ཡེ་ཤ་ཡཱ (35) – Isaiah (35)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (35) – Isaiah (35)

T banner - 280 x 8

1  བྱེ་ཐང་དགའ་བདེར་སྤྱོད་བར་འགྱུར་བ་དང།  མེ་ཏོག་རྣམས་ནི་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ནང་དུ་བཞད་པར་འགྱུར།

The wilderness and the dry land shall be glad; the desert shall rejoice and blossom like the crocus;

T banner - 280 x 8

2  བྱེ་ཐང་གཞས་གཏོང་དགའ་འབོད་བྱེད་པ་དང།  དེ་ནི་ལེ་བ་ནོན་གྱི་རི་ལྟར་མཛེས།  ཀར་མེལ་དང་ཤ་རོན་གྱི་ཞིང་ལྟར་ས་ལུད་འཛོམ།  ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་མཐོང། ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་སྟོབས་ཤུགས་རྣམས་མཐོང་ངོ།

it shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of our God.

T banner - 280 x 8

3  ཐང་ཆད་པ་ཡི་ལག་པར་ནུས་ཤུགས་གནོང།  སྟོབས་མེད་འདར་བའི་པུས་མོར་ནུས་ཤུགས་གནོང།

Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees.

T banner - 280 x 8

4  སེམས་ཤུགས་ཆགས་མཁན་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ།  འཇིགས་པ་མེད་པར་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པ་བྱོས།  དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་རང་སྐྱོབ་པར་ཕེབས་བཞིན་ཡོད།  ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཆད་པ་གཏོང་ཕྱིར་ཕེབས་བཞིན་འདུག་ཅེས་སྨྲོས།

Say to those who have an anxious heart, “Be strong; fear not! Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you.”

T banner - 280 x 8

5  ལོང་བས་མཐོང་ཞིང།  འོན་པས་ཐོས་པར་འགྱུར།

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped;

T banner - 280 x 8

6  ཞ་བོས་མཆོང་ནས་གར་ཁྲབ་བྱེད་པར་འགྱུར།  སྨྲ་མི་ཐུབ་པས་དགའ་བས་སྐད་འབོད་བྱེད། བྱེ་ཐང་ནང་དུ་རྒྱུག་ཆུ་རྒྱུགས་པར་བྱེད།

then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert;

T banner - 280 x 8

7  འཚིག་པའི་བྱེད་མ་མཚོ་རུ་འགྱུར།  ས་གནས་སྐམ་པོར་ཆུ་མིག་རྣམས་ཀྱི་ཁེངས་པར་འགྱུར། ཁྱི་སྤྱང་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་པའི་ས་གནས་སུ།  དེ་རུ་འདམ་རྩ་དང་ནི་སྨྱུག་རྩ་སྐྱེས།

the burning sand shall become a pool, and the thirsty ground springs of water; in the haunt of jackals, where they lie down, the grass shall become reeds and rushes.

T banner - 280 x 8

8  དེ་རུ་རྒྱ་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར།  དེའི་མིང་ལ་དམ་པའི་ལམ་ཞེས་གྲགས།  སྡིག་ཅན་སུ་ཞིག་ལམ་དེའི་སྟེང་ནམ་ཡང་མི་འགྲོད་དོ།  དེ་རྒྱུ་འགྲོ་མཁན་ལ་ནི་གླེན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ལམ་ནོར་འཁྲིད་མི་ཐུབ།

And a highway shall be there, and it shall be called the Way of Holiness; the unclean shall not pass over it. It shall belong to those who walk on the way; even if they are fools, they shall not go astray.

T banner - 280 x 8

9  དེ་རུ་སེང་གེ་བྱུང་མི་ཡོང།  འཇིགས་རུང་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལམ་དེར་མི་འགྲོའོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་སྐྱོབ་པར་མཛད་གནང་བ་ཚོ།  ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པར་བྱ།

No lion shall be there, nor shall any ravenous beast come up on it; they shall not be found there, but the redeemed shall walk there.

T banner - 280 x 8

10  དེ་ཚོ་གླུ་དང་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་པར།  དགའ་སྤྲོའི་ངང་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་འབྱོར། དེ་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་མྱ་ངན་ལས།  དེ་ཚོ་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར༎

And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with singing; everlasting joy shall be upon their heads; they shall obtain gladness and joy, and sorrow and sighing shall flee away.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8