ཡེ་ཤ་ཡཱ (25) – Isaiah (25)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (25) – Isaiah (25)

T banner - 280 x 8

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ངའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ཡིས་ཁྱེད་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བྱ་བ་མཛད།  དུས་རིང་སྔོན་ནས་བཟོས་པའི་འཆར་གཞི་རྣམས།  ཁྱེད་ཀྱིས་དམ་ལྡན་ཐོག་ཏུ་ཕྱག་ལེན་མཛད།

O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.

T banner - 280 x 8

2  ཁྱེད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ནི་གྱང་གོག་མཛད།  དེ་ཚོའི་འཛིང་རག་རྣམས་ནི་མེད་པར་མཛད།  ང་ཚོའི་དགྲ་བོས་བཞེངས་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམས།  གཏན་གྱི་ཆད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཡོད་དོ།

For you have made the city a heap, the fortified city a ruin; the foreigners’ palace is a city no more; it will never be rebuilt.

T banner - 280 x 8

3  སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་མི་མང་ནས།  དེ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་བར་འགྱུར། སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྣམས་ཀྱིས།  གྲོང་ནང་ཁྱེད་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་འགྱུར།

Therefore strong peoples will glorify you; cities of ruthless nations will fear you.

T banner - 280 x 8

4  དབུལ་འཕོང་མགོན་མེད་རྣམས་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སར་བྲོས་ནས་ཡོང་བ་དང།  དཀའ་ངལ་དུས་ཚོད་སྐབས་དེ་ཚོ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བར་བྱ།  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོ་རླུང་འཚུབ་ནས་སྐྱབས་པའི་ཆེད་སྐྱབས་གནས་དང།  འབར་བའི་ཚ་དྲོད་ཆེད་དུ་བསིལ་གྲིབ་གནང།  སྡུག་ཙུབ་ཅན་གྱི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།  དགུན་གྱི་རླུང་འཚུབ་ལྟ་བུ་དང་།

For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, a shelter from the storm and a shade from the heat; for the breath of the ruthless is like a storm against a wall,

T banner - 280 x 8

5  ས་སྐམ་ཡུལ་གྱི་ཐེན་པ་འདྲ་འཐབ་པར་གྱིས།  འོན་ཀྱང་སྤྲིན་པས་ཉིན་གྱི་ཚ་དྲོད་བསིལ་བ་ལྟར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ནི།  ང་ཚོའི་དགྲ་བོའི་ཁ་རྣམས་འགོག་པ་དང།  སྡུག་རྩུབ་མི་ཡི་སྐད་ཅོར་འགོག་པར་མཛད།

like heat in a dry place. You subdue the noise of the foreigners; as heat by the shade of a cloud, so the song of the ruthless is put down.

T banner - 280 x 8

6  རི་བོ་ཛི་ཡོན་འདིའི་སྟེང་ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ཁ་ཟས་ཡག་ཤོས་ཀྱི་མགྲོན་འབོད་དང།  རྒུན་ཆང་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་མགྲོན་འབོད་ཞིག་གྲ་སྒྲིགས་གནང་བར་འགྱུར།

On this mountain the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined.

T banner - 280 x 8

7  དེར་ཁོང་གིས་བློ་བུར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྤྲིན་པ་དེ་མེད་པར་མཛད་དོ།

And he will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples, the veil that is spread over all nations.

T banner - 280 x 8

8  བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆི་བ་དེ་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་མེད་པར་མཛད་པ་དང།  ཁོང་གིས་མི་ཚང་མའི་མིག་ཆུ་ཕྱིས་གནང་བ་དང།  འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་ཁོང་གི་མི་མང་གིས་མྱོང་བའི་དམའ་འབེབས་རྣམས་མེད་པར་བཟོས་གནང་བར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་ཉིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནོ།

He will swallow up death forever; and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth, for the Lord has spoken.

T banner - 280 x 8

9  དེ་ལྟར་བྱུང་སྐབས།  ཚང་མས་ཁོང་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པས།  ང་ཚོས་ཁོང་ལ་བློ་བཅོལ་ཞུས་པ་དང་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་སྐྱོབས་པ་གནང་ཡོད།  ཁོང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་། ང་ཚོས་ཁོང་ལ་བློ་བཅོལ་ཞུས་པ་དང་ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་དང་དགའ་པོ་ཡོད་དོ།  གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ང་ཚོ་སྐྱོབས་གནང་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་བར་བྱའོ༎

It will be said on that day, “Behold, this is our God; we have waited for him, that he might save us. This is the Lord; we have waited for him; let us be glad and rejoice in his salvation.”

T banner - 280 x 8

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  རི་བོ་ཛི་ཡོན་ལ་སྐྱབས་པར་མཛད་དོ།  འོན་ཀྱང་མོ་ཨབ་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ལུད་ནང་སོག་མ་རྡོག་རྫིས་བཏང་བ་ལྟར་རྡོག་རྫིས་གཏོང་བར་མཛད་དོ།

For the hand of the Lord will rest on this mountain, and Moab shall be trampled down in his place, as straw is trampled down in a dunghill.

T banner - 280 x 8

11  དེ་ཚོས་རྐྱལ་རྒྱབ་ཐབས་བྱེད་པ་ལྟར་ལག་པ་བརྐྱངས་བར་བྱེད་དོ། འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབས་མཛད་པ་དང།  དེ་ཚོའི་ལག་པ་རང་དབང་མེད་པར་དིམ་པར་འགྱུར།

And he will spread out his hands in the midst of it as a swimmer spreads his hands out to swim, but the Lord will lay low his pompous pride together with the skill of his hands.

T banner - 280 x 8

12  ཁོང་གིས་མོ་ཨབ་པའི་འཛིང་རག་ལྕགས་རི་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་མེད་པར་མཛད་པ་དང།  དེ་ཚོ་སའི་རྡུལ་དུ་རློག་པར་མཛད་དོ༎

And the high fortifications of his walls he will bring down, lay low, and cast to the ground, to the dust.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8