མདོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་གང་བྲིས་པ། (New Series – Post 2)

T banner - 600 x 10

 

ལུ་ཀཱ (24:46) – Luke 24:46 

ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་”སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ ་་་ ཉི་མ་གསུམ་པར་འཆི་བ་ལས་གསོན་པོར་བཞེངས་པར་འགྱུར།”

ལུང་སྟོན་པ་ཡོ་ནཱ ལེའུ༡ ཨང་གྲངས༡༧ དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཡོ་ནཱ་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཞིང་ཁོ་ཉ་དེའི་ཁོག་པའི་ནང་དུ་ཉིན་མཚན་གསུམ་པར་དུ་གནས་པ་རེད།།

         ལེའུ༢ ཨང་གྲངས༡༠ དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉ་དེ་ལ་བཀའ་གནང་ནས། དེས་ཡོ་ནཱ་སྐྱུགས་ནས་མཚོ་འགྲམ་དུ་བཏོན་པ་རེད།

 

T banner - 600 x 10

 

The Scriptures

1. It was foretold that Messiah’s life would be ‘prolonged’ and that he would see men saved by his sacrifice for them.

ཡེ་ཤ་ཡཱ (53:10-11) – Isaiah (53:10-11)

10གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བཀའ་གནང་བ། ཁོ་ཡི་སྡུག་པོ་མྱོང་དགོས་དེ་ནི་ང་ཡི་འདོད་ཡིན།

ཁོང་གི་འཆི་བ་ནི་སྡིག་བཤགས་འཁྱེར་བའི་ཆེད་དུ་དམར་མཆོད་ཡིན།

ཁོང་གིས་རང་གི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་མཐོང་བ་དང་།

ཁོང་ནི་ཚེ་རིང་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང། ཁོང་གི་རྒྱུད་ནས་ང་ཡི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ།

11ཁོང་གི་མི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མྱང་བའི་རྗེས། ཡང་སྐྱར་ཁོང་ལ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར།

ཁོང་གི་སྡུག་བསྔལ་དོན་མེད་མྱོང་མེད་པ་ཤེས། ང་ཡི་དགའ་བའི་མོས་གུས་ཅན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་དེ།

མང་པོའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གིས་ཉེས་ཆད་མྱོང་། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ང་ཡི་དེ་ཚོར་བཟོད།

2. Yeshu knew the scriptures, and that he, like Jonah, would revive after three days.

ལུ་ཀཱ (9:22) – Gospel of Luke (9:22)

22 ཁོང་གིས་ཉེ་གནས་ཚོར་ “མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ངེས་པར་དུ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱོང་ཞིང༌། ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་རྒན་པོ་དང་བླ་ཆེན་རྣམས། ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མིས་ཁོ་རང་དོར་ནས་གསོད་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ཉི་མ་གསུམ་པར་འཆི་བ་ནས་ཡར་ལང་བར་འགྱུར་དགོས་སོ་” ཞེས་གསུངས།

 

ལུ་ཀཱ (18:31-33) – Gospel of Luke (18:31-33)

31 དེ་ནས་ཁོང་གིས་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་ཟུར་དུ་ཁྲིད་དེ་ཁོ་ཚོར་ “ལྟོས་དང༌། ད་ང་ཚོ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་ལ། ལུང་སྟོན་པས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བུའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར།

32 མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཕྱི་པ་རྣམས་ལ་གཏད་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་འཕྱ་དམོད་བྱེད་དེ་ཁ་ངན་བཤད་ནས་མཆིལ་མ་གཏོར་བར་འགྱུར་བ་དང༌།

33 རྟ་ལྕག་གིས་བརྡུངས་ནས་གསོད་པར་འགྱུར། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་པར་ཁོང་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་རོ་” ཞེས་གསུངས།

 

Fulfillment

You can read the story of Yeshu’s rising from death to life in Luke chapter 24.

ལུ་ཀཱ (24) – Gospel of Luke (24)

1 བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོའི་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་བུད་མེད་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དྲི་ཞིམ་འབྱུག་རྫས་འཁུར་ཏེ་ཁོ་ཚོ་དུར་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌།

2 ཁ་རྡོ་དེ་བསྒྲིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌།

3 དུར་ཁང་གི་ནང་ལ་འཛུལ་སྐབས་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་ཕུང་མ་མཐོང༌།

4 དེ་བས་ཐེ་ཚོམ་བྱུང་སྐབས་མི་གཉིས་འོད་འཕྲོ་བའི་གོས་གྱོན་པ་གློ་བུར་དུ་ཁོ་ཚོའི་འགྲམ་ལ་མངོན་པར་གྱུར།

5 འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་བུད་མེད་རྣམས་མགོ་བཏུད་པ་དང༌། མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་མོ་ཚོར་ “གསོན་པོ་ནི་གཤིན་པོའི་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་འཚོལ།

6 ཁོང་འདིར་མེད་དེ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་སོ། ཁོང་ག་ལིལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁྱོད་རྣམས་ལ།

7 མིའི་རིགས་ཀྱི་བུ་སྡིག་ཉེས་ཅན་གྱི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་དང༌། རྒྱང་ཤིང་ལ་བཀྲོངས་ནས་ཉིན་ཞག་གསུམ་པ་ལ་ཁོ་རང་ལང་བར་འགྱུར་ངེས་ཞེས་པའི་གསུང་དེ་དྲན་ཅིག་” ཅེས་གསུངས་པས།

8 ཁོ་མོ་ཚོས་ཁོང་གི་གསུང་དྲན།

9 དུར་ཁང་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ། ཉེ་གནས་བཅུ་གཅིག་པོ་དང་གཞན་རྣམས་ལ་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད།

10 དོན་འདི་ཚོ་སྐུ་ཚབ་ལ་རྗོད་མཁན་རྣམས་ནི་མག་རྡལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་དང༌། ཡོ་ཨ་ནཱ། ཡ་ཀོབ་ཀྱི་ཡུམ་མིར་ཡམ་ལ་སོགས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཡིན།

11 འོན་ཀྱང་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པར་གཏམ་འདི་དོན་མེད་པ་ཡིན་པས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།

12 འོན་ཀྱང་པེ་ཏྲོ་ལངས་ནས་དུར་ཁང་ལ་བརྒྱུགས་པ་དང༌། བསྒུར་ནས་ནང་ལ་བལྟས་ཏེ་རས་སྤུས་ལེགས་གཅིག་པུ་མཐོང་ནས། ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་རང་གི་ནང་ལ་སོང༌།

གཙོ་བོ་ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་གཉིས་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ།

13 ཉིན་དེ་རང་ལ་ཁོ་ཚོ་ནས་མི་གཉིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ནས་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཨེ་མ་ཨུ་ཞེས་པའི་གྲོང་གསེབ་ལ་འགྲོ་སྐབས།

14 ཁོ་ཚོས་གང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཏམ་གླེང་བྱེད་པ་དང༌།

15 དེའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤུ་རང་ཉིད་ཉེ་བར་བྱོན་ཏེ་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས།

16 ཁོ་ཚོ་མིག་བསྒྲིབས་པ་ལྟར་གྱུར་བས་ཁོང་མཐོང་ན་ཡང་སུ་ཡིན་པ་མ་ཤེས།

17 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “ཁྱེད་ཚོ་ལམ་ལ་འགྲོ་དུས་གཏམ་གླེང་ཅི་བྱེད་” ཅེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོའི་གདོང་ལ་སྐྱོ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར་ནས་བསྡད།

18 ལན་དུ་ཁོ་གཉིས་ལས་ཀ་ལི་ཨོ་ཕཱ་ཟེར་མཁན་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་ “ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མཇལ་མཁན་རྣམས་ལས་ཁྱེད་གཅིག་པུས་དེང་སང་གང་བྱུང་བ་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་སྨྲས།

19 ཡང་ཡེ་ཤུས་ “གང་བྱུང་” ཞེས་གསུངས་པས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་ “ན་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་གང་བྱུང་བའི་སྐོར་ནི། ཁོང་དཀོན་མཆོག་དང་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཕྲིན་ལས་དང་བཀའ་ལ་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།

20 བླ་ཆེན་དང་ང་ཚོའི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་གཏོང་བའི་ཕྱིར་པི་ལ་ཏུ་ལ་གཏད་ནས་རྒྱང་ཤིང་སྒང་ལ་བསད།

21 ཡི་སི་ར་ཨེལ་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་མཁན་ཁོང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱས། མ་ཟད་བྱ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ནས་ཉི་མ་གསུམ་སོང་བ་ལ།

22 ཡང་ང་ཚོའི་ནང་ནས་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཡ་མཚན་སྐྱེད་དུ་བཅུག གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་རིང་ཞོགས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ལ་ཁོ་ཚོ་དུར་ཁང་ལ་འགྲོ་སྐབས།

23 ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་མ་རྙེད། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ཡོང་ནས་ང་ཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་ཡིས་ང་ཚོར་ཁོང་གསོན་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཞལ་གཟིགས་མཐོང་བྱུང་ཞེས་ཟེར།

24 ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་དུར་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་མཐོང༌། འོན་ཀྱང་ཁོང་མཐོང་མ་བྱུང་” ཞེས་བཤད།

25 ཡང་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “བླུན་པོ་དང༌། ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བ་ཁྱོད་རྣམས།

26 སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟར་མྱོང་ནས་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ལ་ཞུགས་མི་དགོས་སམ་” ཞེས་གསུངས།

27 དེ་ནས་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་ཡི་མདོ་ནས་བཟུང་དང་ལུང་སྟོན་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མདོ་རེ་རེ་བཞིན་ཁོང་གི་སྐོར་ལ་གང་བྲིས་པ་ཁོ་ཚོར་གསལ་སྟོན་མཛད།

28 ཁོ་ཚོ་འགྲོ་སའི་གྲོང་གསེབ་དང་ཉེ་བར་སླེབས་སྐབས་ཁོང་ད་དུང་ཕར་ལ་ཕེབས་པའི་ཚུལ་མཛད།

29 འོན་ཀྱང་མི་དེ་ཚོས་ “ཕྱི་དྲོ་ཡིན་ཏེ་ཉི་མ་ནུབ་ལ་ཉེ་བས་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་རོགས་” ཞེས་ནན་གྱིས་ཞུས། ཁོང་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་གནས་ཁང་ནང་ལ་ཕེབས།

30 ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཅོག་ཙེར་བཞུགས་ཚེ་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་རྗེས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ཁོ་རྣམས་ལ་གནང༌།

31 དེ་ནས་ཁོ་ཚོའི་མིག་ཕྱེ་ནས་ཁོང་སུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྗེས་ཁོང་དེ་ཚོའི་མིག་ལམ་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར།

32 ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ “ལམ་ལ་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་གསུང་གླེང་དང་གསུང་རབ་གསལ་སྟོན་མཛད་སྐབས་ང་ཚོ་སེམས་འགུལ་མི་ཐེབས་སམ་” ཞེས་ཟེར།

33 ཆུ་ཚོད་དེ་རང་ལ་ཁོ་ཚོ་ལངས་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕྱིར་ལོག ཉེ་གནས་བཅུ་གཅིག་པོ་སོགས་འཛོམས་པ་དང་ཐུག་ནས།

34 ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་ “གཙོ་བོ་དངོས་སུ་སྐུ་གསོན་པོར་བཞེངས་པ་དང་སི་མོན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་རོ་” ཞེས་སྨྲས།

35 ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་ལ་གང་བྱུང་བའི་གཏམ་དང༌། ཅི་ལྟར་བག་ལེབ་བགོས་པའི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁོང་སུ་ཡིན་ངོ་ཤེས་པར་སྨྲས།

ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ།

36 དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དུས་སུ་ཁོང་ཉིད་ཁོ་ཚོའི་དཀྱིལ་ལ་བཞེངས་ཏེ་ཁོ་ཚོར་ “ཞི་བདེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་འབབ་པར་ཤོག་” ཅེས་གསུངས།

37 ཁོ་ཚོས་དེ་མཐོང་ནས་གདོན་འདྲེ་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས།

38 ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “ཁྱོད་ཚོ་ཅི་ལ་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་ཤིང༌། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་སུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས།

39 ངའི་རྐང་པ་དང་ལག་པ་ལ་ལྟོས་དང༌། ངའི་ལུས་ལ་རེག་ནས་ང་རང་ཡིན་པ་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ལྟར་གདོན་འདྲེ་ལ་ཤ་དང་རུས་པ་མེད་” ཅེས་གསུངས།

40 ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ནས་རང་གི་ཞབས་དང་ཕྱག་ཁོ་ཚོ་ལ་སྟོན་པར་མཛད།

41 སེམས་དགའ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་ཚོས་ད་དུང་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་གྱུར་བའི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “ཟས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་” ཞེས་གསུངས་ནས།

42 ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་མེ་སྲེག་ཐེབས་པའི་ཉ་ཤ་དུམ་བུ་ཞིག་སྟེར་ནས།

43 དེ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་མདུན་དུ་བཞེས།

44 དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོར་ “ཁྱོད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ཚེ་ངས་འདི་ལྟར་སྨྲས། མོ་ཤེ་ཡི་བཀའ་ཁྲིམས་དང༌། ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་དང་གསུང་མགུར་ཞེས་པའི་མདོ་ལས་ངའི་སྐོར་བྲིས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

45 དེ་ནས་མདོ་རྣམས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོའི་བློ་སྒོ་འབྱེད་པར་མཛད་པ་དང༌།

46 ཁོ་ཚོར་ “སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནས་ཉི་མ་གསུམ་པར་འཆི་བ་ལས་གསོན་པོར་བཞེངས་པར་འགྱུར་ཞིང༌།

47 ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཁོང་གི་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་སྡིག་ཉེས་སེལ་བའི་ཆེད་སྤྱོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་སེམས་བསྒྱུར་བ་དེ་སྒྲོག་དགོས་པ་བྲིས་འདུག

48 དོན་འདི་ཚོ་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་མཁན་ཁྱེད་རྣམས་ཡིན་ནོ།

49 ཡང་ལྟོས་ཤིག ངའི་ཡབ་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ངས་ཁྱེད་ཚོར་འབབ་ཏུ་འཇུག ཁྱེད་ཚོར་སྟེང་ནས་ནུས་མཐུ་ཡིས་ཡོངས་སུ་མ་ཁྱབ་པའི་བར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སྡོད་ཅིག་” ཅེས་གསུངས།

དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཕགས་པ།

50 དེའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཁོ་ཚོ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་པེ་ཐན་ཡཱ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁྲིད་པ་དང༌། ཕྱག་ཟུང་ཡར་བཏེག་སྟེ་ཁོ་ཚོར་བྱིན་རླབས་གནང༌།

51 དེ་ལྟར་མཛད་པའི་རིང་ལ་ཁོ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཕགས་པར་གྱུར།

52 ཁོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་དེ་རྣམས་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང༌།

53 ཁོ་ཚོ་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོར་དུས་རྒྱུན་དུ་གནས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ལོ།། །།

 

T banner - 600 x 10

 

Next Post – The Messiah is foretold in scriptures written by the prophet Moses.