ཡེ་ཤ་ཡཱ (29) – Isaiah (29)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (29) – Isaiah (29)

T banner - 280 x 8

1  དཀོན་མཆོག་གི་མཆོག་ཁྲི་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དེ་ཉིད་འཇིགས་ཡོད།  དཱ་བིད་ཀྱིས་སྒར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་འཇིགས་ཡོད།  ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་རིང་དེ་ཚོའི་དུས་སྟོན་གྱི་ཐུགས་སྤྲོ་འཁོར་བར་བཅུག་ཅིིག།

Ah, Ariel, Ariel, the city where David encamped! Add year to year; let the feasts run their round.

T banner - 280 x 8

2  དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁྲི་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁེར་ལ་རྐྱེན་ངན་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང། དེར་ངུ་འབོད་དང་མྱ་ངན་ཡོང་བ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲག་གིས་བཀབ་པའི་མཆོད་ཁྲི་ལྟར་འགྱུར་རོ།

Yet I will distress Ariel, and there shall be moaning and lamentation, and she shall be to me like an Ariel.

T banner - 280 x 8

3  དཀོན་མཆོག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་ལ་འཐབ་གནང་བ་དང་དེའི་ཕྱོགས་བཞིར་བཀག་ནས་མཐར་བསྐོར་གནང་ངོ།

And I will encamp against you all around, and will besiege you with towers and I will raise siegeworks against you.

T banner - 280 x 8

4  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དེ་བཞིན་གདོང་འདྲེ་སའི་འོག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་པར་འཐབ་རྩོད་བྱ་མཁན་དང་རྡུལ་གྱི་ནང་ནས་སྐད་ཙི་རེ་རེ་འཐོན་མཁན་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ།

And you will be brought low; from the earth you shall speak, and from the dust your speech will be bowed down; your voice shall come from the ground like the voice of a ghost, and from the dust your speech shall whisper.

T banner - 280 x 8

5  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ཁྱོད་ལ་འཐབ་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་རྡུལ་ལྟར་འཁྱེར་བ་དང།  དེ་ཚོའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དམག་དཔུང་རྣམས་སོག་མ་ལྟར་ཕྱིར་འཕུར་རོ།  མ་བསམ་པའི་དུས་དང་བློ་བུར་དུ།

But the multitude of your foreign foes shall be like small dust, and the multitude of the ruthless like passing chaff. And in an instant, suddenly,

T banner - 280 x 8

6  ཀུན་དབང་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་འབྲུག་སྒྲའི་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་དང་ས་གཡོམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་པར་འགྱུར།  ཁོང་གིས་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོ་དང་མེ་ལྕེ་དྲག་པོར་འབར་བ་གཏོང་གནང་ངོ།

you will be visited by the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with whirlwind and tempest, and the flame of a devouring fire.

T banner - 280 x 8

7  དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་མཆོད་ཁྲིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་འཐབ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་དམག་དཔུང་རྣམས་དང།  དེ་ཚོའི་གོ་མཚོན་དང་ཅ་དངོས་ཚང་མ་རྨི་ལམ་བཞིན་མཚན་གྱི་དམིགས་སྣང་བཞིན་ཡལ་བར་འགྱུར་རོ།

And the multitude of all the nations that fight against Ariel, all that fight against her and her stronghold and distress her, shall be like a dream, a vision of the night.

T banner - 280 x 8

8  ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་འཐབ་པར་འཛོམས་མཁན་མི་རིགས་ཡོངས་འཛོགས་གྲོད་པ་ལྟོགས་པའི་མི་ཞིག་གིས་རྨི་ལམ་དུ་ཟས་ཟ་བ་རྨིས་པའི་དཔེ་ལྟར།  གཉིད་སད་སྐབས་སུ་ལྟོགས་པ་རང་ཡིན་ནོ། ཡང་ན་ཁ་སྐོམ་ནས་ཤི་གྲབ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་རྨི་ལམ་དུ་ཆུ་འཐུང་བ་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔེ་ལྟར།  ཁོ་གཉིད་སད་སྐབས་སུ་མིག་པ་སྐམ་པོར་ཡོད་པ་དང་འདྲའོ༎

As when a hungry man dreams, and behold, he is eating, and awakes with his hunger not satisfied, or as when a thirsty man dreams, and behold, he is drinking, and awakes faint, with his thirst not quenched, so shall the multitude of all the nations be that fight against Mount Zion.

T banner - 280 x 8

9  ད་དུང་གླེན་པར་འགྱུར་ཅིག།  ད་དུང་ལོང་བར་འགྱུར་ཅིག།  རྒུན་ཆང་མེད་པར་ར་བཟི་ཤིག།  ཐིག་པ་གཅིག་མ་འཐུང་བར་གོམ་པ་འཁྱོར་ཞིག

Astonish yourselves and be astonished; blind yourselves and be blind! Be drunk, but not with wine; stagger, but not with strong drink!

T banner - 280 x 8

10  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་གཉིད་ཀྱི་བཟི་བཅུག་གནང་ཡོད།  ཁྱོད་ཚོ་གཉིད་ལྗིད་པོ་ཁུག་གྲབ་ཡོད།  ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་མི་ཚོ་མིག་བྱུང་དགོས།  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ཚོའི་མིག་རས་གཡོག་གནང་ཡོད་དོ།

For the Lord has poured out upon you a spirit of deep sleep, and has closed your eyes (the prophets), and covered your heads (the seers).

T banner - 280 x 8

11  ལུང་བསྟན་རེ་རེའི་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་དོན་རྣམས་དམ་ཕྲུག་རྒྱབ་པའི་ཤོག་གྲིལ་ལྟར་ཁྱོད་ཚོ་ནས་གསང་བར་བཞག་ཡོད།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཀློག་ཤེས་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་གི་སར་འཁྱེར་ནས་དེ་ལ་ཀློག་རོགས་བརྗོད་པ་ཡིན་ན།  ཁོས་ངས་དེ་ཀློག་མི་ཐུབ་བོ།  གང་ལ་ཟེར་ན།  དེ་ལ་དམ་ཕྲུག་རྒྱབ་འདུག་ཅེས་སྨྲས་ཡོང།

And the vision of all this has become to you like the words of a book that is sealed. When men give it to one who can read, saying, “Read this,” he says, “I cannot, for it is sealed.”

T banner - 280 x 8

12  ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཀློག་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གི་སར་འཁྱེར་ནས།  ཁོ་ལ་དེ་ཀློག་རོགས་ལབ་པ་ཡིན་ན།  ཁོས་ངས་ཀློག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ལན་རྒྱབ་ཡོང།

And when they give the book to one who cannot read, saying, “Read this,” he says, “I cannot read.”

T banner - 280 x 8

13  གཙོ་བོས་བཀའ་གནང་བ།  མི་མང་དེ་ཚོས་ང་ལ་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་བརྗོད་ཀྱང།  དེ་ཚོའི་ཚིག་ལ་དོན་མེད་དང་དེ་ཚོའི་སེམས་ནི་གཞན་དུ་ཡོད་པ་དང།  དེ་ཚོའི་ཆོས་ནི་ངག་ཐོག་ཟིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་གཞན་མེད་དོ།

And the Lord said: “Because this people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men,

T banner - 280 x 8

14  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་དེ་ཚོ་ལ་གློ་བུར་དུ་གཅིག་འཇུག་གཉིས་འཇུག་ཀྱིས་དཀྲོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང།  ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་བླུན་པོར་འགྱུར་བ་དང་དེ་ཚོའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་འགྱུར༎

therefore, behold, I will again do wonderful things with this people, with wonder upon wonder; and the wisdom of their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden.”

T banner - 280 x 8

15  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་རང་གི་འཆར་གཞི་རྣམས་སྦས་ཐབས་བྱ་མཁན་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་འཆར་གཞི་རྣམས་གསང་བའི་ཐོག་བྱས་ནས།  དེ་ནི་སུས་ཀྱང་མཐོང་གི་མེད་པ་དང་དེ་ཚོས་བྱས་པ་རྣམས་སུས་ཀྱངཤེས་ཀྱི་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

Ah, you who hide deep from the Lord your counsel, whose deeds are in the dark, and who say, “Who sees us? Who knows us?”

T banner - 280 x 8

16  དེ་ཚོས་ལས་ཚང་མ་འགོ་འཇུག་རློག་པ་དང།  རྫ་མཁན་དང་རྫ་ས་གཉིས་ནས་སུ་གལ་ཆེའམ།  དངོས་གང་ཞིག་གིས་དེས་བཟོས་མཁན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ང་ལ་བཟོས་པ་མ་ཡིན།  ཡང་ན་དེས་ཁོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་བྱེད་པ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཐུབ་བམ།

You turn things upside down! Shall the potter be regarded as the clay, that the thing made should say of its maker, “He did not make me”; or the thing formed say of him who formed it, “He has no understanding”?

T banner - 280 x 8

17  ཤོད་སྲོལ་ལ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྔོན་དུ་ཤིང་ནགས་སྟུག་པོ་དེ་ཞིང་ཁའི་ས་ཆར་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང།  ཞིང་ཁའི་ས་ཆ་དེ་ཤིང་ནགས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་ཅེས་སོ།

Is it not yet a very little while until Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be regarded as a forest?

T banner - 280 x 8

18  ཉིན་དེ་སླེབས་སྐབས།  འོན་པས་ཁོའི་མདུན་དུ་སྐད་ཆེན་པོས་དེབ་ཀློག་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དང།  ནག་ཁུང་ནང་སྡོད་མཁན་ལོང་བ་དེ་ཚོས་མིག་ཕྱེ་ནས་མཐོང་ངོ།

In that day the deaf shall hear the words of a book and out of their gloom and darkness the eyes of the blind shall see.

T banner - 280 x 8

19  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དམ་པའི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བདེ་སྐྱིད་སྐྱོ་པོ་དང་ཉམ་ཆུང་གི་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་སླར་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།

The meek shall obtain fresh joy in the Lord, and the poor among mankind shall exult in the Holy One of Israel.

T banner - 280 x 8

20  དེ་ནི་གཞན་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་འཕྱ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ།  སྡིག་ཅན་ཚང་མ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།

For the ruthless shall come to nothing and the scoffer cease, and all who watch to do evil shall be cut off,

T banner - 280 x 8

21  དཀོན་མཆོག་གིས་གཞན་ལ་སྨད་མཁན་དང།  ཉེས་ཅན་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་འགོག་བྱ་མཁན་དང།  མི་དྲང་པོར་བདེན་པ་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ལ་འགོག་པར་རྫུན་ཤོད་མཁན་རྣམས་མེད་པར་བཟོ་གནང་ངོ།

who by a word make a man out to be an offender, and lay a snare for him who reproves in the gate, and with an empty plea turn aside him who is in the right.

T banner - 280 x 8

22  དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དཀའ་ངལ་ལས་སྐྱོབས་གནང་མཁན།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།  ངའི་མི་མང་ཚོ།  ད་དུང་ཁྱོད་ཚོར་དམའ་འབེབས་མི་ཡོང་བ་དང།  ཁྱོད་ཚོའི་གདོང་པ་ངོ་ཚས་སེར་པོར་ནམ་ཡང་འགྱུར་མི་ཡོང།

Therefore thus says the Lord, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob: “Jacob shall no more be ashamed, no more shall his face grow pale.

T banner - 280 x 8

23  ངས་ཁྱོད་ཚོར་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཁྱོད་ཚོས་མཐོང་སྐབས།  ཁྱོད་ཚོས་ང་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་ཡོང།  ཁྱོད་ཚོས་ང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་བ་དང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བྱེད་དོ།

For when he sees his children, the work of my hands, in his midst, they will sanctify my name; they will sanctify the Holy One of Jacob and will stand in awe of the God of Israel.

T banner - 280 x 8

24  མི་གླེན་པ་ཚོས་ཧ་གོ་བ་ཤེས་པ་དང།  རྟག་ཏུ་རྙོག་དྲ་བཤད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་སྟོན་བྱ་བ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ༎

And those who go astray in spirit will come to understanding, and those who murmur will accept instruction.”

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8