ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (11) – Isaiah (11)

T banner - 280 x 8

1  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནི་བཅད་པའི་ཤིང་དང་འདྲའོ།  འོན་ཀྱང་སྡོང་དུམ་ནས་ཡལ་ག་གསར་པ་རྣམས་རྒྱས་པ་ལྟར་དཱ་བིད་ཀྱི་རིག  ས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག  ་ཡོང་བར་འགྱུར་རོ།

There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

T banner - 280 x 8

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས།  མི་མང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་རྩལ་བཅས་གནང་བར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཁག།  ཁོང་གིས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་པ་དང།

And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.

T banner - 280 x 8

3  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་སྲུང་རྒྱུར་དགའ་བ་ཐོབ།  ཁོང་གིས་སྣང་འཆར་དང་དཀྲོག་གཏམ་ཁག་ཐོས་ནས།  ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱད་མཚམས་གཏོང་བར་མི་མཛད་དོ།

And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear,

T banner - 280 x 8

4  དབུལ་པོར་ཁྲིམས་དྲང་ཐོག་ནས་དཔྱད་མཚམས་གཏོང།  མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བར་མཛད།  ཁོང་གི་བཀའ་རྣམས་ཐོས་ནས་མི་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང།  མི་ངན་རྣམས་ནི་འཆི་བར་འགྱུར།

but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth; and he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked.

T banner - 280 x 8

5  ཁོང་གི་རང་གི་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག།   དྲང་བདེན་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས༎

Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins.

T banner - 280 x 8

6  སྤྱང་ཀི་དང་ནི་ལུག་རྣམས་ལྷན་དུ་གནས།  གཟིག་ནི་ན་གཞོན་ར་རྣམས་མཉམ་དུ་ཉལ། བེའུ་དང་ནི་སེང་ཕྲུག་མཉམ་ཟ་བྱས་།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུས་དེ་ཚོར་བལྟ་རྟོགས་བྱེད།

The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion and the fattened calf together; and a little child shall lead them.

T banner - 280 x 8

7  བ་དང་དོམ་རྣམས་མཉམ་དུ་ཟ་བར་བྱེད།  དེ་ཚོའི་བེའུ་རྣམས་དང་དོམ་ཕྲུག་རྣམས། ཞི་བདེའི་ངང་དུ་མཉམ་དུ་ཉལ་བར་བྱེད།  སེང་གེ་བ་གླང་བཞིན་དུ་རྩ་ཟའོ།

The cow and the bear shall graze; their young shall lie down together; and the lion shall eat straw like the ox.

T banner - 280 x 8

8  དུག་སྦྲུལ་ཉེས་འགྲམ་རྩེད་མོ་རྩེར་ཡོང་བའི།  བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་གནོད་མི་བྱེད།

The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder’s den.

T banner - 280 x 8

9  དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ།  གནོད་འཚེ་ཅན་དང་ངན་པ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར།  རྒྱ་མཚོ་ཆུས་གང་བ་ལྟར།  ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁེངས་བར་འགྱུར།

They shall not hurt or destroy in all my holy mountain; for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.

T banner - 280 x 8

10  དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྟགས་ཞིག་བྱུང་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཚོ་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་ནས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུའོ།

In that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples—of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious.

T banner - 280 x 8

11  ཉིན་དེ་སླེབས་སྐབས་གཙོ་བོས།  ཡང་སྐྱར་ཁོང་གི་མཐུ་སྟོབས་བེད་སྤྱོད་གནང་ནས་ཁོང་གི་མི་མང་ཨ་སུར་དང།  ཨི་ཇིབ་དང། པ་ཐོ་རོསེ་དང།  ཨི་ཐི་ཨོ་པི་ཡ་དང།  ཨེ་ལམ་དང། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་དང། ཧ་མད་དང།  རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མཚམས་དང།  རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་ཁག་བཅས་པར་ལྷག་ལུས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བར་འགྱུར།

In that day the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remains of his people, from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea.

T banner - 280 x 8

12  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁ་འཐོར་བའི་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་དང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་མང་རྣམས་ས་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྡུས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འཁྲིད་ཡོང་རྒྱུ་མི་རིགས་ཁག་ལ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་དར་ཆེན་ཞིག་བསྒྲེངས་གནང་བར་འགྱུར།

He will raise a signal for the nations and will assemble the banished of Israel, and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

T banner - 280 x 8

13  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་ཕྲག་དོག་མི་བྱེད་པ་དང།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དགྲ་བོར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།

The jealousy of Ephraim shall depart, and those who harass Judah shall be cut off; Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not harass Ephraim.

T banner - 280 x 8

14  དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕེ་ལེ་ཤད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་འཐབ་པ་མ་ཟད་ཤར་དུ་སྡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་བཅོམ་མོ།  དེ་ཚོས་ཨེ་དྷོམ་དང་མོ་ཨབ་ཀྱི་མི་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དང། ཨམ་མོན་གྱི་མི་མང་ནས་དེ་ཚོའི་བཀའ་ལ་ཉ་ནོ།

But they shall swoop down on the shoulder of the Philistines in the west, and together they shall plunder the people of the east. They shall put out their hand against Edom and Moab, and the Ammonites shall obey them.

T banner - 280 x 8

15  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྐམ་པར་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ཡང་སྐམ་པ་གནང་རྒྱུར་རླུང་ཚ་པོ་རྒྱབ་བཅུག་ནས།  དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆུང་ཆུང་བདུན་དུ་བགོས་ཡོང།  མི་སུ་ཡང་དེ་རྒལ་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོང།

And the Lord will utterly destroy the tongue of the Sea of Egypt, and will wave his hand over the River with his scorching breath, and strike it into seven channels, and he will lead people across in sandals.

T banner - 280 x 8

16  དེ་ཚོའི་ཕ་མེས་ཚོ་ཨི་ཇིབ་ཡུལ་བཞག་ནས་ཡོང་སྐབས་བྱུང་བ་ལྟར།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ལྷག་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཨ་སུར་ནས་འཐོན་སའི་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ༎

And there will be a highway from Assyria for the remnant that remains of his people, as there was for Israel when they came up from the land of Egypt.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8