མད་ཐཱ། 1:1-17 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 1:1-17

1  དེ་ཡང་ཡེ་ཤུ་མཱ་ཤི་ཀ་ནི་དཱ་བིད༌དང་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་རིགས་སྲས་ཡིན་ཞིང༌།  ཁོང་གི་གདུང་རྒྱུད་ནི་འདི་ལྟ༌སྟེ།

2  ཨབ་ར་ཧམ་ལས་ཨི་སཱག་ཆད༌ཅིང༌།  ཨི་སཱག་ལས་ཡ་ཀོབ་ཆད།  ཡ་ཀོབ་ལས་ཡ་ཧུ་དཱ་དང་དེའི་སྤུན་རྣམས༌ཆད་དོ།།

3  ཡ་ཧུ་དཱའི་བུ་ཕེ་རེལ་ཟི་དང་ཟེ་རག་གཉིས་ནི་ཐལ་མཱར་ལས་ཆད་ཅིང༌།  ཕེ་རེལ་ཟི་ལས་ཧེས་རོན་ཆད།  ཧེས་རོན་ལས་རཱ་ཨམ་ཆད།

4  རཱ་ཨམ་ལས་ཨ་མི་ནཱ་དབ་ཆད།  ཨ་མི་ནཱ་དབ་ལས་ནཱ་སོན་ཆད།  ནཱ་སོན་ལས་སཱལ་མོན་ཆད།

5  སཱལ་མོན་གྱི་བུ་པོ་ཨ་ཟི་ནི་རཱ་ཧབ་ལས་ཆད།  པོ་ཨ་ཟིའི་བུ་ཨོ་བེད་ནི་རུ་ཐི་ལས་ཆད།  ཨོ་བེད་ལས་ཡེ་སེ་ཆད།

6  ཡེ་སེ་ལས་རྒྱལ་པོ་དཱ་བིད་ཆད།  དཱ་བིད་ཀྱི་སྲས་སོ་ལོ་མོན་ནི་ཨུ་རི་ཡཱའི་ཆུང་མ་ལས་ཆད།

7  སོ་ལོ་མོན་ལས་རེ་ཧབ་ཨམ་ཆད།  རེ་ཧབ་ཨམ་ལས་ཨ་བི་ཡཱ་ཆད།  ཨ་བི་ཡཱ་ལས་ཨ་སཱ་ཆད།

8  ཨ་སཱ་ལས་ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ཆད།  ཡེ་ཧོ་ཤ་ཕད་ལས་ཡོ་རཱམ་ཆད།  ཡོ་རཱམ་ལས་ཨུ་ཟི་ཡཱ་ཆད།

9  ཨུ་ཟི་ཡཱ་ལས་ཡོ་ཐམ་ཆད།  ཡོ་ཐམ་ལས་ཨ་ཧ་ཟཱ་ཆད།  ཨ་ཧ་ཟཱ་ལས་ཧི་ཟི་ཀི་ཡཱ་ཆད།

10  ཧི་ཟི་ཀི་ཡཱ་ལས་མཱ་ན་ཤེ་ཆད།  མཱ་ན་ཤེ་ལས་ཨ་མོན་ཆད།  ཨ་མོན་ལས་ཡོ་ཤི་ཡཱ་ཆད།

11  པཱ་པིས་ལུན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་དུས་སུ།  ཡོ་ཤི་ཡཱ་ལས་ཡེ་ཀོན་ཡཱ་དང་དེའི་ནུ་བོ་རྣམས༌ཆད་དོ།།

12  པཱ་པིས་ལུན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས༌རྗེས།  ཡེ་ཀོན་ཡཱ་ལས་ཞིད་ཨལ་ཐེ་ཨེལ་ཆད་ཅིང༌།  ཞིད་ཨལ་ཐེ་ཨེལ་ལས་ཟེ་རུ་པཱ་པེལ་ཆད།

13  ཟེ་རུ་པཱ་པེལ་ལས་ཨ་བི་ཧུད་ཆད།  ཨ་བི་ཧུད་ལས་ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ཆད།  ཨེལ་ཡ་ཀིམ་ལས་ཨ་ཟོར་ཆད།

14  ཨ་ཟོར་ལས་ཟཱ་ཏོག་ཆད།  ཟཱ་ཏོག་ལས་ཨ་ཀིམ་ཆད།  ཨ་ཀིམ་ལས་ཨེ་ལི་ཧུད་ཆད།

15  ཨེ་ལི་ཧུད་ལས་ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ཆད།  ཨེ་ལི་ཨ་ཟར་ལས་མད་ཐན་ཆད།  མད་ཐན་ལས་ཡ་ཀོབ་ཆད།

16  ཡ་ཀོབ་ལས་ཡོ་སེབ་ཆད་ཅིང་ཁོ་ནི་མིར་ཡམ་གྱི་ཁྱོ༌བོ་ཡིན།  མཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་གྲགས་པའི་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ནི་མིར་ཡམ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན༌ནོ།།

17  དེའི༌ཕྱིར།  ཨབ་ར་ཧམ་ནས་དཱ་བིད་ཀྱི་བར་དུ་གདུང་རབས་བཅུ་བཞི༌དང༌།  དཱ་བིད་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་པཱ་པིས་ལུན་ལ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བར་དུ་གདུང་རབས་བཅུ༌བཞི་ཡོད་པ་དང་། པཱ་པིས་ལུན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་ནས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀའི་བར་ལའང་གདུང་རབས་བཅུ་བཞི་ཡོད་དོ།།

Study Points

. The birth of Jesus fulfilling the promised Messiah the seed of Abraham and of lineage of David

. God is faithful to his promise

. 42 generations from Abraham to Christ does not appeal to our human expectation of “instant solution” and “quick fix” but God’s salvation plan for humanity demands our patience, faith, trust, and obedience

. God’s providence and grace extended to fallible men and women who trusted, obeyed, and waited their redemption in God