མད་ཐཱ། 3:7-12 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 3:7-12

7  འོན༌ཀྱང༌།  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཕ་རུ་ཤི་པ་དང་སཱ་ཅུ་སེ་པ་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པའི་གནས་ལ་ཡོང་བ་གཟིགས༌ཏེ།  ཁོང་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱུད་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སུ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་ཐུགས་ཁྲོ་ལས་འབྲོ་བར་བསྟན༌ནམ།

8  དེ་བས་ན་ཁྱོད་ཅག་གིས་འགྱོད་བཤགས་དང་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ལེགས་པོར་སྐྱེད༌ཅིག

9  ཁྱོད་ཅག་གི་སེམས་སུ་ཨབ་ར་ཧམ་ནི་ངེད་ཅག་གི་ཡབ་མེས་ཡིན་ཞེས་མ་སེམས༌ཤིག  ངས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྨྲ༌སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གིས་རྡོ་འདི་དག་ལས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བུ་རྒྱུད་འབྱུང་བར་མཛད་ནུས༌སོ།།

10  ད་ནི་སྟ་རེ་སྡོང་རྩར་བཞག་ཡོད༌དེ།  ཤིང་སྡོང་གང་ལ་འབྲས་བུ་ལེགས་པོ་མི་སྨིན་པ་དེ་བཅད་ནས་མེའི་ནང་དུ་འཕེན་པར༌ངེས།

11  ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད༌ཅིང༌།  དེ་ནི་ཁྱོད་ཅག་གིས་འགྱོད་བཤགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡིན༌མོད།  འོན་ཀྱང་བདག་གི་རྗེས་སུ་བདག་ལས་ཀྱང་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་ངེས༌ཏེ། ང་ནི་ཁོང་གི་ལྷམ་འཁྱེར་མཁན་དུའང་མི་འོས༌སོ།  །ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་དང་མེས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པར༌འགྱུར།

12  ཁོང་གིས་ཕྱག་ཏུ་ཁེམ་བཟུང་ནས་རང་གི་གཡུལ་ཁ་གཙང་དག་ལེགས་པོར་མཛད་པ༌དང༌།  གྲོ་བང་མཛོད་དུ་བསྡུ་བར༌འགྱུར།  འོན་ཀྱང་ཕུབ་མ་དེ་དག་ཞི་བ་མེད་པའི་མེ་རུ་བསྲེག་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

Study Points

. About John’s warning against the Pharisees and Sadducees

. The importance of repentance

. The judgement of God on those who refused to repent