ཡེ་ཤ་ཡཱ (23) – Isaiah (23)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (23) – Isaiah (23)

T banner - 280 x 8

1  འདི་ནི་ཊ་ཡར་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཡིན།  རྒྱ་མཚོ་ནས་ཡོང་བའི་གྲུ་པ་ཚོ་མྱ་ངན་གྱི་སྨྲེ་ངག་འདོན་ཞིག  ཁྱོད་ཚོའི་ཊ་ཡར་གྱི་ཡུལ་གྱི་གྲུ་ཁ་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པ་དང།  དེའི་ཁང་པ་རྣམས་དང་གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བོ་རྣམས་གྱང་འཁོག་དུ་འགྱུར་ཡོད།  ས་ཡི་པེརེསེེ་ཡུལ་ནས་གྲུ་རྣམས་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཁྱོད་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ།

The oracle concerning Tyre. Wail, O ships of Tarshish, for Tyre is laid waste, without house or harbor! From the land of Cyprus it is revealed to them.

T banner - 280 x 8

2  སི་དོན་གྱི་ཚོང་པ་ཁྱོད་ཚོ་སྨྲེ་ངག་འདོན་ཞིག།  ཁྱོད་ཚོས་མི་རྣམས་ལ།

Be still, O inhabitants of the coast; the merchants of Sidon, who cross the sea, have filled you.

T banner - 280 x 8

3  རྒྱ་ཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་ཨི་ཇིབ་དུ་སྐྱེས་པའི་འབྲུ་ཉོ་ཚོང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་ཚོང་བྱེད་པར་བཏང་ངོ།

And on many waters your revenue was the grain of Shihor, the harvest of the Nile; you were the merchant of the nations.

T banner - 280 x 8

4  སི་དོན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་དམའ་འབེབས་བྱུང་ཡོད།  རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་ནས་ཁྱོད་ཚོར་བདག་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད་པ་དང།  ངས་བུ་དང་བུ་མོ་ཚོ་འཚར་ལོངས་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད་སྨྲ་བར་འགྱུར།

Be ashamed, O Sidon, for the sea has spoken, the stronghold of the sea, saying: “I have neither labored nor given birth, I have neither reared young men nor brought up young women.”

T banner - 280 x 8

5  ཨི་ཇིབ་པ་ཚོ་ཡང་ཊ་ཡར་མེད་པར་བཟོ་བའི་སྐོར་ཤེས་པ་དང་དེ་ཚོ་ཧང་སང་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆག་པར་འགྱུར།

When the report comes to Egypt, they will be in anguish over the report about Tyre.

T banner - 280 x 8

6  ཕོ་ནི་སི་ཨའི་མི་མང་རྣམས་མྱ་ངན་གྱི་ངུ་འབོད་བྱོས་ཤིག  ཨིསི་པེན་དུ་བྲོས་ཐབས་བྱོས་ཤིག།

Cross over to Tarshish; wail, O inhabitants of the coast!

T banner - 280 x 8

7  ཊ་ཡར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལོ་མང་པོའི་སྔོན་ནས་ཆགས་པའི་དགའ་སྐྱིད་ཅན་དེ་ཡིན་ནོ།  རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་པར་གཏོང་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་བཟོས་མཁན་གྲོང་ཁྱེར་འདི་རེད་དམ།

Is this your exultant city whose origin is from days of old, whose feet carried her to settle far away?

T banner - 280 x 8

8  ཊ་ཡར་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཚོང་པ་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ས་གཞི་འདིའི་སྟེང་གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཡིན།  གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཐོག་འདི་ལྟར་ཡོང་བའི་འཆར་གཞི་སུས་གཏིང་པ་རེད་དམ།

Who has purposed this against Tyre, the bestower of crowns, whose merchants were princes, whose traders were the honored of the earth?

T banner - 280 x 8

9  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་དེ་གཏིང་བ་ཡིན་ནོ།  ཁོང་གིས་དེ་ཚོས་དེ་ལྟར་སྤོབས་པ་བྱེད་པར་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་དང་།  དེ་ཚོའི་གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་མི་ཚོར་དམའ་འབེབས་མཛད་པའི་ཕྱིར་འཆར་གཞི་བཏིང་གནང་ངོ།

The Lord of hosts has purposed it, to defile the pompous pride of all glory, to dishonor all the honored of the earth.

T banner - 280 x 8

10  ཁྱོད་ཚོ་ཨིསི་པེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་གསར་པ་ཁག་ནང་སོང་ལ་ས་གནས་དེར་ཞིང་འདེབས་ཤིག དེར་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་དོ།

Cross over your land like the Nile, O daughter of Tarshish; there is no restraint anymore.

T banner - 280 x 8

11  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་ཁོང་གིས་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་ཡོད་དོ།  ཁོང་གིས་ཕོ་ནི་སི་ཡན་གྱི་ཚོང་རའི་སྟི་གནས་མེད་པར་བཟོ་བའི་བཀའ་གནང་ཡོད་དོ།

He has stretched out his hand over the sea; he has shaken the kingdoms; the Lord has given command concerning Canaan to destroy its strongholds.

T banner - 280 x 8

12  སི་དོན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྱོད་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ཡོད་པ་དང།  ཁྱོད་ཚོའི་མི་མང་རྣམས་མནར་གཅོད་མྱོང་ཡོད་པ་དང།  དེ་ཚོ་ས་ཡི་པེརེསེ་རུ་བྲོས་ན་ཡང་དེར་ཡང་སྲུང་སྐྱོབས་མེད་དོ།

And he said: “You will no more exult, O oppressed virgin daughter of Sidon; arise, cross over to Cyprus, even there you will have no rest.”

T banner - 280 x 8

13  ཊ་ཡར་སྟེང་དུ་གཅན་གཟན་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས་བཅུག་མཁན་དེ་ནི་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཨ་པ་ཚོ་ཡིན་པ་དང་ཨ་སུར་པ་ཚོ་མ་ཡིན་ནོ།  བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཨ་པ་ཚོས་མཐའ་བསྐོར་རུ་གན་དྷོ་ལ་བཟོས་པ་དང་ཊ་ཡར་གྱི་འཛིངས་རག་རྣམས་གཤིགས་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་གྱང་གོག་བཟོས་པ་རེད།

Behold the land of the Chaldeans! This is the people that was not; Assyria destined it for wild beasts. They erected their siege towers, they stripped her palaces bare, they made her a ruin.

T banner - 280 x 8

14  རྒྱ་མཚོར་ཡོད་པའི་གྲུད་པ་ཚོ་མྱ་ངན་གྱི་སྨྲེ་ངག་འདོན་ཞིག  ཁྱོད་ཚོས་བློས་འགེལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ།

Wail, O ships of Tarshish, for your stronghold is laid waste.

T banner - 280 x 8

15  རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་སྐུ་ཚེའི་དུས་ཡུན་ལོ་བདུན་ཅུའི་རིང་ཊ་ཡར་བརྗེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  ལོ་དུས་དེ་ཡོལ་བའི་རྗེས་སུ་ཊ་ཡར་ནི་གཞས་ནང་གི་དེ་བཞིན་སྨད་འཚོང་མ་ལྟར་འགྱུར་རོ།

In that day Tyre will be forgotten for seventy years, like the days of one king. At the end of seventy years, it will happen to Tyre as in the song of the prostitute:

T banner - 280 x 8

16  བརྗེད་པའི་སྨད་འཚོང་མ་སྐྱོ་པོ་ཁྱོད།  པི་ཝང་ཐོག་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་རྒྱུགས།  ཁྱོ་རྣམས་ཡང་སྐྱར་ཕྱི་རུ་བཀུག་པའི་ཆེད།  པི་ཝང་གཏོང་ནས་ཡང་སྐྱར་གཞས་རྣམས་གཏོང།

“Take a harp; go about the city, O forgotten prostitute! Make sweet melody; sing many songs, that you may be remembered.”

T banner - 280 x 8

17  ལོ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཊ་ཡར་ལ་སྔར་གྱི་ཚོང་བྱེད་དུ་འཇུག་གནང་བ་དང།  མོ་ནི་རང་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་གླ་ཆར་སྤྲད།

At the end of seventy years, the Lord will visit Tyre, and she will return to her wages and will prostitute herself with all the kingdoms of the world on the face of the earth.

T banner - 280 x 8

18  མོས་ཚོང་ནས་བསགས་པའི་དངུལ་ཚོ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྔོ་བར་བྱེད་དོ།  མོས་དངུལ་གསོག་འཇོག་མི་བྱེད་པ་དང་།  འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་མཁན་ཚོས་དེ་ཚོ་ལ་དགོས་པའི་ཟས་དང་གོས་ཉོ་བར་མོའི་དངུལ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་འགྱུར༎

Her merchandise and her wages will be holy to the Lord. It will not be stored or hoarded, but her merchandise will supply abundant food and fine clothing for those who dwell before the Lord.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8