒྱལ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དྷ་མསེ་ཀསེ་ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་མེད་པ་དང།  དྷ་མསེ་ཀསེ་རྒྱལ་པོ་རེ་ཛིན་ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་མེད།  ཨིསི་རཱཨེལ་དེ་བཞིན་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་གནས་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཡོད་དོ།

For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. And within sixty-five years Ephraim will be shattered from being a people.

T banner - 280 x 8

9  ཨིསི་རཱཨེལ་ནི་དེའི་རྒྱལ་ས་ས་མར་ཡ་ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་མེད་པ་དང་ས་མར་ཡ་ནི་རྒྱལ་པོ་པེ་ཀཱ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་མེད་དོ། ཁྱོད་ཀྱི་དད་པ་བརྟན་པོ་གནས་མ་ཐུབ་ན་ཁྱོད་ཀྱང་བརྟན་པོ་གནས་མི་ཐུབ་བོ༎

And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you are not firm in faith, you will not be firm at all.’”

T banner - 280 x 8

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་ཧཛ་ལ་འཕྲིན་གཞན་ཞིག་བཏང་བ་དེའི་ནང།

Again the Lord spoke to Ahaz:

T banner - 280 x 8

11  འཆི་བའི་ཡུལ་གཏིང་རིང་ནམ་ཡང་ན་མཐོ་བའི་མཐོ་རིས་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་རྟགས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞུས་ཤིག

“Ask a sign of the Lord your God; let it be deep as Sheol or high as heaven.”

T banner - 280 x 8

12  ཨ་ཧཛས་ལན་དུ།  ངས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་མིན་པས།  ངས་ཁོང་ལ་རྟགས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞུ་གི་མིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།

But Ahaz said, “I will not ask, and I will not put the Lord to the test.”

T banner - 280 x 8

13  དེ་ལ་ཡེ་ཤ་ཡཱས། ད་རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ཁྱོད་ཚོ་ཉོན་ཞིག།  མི་ལ་སྲུན་འཇུག་པར་བྱ་རྒྱུ་དེས་ལྡང་མ་སོང་ངམ།  ད་ཁྱོད་ཀྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལའང་སྲུན་འཇུག་པར་བྱའམ།

And he said, “Hear then, O house of David! Is it too little for you to weary men, that you weary my God also?

T banner - 280 x 8

14  དེ་བས་ན་གཙོ་བོ་ཁོང་རང་གྱིས་ཁྱོད་ལ་རྟགས་ཤིག་གནང་བར་བྱའོ།  བུ་མོ་ན་ཆུང་མ་མངལ་དང་ལྡན་ནས་བུ་ཞིག་བསྐྱེས་བས་དེའི་མིང་ལ་ཨིམ་མ་ནུ་ཨེལ་ཞེས་གྲགས་པར་འགྱུར།

Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel.

T banner - 280 x 8

15  རང་གི་བྱ་བའི་ཐག་ཅོད་རང་གི་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལོ་ན་ལོོན་སྐབས་ཁོས་འོ་མ་དང་སྦྲང་རྩི་ཟ་བར་འགྱུར།

He shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good.

T banner - 280 x 8

16  དུས་དེའི་སྔོན་དུ་ཁྱོད་ཚོར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་མཁན་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པོའི་ཡུལ་སྟོངས་བར་བྱའོ།

For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted.

T banner - 280 x 8

17  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་མི་མང་དང་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཉིན་རྣམས་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང།  དེ་ནི་ཨིསི་རཱཨེལ་དང་ཡ་ཧུ་དཱའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཁ་གྱེས་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་བྱུང་བར་འགྱུར།  ཁོང་གིས་ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོར་འཁྲིད་གནང་ངོ།

The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father’s house such days as have not come since the day that Ephraim departed from Judah—the king of Assyria!”

T banner - 280 x 8

18  དུས་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨི་ཇིབ་པ་རྣམས་སྦྲང་བུ་རྣམས་ལྟར་ན་ཨེལ་གཙང་པོའི་ཡན་ལག་ཐག་རིང་ཤོས་ནས་ཡོང་བ་དང།  ཨ་སུར་པ་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ནས་སྦྲང་ནོར་བུ་རྣམས་ལྟར་ཡོང་བའི་སི་བརྡ་གཏོང་གནང་བར་བྱའོ།

In that day the Lord will whistle for the fly that is at the end of the streams of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.

T banner - 280 x 8

19  དེ་ཚོ་ལུང་གཤོང་རྩུབ་པོ་ཁག་དང་བྲག་རིའི་བྲག་ཕུག་རྣམས་སུ་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་སོང་བ་དང་དེ་ཚོ་ཚེར་མའི་སྔོ་ཚལ་དང་རྩ་ཁ་བཅས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བོ།

And they will all come and settle in the steep ravines, and in the clefts of the rocks, and on all the thornbushes, and on all the pastures.

T banner - 280 x 8

20  དུས་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས།  གཙོ་བོས་གཙང་པོ་ཡུབ་རད་ཕ་རོལ་ནས་སྐྲ་བཞར་མཁན་ཞིག་གླས་རྒྱུ་ཡང་ན་ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང།  ཁོ་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་ར་དང་མགོའི་སྐྲ་དང་གཟུགས་པོའི་སྤུ་རྣམས་བཞར་བར་བྱའོ།

In that day the Lord will shave with a razor that is hired beyond the River—with the king of Assyria—the head and the hair of the feet, and it will sweep away the beard also.

T banner - 280 x 8

21  དུས་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས།  ཞིང་པ་ཞིག་གིས་བ་ཕྱུགས་གཞོན་གཅིག་དང་ར་གཉིས་སྲུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང།

In that day a man will keep alive a young cow and two sheep,

T banner - 280 x 8

22  དེ་ཚོས་ཁོ་པར་འོ་མ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་པ་དེས་ཁོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང། ཡུལ་དུ་གསོན་པོར་ལྷག་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་འོ་མ་དང་སྦྲང་རྩི་ཟའོ།

and because of the abundance of milk that they give, he will eat curds, for everyone who is left in the land will eat curds and honey.

T banner - 280 x 8

23  དུས་ཚོད་དེ་སླེབས་སྐབས།  རྒུན་ཚལ་ལེགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རེར་རྒུན་ཤིང་ ༡,༠༠༠ དང་དེ་ཚོའི་རིན་དངུལ་ ༡,༠༠༠ གི་རིན་ཐང་ཡོད་པ་དེར་ཚེར་མའི་སྔོ་ཚལ་དང་ལྗང་ཚེར་བཅས་སྐྱེས་བར་འགྱུར་རོ།

In that day every place where there used to be a thousand vines, worth a thousand shekels of silver, will become briers and thorns.

T banner - 280 x 8

24  དེར་མི་རྣམས་མདའ་གཞུ་འཁྱེར་ནས་ཁྱི་ར་རྒྱབ་ཏུ་འགྲོའོ།  ལུང་པ་ཐམས་ཅད་ཚེར་མའི་སྔོ་ཚལ་དང་ལྗང་ཚེར་བཅས་ཀྱི་ཁེངས་བར་འགྱུར་རོ།

With bow and arrows a man will come there, for all the land will be briers and thorns.

T banner - 280 x 8

25  འབྲུ་རིགས་སྐྱེས་བའི་རི་ཚང་མར་ཚེར་མ་སྐྱེས་ནས་ཁེངས་ཡོད་སྟབས་དེར་སུ་ཡང་མི་འགྲོའོ།  དེ་ནི་ཕྱུགས་ཟོག་དང་ལུག་རྣམས་འཚོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ༎

And as for all the hills that used to be hoed with a hoe, you will not come there for fear of briers and thorns, but they will become a place where cattle are let loose and where sheep tread.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8