ཡ་ཧུ་དཱ་པ། 1 – Hebrews 1

ཡ་ཧུ་དཱ་པ། 1 – Hebrews 1

T banner - 280 x 8

1:1  འདས་པའི་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་ཐེངས་མང་པོ་དང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་མེས་པོ་རྣམས་ལ་གསུངས་ཀྱང༌།

Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets,

T banner - 280 x 8

1:2  ད་མཐའ་མའི་དུས་འདིར་ཁོང་གི་སྲས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་གསུངས་ཏེ།  སྲས་ནི་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་རྒྱུད་འཛིན་པར་བསྐོས་ཤིང༌།  ཁོང་བརྒྱུད་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་དེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་གནང༌།

but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world.

T banner - 280 x 8

1:3  སྲས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འོད་ལས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་མཚོན།  ཁོང་གི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་བཀའ་ཡིས་ཡོད་དོ་ཅོག་སྐྱོང་བར་མཛད།  སྡིག་ཉེས་དག་པར་མཛད་ཐབས་གནང་ནས་ཞིང་ཁམས་སུ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་གཡས་སུ་བཞུགས།

He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high,

T banner - 280 x 8

1:4  དཀོན་མཆོག་གིས་སྲས་ལ་གནང་བའི་མཚན་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ལྟར།  དེ་བཞིན་སྲས་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལས་འཕགས་པའང་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ནི་ཕོ་ཉ་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ།

having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

T banner - 280 x 8

1:5  དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་བུ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།།  དེ་རིང་ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་རུ་གྱུར།། ཡང༌།  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕར་འགྱུར་ཅིང༌།།  ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་བུ་རུ་འགྱུར།།  ཞེས་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་ལ་གསུངས་མྱོང་ངམ།

For to which of the angels did God ever say, “You are my Son, today I have begotten you”? Or again, “I will be to him a father, and he shall be to me a son”?

T banner - 280 x 8

1:6  ཡང༌།  དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གི་སྔོན་དུ་སྐྱེས་པའི་སྲས་འཇིག་རྟེན་ལ་མངགས་དུས། དཀོན་མཆོག་གི་ནི་ཕོ་ཉ་ཀུན།།  ཁོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱོས་ཤིག་ཨང༌།།  ཞེས་གསུངས་སོ།།

And again, when he brings the firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.”

T banner - 280 x 8

1:7  ཕོ་ཉའི་སྐོར་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁོང་གིས་ཕོ་ཉ་རླུང་ལྟར་དང༌།།  འཁོར་གཡོག་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུར་མཛད།།  ཅེས་གསུངས་སོ།

Of the angels he says, “He makes his angels winds, and his ministers a flame of fire.”

T banner - 280 x 8

1:8  འོན་ཀྱང་སྲས་ཀྱི་སྐོར་ལ།  ཀྱེ།  དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་སྲིད་ཁྲི་གཏན་དུ་གནས།།  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དྲང་བདེན་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོང༌།།

But of the Son he says, “Your throne, O God, is forever and ever, the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom.

T banner - 280 x 8

1:9  ཁྱེད་ཉིད་དྲང་བདེན་ལ་དགྱེས་ངན་པར་སྡང༌།།  དེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གིས།།  ཁྱེད་ལ་དགའ་བའི་སྣུམ་བྱུགས་གྲོགས་རྣམས་ལ།།  བྱུགས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།། ཞེས་གསུངས།

You have loved righteousness and hated wickedness; therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions.”

T banner - 280 x 8

1:10  ཡང་ཁོང་གིས།  ཀྱེ།  གཙོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ས་གཞི་བཀོད།།  ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གིས་གནམ་ཡང་བསྐྲུན་པར་མཛད།།

And, “You, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands;

T banner - 280 x 8

1:11  གནམ་ས་འཇིག་ཀྱང་ཁྱེད་ཉིད་ནམ་ཡང་གནས།།  དེ་དག་གྱོན་གོས་བཞིན་དུ་ཟད་པར་འགྱུར།།

they will perish, but you remain; they will all wear out like a garment,

T banner - 280 x 8

1:12  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་ཕྱི་གོས་བཞིན་དུ་བསྒྲིལ།།  དེ་དག་ཕྱི་གོས་བཞིན་དུ་བརྗེ་བར་འགྱུར།། འོན་ཏེ་ཁྱེད་ཉིད་གཏན་དུ་འགྱུར་བ་མེད།།  ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་ཟླར་མུ་དང་མཐའ་མེད་དོ།།  ཞེས་གསུངས།

like a robe you will roll them up, like a garment they will be changed. But you are the same, and your years will have no end.”

T banner - 280 x 8

1:13  འོན་ཀྱང༌།  ཁྱེད་ཀྱི་དགྲ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ།།  ང་ཡིས་མ་བཅུག་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཉིད།།  ང་ཡི་གཡས་སུ་དེ་བར་བཞུགས་དུ་གསོལ།།  ཞེས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་ལ་གསུངས་མྱོང་ངམ།

And to which of the angels has he ever said, “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet”?

T banner - 280 x 8

1:14  དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐར་པ་འཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་མངགས་པའི་གཡོག་བྱེད་པའི་སེམས་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།

Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation?

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8