མདོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་གང་བྲིས་པ། (New Series – Post 4)

T banner - 600 x 10

 

All nations would obtain blessing from an offspring of Abraham who himself was an offspring of Eve.

དེར་བརྟེན་ངས་མནའ་འདི་འཇོག་གི་ཡོད། ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་སྐར་མ་རྣམས་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་བྱེ་མ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་རིགས་བརྒྱུད་མང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་དགྲ་པོ་རྣམས་ལ་དབང་འཛིན་བྱེད་པར་འགྱུར། ཁྱོད་ཀྱི་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ལྟར། ཁོ་ཚོ་ལའང་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ང་ལ་ཞུས་པར་འགྱུར། 

ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་སྟེ་འགོད་པ་ལེའུ་༢༢ཨང་གྲངས་༡༧-༡༨ལ་གཟིགས།

 

T banner - 600 x 10

 

Explanation

Paul explains in his Letter to the Galatians (see below):  ‘Offspring’ in Hebrew language can mean both a single person and many descendants.

ག་ལད་ཡཱ་པ། 3:16

ཞལ་ཆད་རྣམས་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཁོང་གི་བུ་རྒྱུད་ལ་གནང་པ་ཡིན། གསུང་རབ་ནང་སྲས་མང་པོའི་སྐོར་ལ་བུ་རྒྱུད་རྣམས་མ་བྲིས་ཀྱི། སྲས་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་བུ་ཅེས་བྲིས། སྲས་དེ་ནི་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ནོ།

(Galatians 3:16)
Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, “And to offsprings,” referring to many, but referring to one, “And to your offspring,” who is Christ.

 

T banner - 600 x 10

 

Next Post – Moses foretold the coming of a future leader like himself.