ཡོ་ཧ་ནན། 1:19-28 – Sunday Morning Class

ཡོ་ཧ་ནན། 1:19-28

19  དེ་ཡང་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བདེན་དཔང་བྱས་པའི་ཚིག་ནི་འདི་ལྟ༌སྟེ།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ནས་མཆོད་དཔོན་དང་ལེ་ཝི་པ་རྣམས་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་དྲུང་དུ་མངགས༌ཏེ།  ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།

20  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་སྦ་གསང་ཅི་ཡང་མེད་པར་འདི་སྐད༌དུ།  ང་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་མིན་ཞེས་གསལ་པོར་གསུངས་སོ།།

21  ཡང་དེ་རྣམས་ན༌རེ། དེས་ན་ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱེད་ནི་ཨེ་ལི་ཡཱ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ། ཁོང་གིས་ང་མིན་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌། ཡང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ནི་ལུང་སྟོན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པའི༌ཚེ།  ཡང་ཁོང་གིས་མིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

22  ཡང་དེ་རྣམས་ན༌རེ། འོ་ན་ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན༌ནམ།  ངེད་ཅག་གིས་ཀྱང་ངེད་རྣམས་མངགས་མཁན་ལ་ལན་ཞིག་འཁྱེར་དགོས༌པས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་སུ་ཡིན་པ་གསུང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།

23  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ། ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡཱ་ཡི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད༌དུ།

དབེན་སྟོང་ཡུལ་ནས་གྲགས་པའི་འབོད་སྒྲ༌ཡིས།།

གཙོ་བོའི་གཤེགས་ལམ་དྲང་པོར་བཟོ་བར༌གྱིས།།

ཞེས་གསུངས་པའི་མི་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

24  ཡང་དེ་དག་ནི་ཕ་རུ་ཤི་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངགས་པ་ཡིན༌ཏེ།

25  ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་ཁྱེད་རང་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་མིན༌ལ།  ཨེ་ལི་ཡཱའང༌མིན། ལུང་སྟོན་པ་དེ་ཉིད་ཡང་མ་ཡིན༌པས།  ཅིའི་ཕྱིར་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ།

26  ཡོ་ཧ་ནན་ན༌རེ། བདག་གིས་ཆུས་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད༌མོད།  འོན་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཁྱོད་ཅག་གི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་ནའང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་སུ་ཡིན་པ་མི་ཤེས།

27  ཁོང་ནི་ང་ཡི་རྗེས་སུ་འབྱོན་པ་ཡིན༌ཏེ།  བདག་གིས་ཁོང་གི་ལྷམ་མདུད་ཀྱང་དགྲོལ་བར་མི་འོས་ཞེས་གསུངས་སོ།།

28  དོན་འདི་རྣམས་ནི་ཡོར་དན་གཙང་པོ་ཕ་རོལ་གྱི་པེ་ཐན་ཡཱའི་ཡུལ༌ཏེ།  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་པའི་གནས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན༌ནོ།།

 

 

Study Points

. Those who were sent to question John the Baptist were of the Sanhedrin, the social-political establishment of the nation, and they came not to believe and receive John’s testimony about Jesus but to cast doubts and to show rejection.

. John’s answer with reference to the prophet Isaiah was a clear message from God to prepare the people to meet the Messiah

. God through John the Baptist was calling the people to be ready to receive the Messiah