ཡེ་ཤ་ཡཱ (36) – Isaiah (36)

ཡེ་ཤ་ཡཱ (36) – Isaiah (36)

T banner - 280 x 8

1  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་གནང་བའི་ལོ་བཅུ་བཞི་པར་ཨ་སུར་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སེན་ན་ཀེ་རིབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་བཙན་པོ་རྣམས་ལ་འཐབ་ནས་དེ་ཚོ་དབང་བཟུང་བྱས་སོ།

In the fourteenth year of King Hezekiah, Sennacherib king of Assyria came up against all the fortified cities of Judah and took them.

T banner - 280 x 8

2  ཁོང་གིས་རང་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་དེ་ལ་ལ་ཀིཤི་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་ཕྱིར་དམག་མི་ཁྱོན་ཆེ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བཏང་ངོ།  ལས་བྱེད་པ་དེས་རྫིང་བུ་སྟེང་མའི་ཆུ་ཡོང་སའི་ཡུར་བའི་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་རས་བཟོ་སའི་ལམ་དེ་དབང་ངོ།

And the king of Assyria sent the Rabshakeh from Lachish to King Hezekiah at Jerusalem, with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool on the highway to the Washer’s Field.

T banner - 280 x 8

3  ཕོ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཧིལ་ཀི་ཡཱའི་བུ་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང།  ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་ཤེབ་ན་དང།  ཨ་སཕའི་བུ་ཡོ་ཨ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་གསུམ་པོ་ཁོ་པར་ཐུག་པར་ཕྱིར་ཡོང་ངོ།

And there came out to him Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the secretary, and Joah the son of Asaph, the recorder.

T banner - 280 x 8

4  ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་གྱིས།  རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ཅིའི་ཕྱིར་བློས་འཁེལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་སྨྲས་སོ།

And the Rabshakeh said to them, “Say to Hezekiah, ‘Thus says the great king, the king of Assyria: On what do you rest this trust of yours?

T banner - 280 x 8

5  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ཚིག་རྣམས་ཀྱིས་དམག་དཔུང་གི་རྩལ་སྟོབས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ཨ་སུར་ལ་ངོ་ལོག་བྱ་རྒྱུར་སུས་ཁྱོད་ཚོར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།

Do you think that mere words are strategy and power for war? In whom do you now trust, that you have rebelled against me?

T banner - 280 x 8

6  ཨི་ཇིབ་ཀྱིས་ཁྱོད་ཚོར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཞེས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དེ་ནི་འདམ་རྩ་དེ་མཁར་རྒྱུག་གི་ཚབ་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེ་ཆག་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་ཟུག་གི་རེད།  སུ་ཞིག་གིས་ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བློས་བཅོལ་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

Behold, you are trusting in Egypt, that broken reed of a staff, which will pierce the hand of any man who leans on it. Such is Pharaoh king of Egypt to all who trust in him.

T banner - 280 x 8

7  ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་མུ་མཐུད་ནས་སྨྲས་པ།  ཡང་ན་ཁྱོད་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བློས་འགེལ་བྱ་གི་ཡོད་ཅེས་ང་ལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཡ་ཧུ་དཱ་དང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མི་མང་ལ་མཆོད་ཁྲི་གཅིག་རང་ལ་མཆོད་དགོས་གསུངས་སྐབས།  ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་ཁྲི་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་དོ།

But if you say to me, “We trust in the Lord our God,” is it not he whose high places and altars Hezekiah has removed, saying to Judah and to Jerusalem, “You shall worship before this altar”?

T banner - 280 x 8

8  རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་མཚན་ནས་ངས་ཁྱོད་ཚོར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་ཚོས་རྟ་ཞོན་མཁན་མི་ ༢,༠༠༠ ཐོབ་པ་ཡིན་ན།  ངས་ཁྱོད་ཚོར་རྟ་ ༢,༠༠༠ སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།

Come now, make a wager with my master the king of Assyria: I will give you two thousand horses, if you are able on your part to set riders on them.

T banner - 280 x 8

9  ཁྱོད་ཚོ་ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པ་ནང་ནས་གོ་གནས་ཆུང་ཤོས་དེ་དང་འགྲན་མི་ནུས་པ་དང། དེ་བས་ན་ཨི་ཇིབ་པ་ཚོ་ནས་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་རྣམས་དང་རྟ་པ་རྣམས་ཁྱོད་ཚོའི་རྩར་བཏང་བའི་རེ་བ་བྱས་བཞིན་ཡོད་དོ།

How then can you repulse a single captain among the least of my master’s servants, when you trust in Egypt for chariots and for horsemen?

T banner - 280 x 8

10  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་བློར་ངས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་གྲོགས་མེད་པར་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་དུ་འཐབ་ནས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རང་གིས་དེར་འཐབ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིག་ཅེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བྱུང་ཞེས་སོ།

Moreover, is it without the Lord that I have come up against this land to destroy it? The Lord said to me, “Go up against this land and destroy it.”’”

T banner - 280 x 8

11  དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨ་བཅས་གསུམ་པོས་ལས་བྱེད་པ་ལ།  ང་ཚོར་ཨ་རམ་པའི་སྐད་དེ་ཤེས་པས།  དེའི་ཐོག་གསུངས་གླེང་གནང་རོགས། ཨིབ་རི་པའི་སྐད་ཐོག་གསུང་གླེང་མ་གནང་རོགས་།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ལྕགས་རིའི་སྟེང་གི་མི་མང་རྣམས་ནས་ཉན་བཞིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་སོ།

Then Eliakim, Shebna, and Joah said to the Rabshakeh, “Please speak to your servants in Aramaic, for we understand it. Do not speak to us in the language of Judah within the hearing of the people who are on the wall.”

T banner - 280 x 8

12  ཁོང་གིས་ལན་དུ།  ཁྱོད་ཚོའི་བསམ་པར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ང་ཁྱོད་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུར་གཏམ་འདི་ཙམ་ཤོད་དུ་གཏོང་གནང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ།  དེ་ལྟར་མ་ཡིན།  ངས་ལྕགས་རིའི་སྟེང་དུ་སྡོད་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར་དེ་ཚོས་ཀྱང་རང་གི་བཙོག་པ་ཟ་བ་དང་གཅིན་འཐུང་དགོས་ཅེས་གསུངས་སོ།

But the Rabshakeh said, “Has my master sent me to speak these words to your master and to you, and not to the men sitting on the wall, who are doomed with you to eat their own dung and drink their own urine?”

T banner - 280 x 8

13  དེ་ནས་ལས་བྱེད་པ་དེས།  ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆེན་པོས་ཨིབ་རི་པའི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ། ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཚོར་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བར་ཉོན་ཞིག

Then the Rabshakeh stood and called out in a loud voice in the language of Judah: “Hear the words of the great king, the king of Assyria!

T banner - 280 x 8

14  ཁོང་གིས་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཁྱོད་ཚོར་བསླུ་འཁྲིད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གནང་ཡོད།  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྐྱོབ་མི་ཐུབ་བོ།

Thus says the king: ‘Do not let Hezekiah deceive you, for he will not be able to deliver you.

T banner - 280 x 8

15  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློས་འགེལ་བྱེད་དུ་ཡང་མ་བཅུག་ཅིག  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོར་སྐྱོབ་གནང་བ་དང།  ཨ་སུར་པ་དམག་མིས་ཁྱོད་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་བཙན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་འགོག་གནང་གི་རེད་མ་བསམ་ཞིག

Do not let Hezekiah make you trust in the Lord by saying, “The Lord will surely deliver us. This city will not be given into the hand of the king of Assyria.”

T banner - 280 x 8

16  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱ་ལ་མ་ཉོན་ཞིག།  ཨ་སུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས།  ཁྱོད་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱིར་ཐོན་ནས་མགོ་སྒུར་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད།  གནས་སྐབས་རིང་ཁྱོད་ཚོའི་རྒུན་ཚལ་ནས་རྒུན་འབྲུམ་དང་སེ་ཡབ་ཤིང་ནས་སེ་ཡབ་ཟ་བ་དང།  ཁྱོད་རང་ཚོའི་ཁྲོན་པ་ནས་ཆུ་འཐུང་བ་དང།

Do not listen to Hezekiah. For thus says the king of Assyria: Make your peace with me and come out to me. Then each one of you will eat of his own vine, and each one of his own fig tree, and each one of you will drink the water of his own cistern,

T banner - 280 x 8

17  རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཚོའི་ཡུལ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གཞིས་ཆགས་མ་འཇུག་བར་དུ་དེ་བཞིན་བྱེད་བཅུག་གནང་ཡོང།  དེར་རྒུན་ཚལ་ནས་རྒུན་ཆང་དང་བག་ལེབ་བཟོ་ཆེད་འབྲུ་བྱུང་བར་འགྱུར།

until I come and take you away to a land like your own land, a land of grain and wine, a land of bread and vineyards.

T banner - 280 x 8

18  ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་སྐྱོབ་གནང་གི་རེད་ཅེས་བསླུ་འཁྲིད་བྱེད་མ་བཅུག་ཅིག  ཡུལ་གཞན་གྱི་ལྷ་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཨ་སུར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་སྐྱོབ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

Beware lest Hezekiah mislead you by saying, “The Lord will deliver us.” Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?

T banner - 280 x 8

19  ཧ་མད་དང་ཨར་པད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད། སེ་ཕར་ཝེམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་དམ། སུ་ཞིག་གིས་ས་མར་ཡ་ལ་སྐྱོབ་སོང་ངམ།

Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim? Have they delivered Samaria out of my hand?

T banner - 280 x 8

20  ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ལག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ལྷ་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ག་དུས་སྐྱབས་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་སྐྱོབ་གནང་ཀྱི་རེད་ཞེས་ཁྱོད་ཚོས་ཇི་ལྟར་བསམ་བློ་འཁོར་རམ།

Who among all the gods of these lands have delivered their lands out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand?’”

T banner - 280 x 8

21  རྒྱལ་པོ་ཧེ་ཛི་ཀི་ཡཱས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར།  མི་མང་རྣམས་ཁུ་སི་མེར་བསྡད་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་སྨྲས་སོ།

But they were silent and answered him not a word, for the king’s command was, “Do not answer him.”

T banner - 280 x 8

22  དེ་ནས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་དང་ཤེབ་ན་དང་ཡོ་ཨས་བཅས་ནས་མྱ་ངན་གྱིས་རང་གི་གོས་ཧྲལ་ནས་ཨ་སུར་པ་ལས་བྱེད་པས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་སྙན་གསེང་ཞུ་བར་ཕྱིན་ནོ༎

Then Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, and Shebna the secretary, and Joah the son of Asaph, the recorder, came to Hezekiah with their clothes torn, and told him the words of the Rabshakeh.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8