ལོ་ཀུ 11 – Luke 11

ལོ་ཀུ 11 – Luke 11

11:1-4  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་མཇུག་རྫོགས༌རྗེས།  ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་ཤིག་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་རང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཁྲིད་པ༌ལྟར།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ངེད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་འཁྲིད་པར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་པ༌ན། 

ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་སྐབས་འདི༌ལྟར།  ཡབ་ལགས། 

ཁྱེད་མཚན་དམ་པར་བསྲུང་བར༌ཤོག ། 

ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་འོང་བར༌ཤོག །

ངེད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ཟས་ཀྱི༌སྐལ།། 

ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་གནང་བར༌མཛོད།།

ངེད་ཀྱིས་གཞན་ཉེས་བསལ་བ༌ལྟར།།

ངེད་ཀྱི་སྡིག་པའང་བསལ་བར༌མཛོད།།

ཉམས་ཚོད་མི་ལེན་སྐྱོབ་པར༌མཛོད།།

ཅེས་གསོལ་བ་ཐོབས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.” And he said to them, “When you pray, say: “Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation.”

11:5-13  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ལས་མི་གཅིག་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་རང་གི་གྲོགས་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སོང༌སྟེ།  གྲོགས་པོ༌ལགས།  བདག་ལ་བག་ལེབ་གསུམ་བསྐྱི་བར༌མཛོད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ངའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཐག་རིང་ནས་སླེབས་ནའང་བདག་ལ་སྔུན་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ༌ན།

ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ན༌རེ།  བདག་ལ་འོ་བརྒྱལ་མ༌བྱེད།  ད་ལྟ་སྒོ་བརྒྱབ་ཟིན་པ༌དང༌།  བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱང་བདག་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ཟིན༌པས།  བདག་ཡར་ལངས་ནས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་སྟེར་མི་ཐུབ་ཅེས་སྨྲས་སོ།།

ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་དེས་སྒོ་རྡུང་མཁན་དེ་ནི་རང་གི་གྲོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡར་ལངས་ནས་ཅི་ཡང་མི་སྟེར༌ནའང༌།  སྒོ་རྡུང་མཁན་གྱིས་ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཞུས་པས།  ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཡར་ལངས་ནས་ཁོ་ལ་གང་མཁོ་རྣམས་སྟེར་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

དེས་ན་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ༌སྨྲ་བར་བྱ་སྟེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཐོབས་དང་གནང་ངེས་ཡིན༌ལ། ཚོལ་དང་རྙེད་ངེས༌ཡིན།  སྒོ་རྡུངས་དང་སྒོ་འབྱེད་པར༌ངེས།  རྒྱུ་མཚན་ནི་སུས་ཀྱང་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ཐོབ་པ༌དང༌།  བཙལ་ན་རྙེད༌པ།  སྒོ་བརྡུངས་ན་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཕྱིར༌རོ།།

ཁྱོད་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་ཕ་ཡིན་པ་དེས་རང་གི་བུས་ཉ་ཞིག་བསླངས་ན་བུ་དེར་སྦྲུལ་ཞིག་སྟེར༌རམ།  ཡང་ན་བུས་སྒོ་ང་ཞིག་བསླངས་ན་སྡིག་པ་རྭ་ཙ་ཞིག་སྟེར༌རམ།

སྤྱིར་ཁྱོད་རྣམས་རྒྱུད་ངན་པ་ཡིན་ཡང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་དངོས་པོ་བཟང་པོ་སྟེར་ཤེས༌ན།  ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཡབ་ཀྱིས་དེ་བས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་གནང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he said to them, “Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, ‘Friend, lend me three loaves, for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him’; and he will answer from within, ‘Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything’? I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent; or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”

11:14-23  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གདོན་འདྲེ་ལྐུགས་པ་ཞིག་ཕྱིར་བསྐྲད་པ༌དང༌།  གདོན་འདྲེ་ཕྱིར་ཐོན་ཅིང་ལྐུགས་པ་དེས་སྐད་ཆ་སྨྲ་ཐུབ་པར་གྱུར་པ་དང་མི་རྣམས་ཀྱང་དོན་དེར་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་ཏོ།།

འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་མི་འགའ་ཞིག་ན༌རེ།  ཁོང་གིས་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པེ་ཨལ་བཟི་པད་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་བཞིན་འདུག་ཅེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཚོད་བགམ་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་རྟགས་ཤིག་སྟོན་པར་ཞུས༌ནའང༌།

ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མཁྱེན་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།  རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ལ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ན་རྒྱལ་ཁམས་དེ་འཇིག་པར་འགྱུར༌ཞིང༌།  ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ན་ཁྱིམ་ཚང་དེའང་ཉམས་པར་འགྱུར།  ཁྱོད་རྣམས་ན༌རེ།  བདག་གིས་པེ་ཨལ་བཟི་པད་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་བསྐྲད་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན༌ན།  གལ་ཏེ་བདུད་སཱ་ཏན་ལའང་ནང་འཁྲུག་བྱུང༌ཚེ།  དེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཅི་ལྟར་གནས་ཐུབ༌བམ།

ཡང་གལ་ཏེ་བདག་གིས་པེ་ཨལ་བཟི་པད་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་པ་ཡིན༌ན།  ཁྱོད་ཅག་གི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད༌དམ།  དེའི༌ཕྱིར། རྗེས་འབྲང་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཤན་འབྱེད་པར་འགྱུར།  གལ་ཏེ་བདག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་ནུས་མཐུར་བརྟེན་ནས་གདོན་འདྲེ་སྐྲོད་པ་ཡིན༌ན།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་ཁྱོད་ཅག་གི་མདུན་དུ་སླེབས་ཟིན་ནོ།།

དཔེར་ན་མི་སྟོབས་ལྡན་ཞིག་གིས་ལུས་ལ་གོ་ཆ་གྱོན་ཏེ་རང་ཁྱིམ་བདེ་བར་བསྲུངས༌ན།  ཁྱིམ་དེའི་རྒྱུ་ནོར་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་མི་སྲིད༌མོད།  འོན་ཀྱང་དེ་ལས་ཀྱང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ཁོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ༌ན།  ཁོས་བརྟེན་པའི་གོ་ཆ་དང་མཚོན་ཆ་དག་འཕྲོག་ཅིང་།  རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བགོ་བཤའ་བྱེད་པར་འགྱུར།

སུ་ཞིག་བདག་གི་ཕྱོགས་མི་བྱེད་པ་དེ་ནི་བདག་གི་དགྲ་བོ་ཡིན༌ཞིང༌།  སུ་ཞིག་གིས་བདག་དང་མཉམ་དུ་མི་བསྡུ་ན་དེ་ནི་གཏོར་མཁན་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the people marveled. But some of them said, “He casts out demons by Beelzebul, the prince of demons,” while others, to test him, kept seeking from him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said to them, “Every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are safe; but when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters.

11:24-26  གདོན་འདྲེ་ཞིག་མིའི་ལུས་ནས་ཕྱིར་བུད༌རྗེས།  ཆུ་མེད་པའི་གནས་སུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད༌ཅིང༌།  ངལ་གསོ་བའི་གནས་ཤིག་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད༌པས། 

རང་གིས་རང་ལ་ན༌རེ།  ང་རང་ཕྱིར་རང་ཉིད་ཡོང་བའི་གནས་དེར་འགྲོའོ་ཞེས་སྨྲ༌ཞིང༌།  གནས་དེར་ཕྱིར་ལོག་པ༌ན།  གནས་དེ་ཕྱག་དར་བྱས་ཤིང་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མཐོང༌སྟེ།

ཕར་སོང་ནས་རང་ལས་ཀྱང་ངན་པའི་གདོན་འདྲེ་བདུན་ཁྲིད་དེ་གནས་དེར་ཡོང་ནས་བསྡད་དོ།།  དེ་བས་མི་དེའི་ཕྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནི་སྔར་ལས་ཀྱང་ཇེ་ཞན་དང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest, and finding none it says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings seven other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first.”

11:27-28  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུང་བཞིན་པའི་དུས༌སུ།  མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་སྐད་ཆེན༌པོས།  ཁྱེད་རང་ལྷུམས་སུ་སྦྲུམ་པ་དང་ནུ་ཞོ་སྣུན་མཁན་དེ་བདེའོ་ཞེས་ཞུས༌ཀྱང༌།

ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཐོས་ཤིང་བཀའ་སྲུང་མཁན་རྣམས་དེ་ལས་བདེའོ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

As he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, “Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed!” But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”

11:29-32  མི་སྐོར་ཚོ་མང་པོ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་འདུས་པའི་སྐབས༌སུ།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ད་ལྟའི་མི་རབས་འདི་ནི་མི་རབས་ངན་པ་ཞིག༌གོ །ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་རྟགས་ངོ་མཚར་ཅན་འཚོལ་ཡང༌།  ཡོ་ནཱའི་རྟགས་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་ལས༌གཞན།  ཁོ་རྣམས་ལ་རྟགས་ཅི་ཡང་སྟོན་པར་མི་འགྱུར།

རྒྱུ་མཚན་ནིན་ཝེ་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་ནཱ་ཅི་ལྟར་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་སུ་གྱུར་པ༌ལྟར།  མིའི་བུའང་མི་རབས་འདི་ལ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ངེས༌ཡིན།  ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་དེ་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ས་མཐའ་ནས་སོ་ལོ་མོན་གྱི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་ལ་གསན་དུ་ཡོང་མྱོང༌བས།  མ་འོངས་པའི་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་དུས་ལ་སླེབ༌ཚེ།

ཁོ་མོའང་མི་རབས་འདིའི་མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཡར་འགྲེང་སྟེ་ཁོ་རྣམས་ལ་ཉེས་སྐྱོན་བརྗོད་པར་འགྱུར།  ལྟོས༌དང༌། འདི་ན་སོ་ལོ་མོན་ལས་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཆིས་སོ།།

ནིན་ཝེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོ་ནཱ་ཡིས་བསྒྲགས་པའི་ཆོས་ལ་མཉན་ཞིང་འགྱོད་བཤགས་བྱས་མྱོང༌བས།  ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་དུས་ལ་སླེབ་པའི༌ཚེ།  མི་དེ་རྣམས་ཀྱང་མི་རབས་འདིའི་མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཡར་འགྲེང་སྟེ་མི་རབས་འདི་ལ་ཉེས་སྐྱོན་བརྗོད་པར་འགྱུར།  ཡང་ལྟོས༌དང༌།  འདི་ན་ཡོ་ནཱ་ལས་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཆིས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

When the crowds were increasing, he began to say, “This generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so will the Son of Man be to this generation. The queen of the South will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.

11:33-36  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  སུ་ཡིན་ཡང་སྒྲོན་མེ་བསྒྲོན་རྗེས་ས་དོང་ནང་དུའམ་ཡང་ན་བྲེའི་འོག་ཏུ་འཇོག་མི་སྲིད༌དེ།  ཁྱིམ་དུ་ཡོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འོད་མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྒྲོན་སྟེགས་སྟེང་དུ་འཇོག

ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ནི་ལུས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཡིན༌ཏེ།  མིག་ཟུང་གསལ་བོ་ཡིན་ན་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་རབ་རིབ་ཡིན་ན་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་མུན་ནག་ཡིན།

དེའི༌ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་ནང་གི་འོད་དེ་མུན་ནག་ཡིན་མིན་ལ་རྟོག་དཔྱོད༌གྱིས་ཤིག  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཧྲིལ་པོ་མུན་ནག་དང་བྲལ་ཞིང་འོད་དང་ལྡན༌ན།  ཁྱོད་ལའང་སྒྲོན་མེའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ལྟར་ཡོངས་སུ་འོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light. Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light, but when it is bad, your body is full of darkness. Therefore be careful lest the light in you be darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its rays gives you light.”

11:37-41  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རྗེས༌སུ། ཕ་རུ་ཤི་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཉིད་ཞལ་ཟས་བཞེས་པར་གདན་དྲངས་པ་དང་ཁོང་ཡང་ཕེབས་ཏེ་གྲལ་ལ་བཞུགས་སོ།།  ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་མ་བཞེས་སྔོན༌དུ།  ཕྱག་ཟུང་གཙང་མར་མ་བཀྲུས་པའི་དོན་དེ་ཕ་རུ་ཤི་པས་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས། 

དེ་ནས་གཙོ་བོས་འདི་སྐད༌དུ།  ད་ལྟ་ཕ་རུ་ཤི་པ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕོར་བ་དང་སྡེར་མའི་ཕྱི་ངོས་གཙང་མར་འཁྲུད༌ཀྱང༌།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་འཕྲོག་བཅོམ་དང་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་འདུག  བླུན་པོ༌རྣམས།  ཕྱི་ངོས་ལེགས་པར་མཛད་མཁན་དེས་ནང་ཡང་ལེགས་པར་མཛད་པ་མ་ཡིན༌ནམ།

དེའི༌ཕྱིར།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ནང་དུ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་ཐོངས༌དང༌།  ཁྱོད་ཅག་ལ་མཚོན་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཙང་མར་འགྱུར་རོ།།

 

While Jesus was speaking, a Pharisee asked him to dine with him, so he went in and reclined at table. The Pharisee was astonished to see that he did not first wash before dinner. And the Lord said to him, “Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside you are full of greed and wickedness. You fools! Did not he who made the outside make the inside also? But give as alms those things that are within, and behold, everything is clean for you.

11:42-44  ཀྱེ།  ཕ་རུ་ཤི་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དག་ཅི་དང༌སྤོས་དཀར།  གཞན་ཡང་སྔོ་ཚོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཅུ་ཆའི་གཅིག་འབུལ་བར་ཕུལ༌ནའང༌།  བདེན་ལུགས་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བྱམས་པའི་དོན་སྤོང་བའི་ཕྱིར༌རོ།། 

འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཅག་གིས་དོན་འདི་དག་བསྲུང་འོས་པ་དང་གཞན་དེ་ཡང་འདོར་མི་འོས་སོ།།  ཡང་ཕ་རུ་ཤི་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཆོས་ཁང་གི་གྲལ་མགོར་དགའ༌ཞིང༌།  ཁྲོམ་སྲང་ནས་ཀྱང་མི་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་ཐོབ་པར་མོས་པའི་ཕྱིར༌རོ།།

ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ཁྱོད་རྣམས་ནི་མིག་ལ་མི་མངོན་པའི་དུར་ས་ཞིག་དང་འདྲ༌ཞིང༌།  མི་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དེ་མི་ཤེས་པར་དུར་སའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བཀྱོན་གནང༌ངོ༌།།

 

“But woe to you Pharisees! For you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. These you ought to have done, without neglecting the others. Woe to you Pharisees! For you love the best seat in the synagogues and greetings in the marketplaces. Woe to you! For you are like unmarked graves, and people walk over them without knowing it.”

11:45-52  བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལས་མི་གཅིག་ན༌རེ། སློབ་དཔོན༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ནས་ངེད་རྣམས་ལའང་སྨད་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལའང་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་བོ་ལྕི་མོ་མི་གཞན་ལ་འགེལ༌ཞིང༌།  རང་གི་མཛུབ་མོ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཁུར་བོ་དེ་ལ་རེག་པར་མི་བྱ་བའི་ཕྱིར༌རོ།།

ཡང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་བང་སོ་བརྩིགས༌ཤིང༌།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་མེས་པོས་ཁོང་རྣམས་བསད་པ་ཡིན།  དེ་ལས་ཁྱོད་ཅག་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་བྱས་པ་དེར་ད་ལྟ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་འཐད་ཅིང་བདེན་དཔང་བྱེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་ཅག་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བསད་མྱོང་བ་དང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་པར་བང་སོ་བརྩིགས།

དེའི༌ཕྱིར།  དཀོན་མཆོག་གི་མཁྱེན་རབ་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་སྐད་གསུངས་མྱོང༌སྟེ།  བདག་གིས་ལུང་སྟོན་པ་དང་སྐུ་ཚབ་པ་རྣམས་ཁོ་ཚོའི་གམ་དུ་མངགས་ཀྱང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ལ་གསོད་ཅིང་ལ་ལར་གནོད་འཚེ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས༌པའོ།།

དེ་བས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པའི་ཚུན་ལ།  ལུང་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲག་བཞུར་བའི་སྐྱིན་ཚབ་དེ་མི་རབས་འདི་ནས་ལེན་དགོས༌ཏེ།  ཧ་བེལ་གྱི་ཁྲག་བཞུར་བ་ནས༌བཟུང༌།  མཆོད་ཁང་དང་མཆོད་ཁྲི་གཉིས་བར་དུ་བསད་མྱོང་བའི་ལུང་སྟོན་པ་ཟ་ཀར་ཡཱ་བར་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་ཐམས་ཅད་ལེན་པར་འགྱུར།  ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ་སྟེ།  དོན་འདི་ཐམས་ཅད་མི་རབས་འདིས་འགན་འཁུར་དགོས་སོ།།

ཡང་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་པ་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང༌སྟེ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱའི་ལྡེ་མིག་ཕྲོགས་ཤིང་ཤེས་བྱའི་ནང་དུ་མ་ཞུགས་པར།  དེའི་ནང་ལ་འཇུག་པའི་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་བཀྱོན་གནང༌ངོ༌།།

 

One of the lawyers answered him, “Teacher, in saying these things you insult us also.” And he said, “Woe to you lawyers also! For you load people with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. Woe to you! For you build the tombs of the prophets whom your fathers killed. So you are witnesses and you consent to the deeds of your fathers, for they killed them, and you build their tombs. Therefore also the Wisdom of God said, ‘I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and persecute,’ so that the blood of all the prophets, shed from the foundation of the world, may be charged against this generation, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who perished between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, it will be required of this generation. Woe to you lawyers! For you have taken away the key of knowledge. You did not enter yourselves, and you hindered those who were entering.”

11:53-54  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྒོའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕེབས་པ༌དང༌། མཁན་པོ་དང་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཅིང་རྩོད་པའི་དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་དྲིས་པ༌དང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་གསུང་ལས་ཉེས་སྐྱོན་འཚོལ་ཕྱིར་ལྐོག་ཏུ་ཐབས་བཙལ༌ཏོ།།

 

As he went away from there, the scribes and the Pharisees began to press him hard and to provoke him to speak about many things, lying in wait for him, to catch him in something he might say.