མདོ་རེ་རེ་བཞིན་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་ལ་གང་བྲིས་པ། (New Series – Post 16)

T banner - 600 x 10

Title: The King Who Rode a Donkey

ཛ་ཀར་ཡ 9:9

ཛི་ཡོན་ཡུལ་གྱི་མི་མང་རྣམས། དགའ་མགུར་སྤྱོད་ཅིག། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མི་མང་རྣམས། དགའ་བ་ཆེན་པོས་སྐད་འབོད་སྒྲོགས་ཤིག། སྟོས་ཤིག། གཟི་བརྗིད་དཔལ་དང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་རྩར་ཕེབས། ཉམས་ཆུང་དུ་བོང་བུའི་སྟེང་། ཡང་བོང་བུའི་རྟེའུའི་སྟེང་དུ་འཆིབས་ནས་ཕེབས་པར་འགྱུར།

“Rejoice, rejoice, daughter of Zion,
shout aloud, daughter of Jerusalem;
for see, your king is coming to you,
his cause won, his victory gained,
humble and mounted on an ass, on a foal,
the young of a she-ass.

T banner - 600 x 10

 

Explanation

Zechariah’s prophecy was believed by the Jews to describe the Messiah. He would ride into Zion, which is a name for Jerusalem.

 

Fulfilment

Yeshu planned his entry. Read how an unknown disciple had a donkey and its foal ready for him to use on this occasion. The untrained foal let itself be ridden by the gentle Saviour.

མད་ཐཱ། 21:8 – མི་ཚོགས་མང་པོས་རང་གི་གྱོན་པ་ལམ་ལ་བཏིང་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་བཅད་དེ་ལམ་དུ་བཀྲམ།

Matthew 21:8 – Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road.

 

Messiah’s Only Act of Violence

Yeshu was so indignant when he found the temple being used for money exchange and for the sale of animals, that he overturned tables, and caused chaos by sending money flying and animals running loose, with no one able to stop him.

ཡོ་ཧ་ནན། 2:14-17

14 དེར་ཁོང་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་སྒོ་ར་ལ་བ་གླང་དང༌། ལུག ཕུག་རོན་བཅས་ཚོང་མཁན་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་རྣམས་བསྡད་ཡོད་པར་གཟིགས། 15 ཁོང་གིས་ཐག་པའི་རྟ་ལྕག་ཅིག་མཛད་ནས། སྒོ་རའི་ནང་ནས་ལུག་དང་བ་གླང་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང༌། དངུལ་རྗེ་མཁན་གྱི་ལྕོག་ཙེ་མགོ་རྟིང་བསློགས་ནས་དངུལ་སྒོར་གཏོར། 16 ཕུག་རོན་ཚོང་མཁན་རྣམས་ལ་ “འདི་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་ཕྱིར་ཁྱེར་ཞིག ངའི་ཡབ་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནི་ཚོང་རར་མ་བྱོས་” ཞེས་བཀའ་གནང༌། 17 ཁྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་ཆེད་དུ་བརྩོན་སེམས་ཀྱིས་ང་མེད་པ་བཟོ་བར་བྱ་ཞེས་མདོ་ལས་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་དྲན།

 

Having arrived in the temple, it was children – not the chief priests and the experts in the law – who cried, “Hosanna (Hebrew for ‘save us’) to the Son of David” (quoting Psalm 118, a victory psalm).

མད་ཐཱ། 21:14-17

14 ལོང་བ་དང་ཞ་བོ་རྣམས་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁྱམས་རར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ཚོའི་ནད་གསོས་པར་མཛད། 15 ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་ཆེན་དང༌། ཆོས་ཁྲིམས་ལ་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་མཐོང་བ་དང༌། ཡང་མཆོད་ཁང་གི་ཁྱམས་རའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན་པོས་ “རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་ལ་ཧོ་ཟན་ནཱ་” ཞེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཁྲོས་ཏེ། 16 ཁོང་ལ་ “ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་ཐོས་སམ་” ཞེས་སྨྲས་པས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་ཚོར་ “ཐོས་སོ། ཕྲུ་གུ་དང་འོ་འཐུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅེས་མདོ་ལས་བཀླགས་མ་མྱོང་ངམ་” ཞེས་གསུངས། 17 དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་བཞག་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བྲལ་ནས་པེ་ཐན་ཡཱ་གྲོང་སྡེ་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། མཚན་མོ་དེར་བཞུགས། ཤིང་འབྲས་མེད་པའི་བསེ་ཡབ་ཤིང༌།

The children and the foal knew who he was; but the Jewish sangha (dge ‘dun) did not want to know who he was.

 

T banner - 600 x 10

 

Footnote

It was like a victory parade; as for Yeshu His righteousnss had been established – He was being acknowledged by the crowds as Messiah.

A few days later, Yeshu allowed the Jewish authorities to arrest him secretly, to try him unfairly, and then to have him crucified by the Romans.

He did not force men to believe in him.

 

Next Post – Messiah’s Suffering and His End – All was Foretold.