མད་ཐཱ། 3:13-17 – Saturday Morning Class

མད་ཐཱ། 3:13-17

 

13  དེའི་དུས༌སུ།  ཁྲུས་འཐོབ་པའི༌ཕྱིར།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཉིད་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་འགྲམ་དུ་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་གམ་དུ་བྱོན༌ནའང༌།

14  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་དེ་འགོག་པར་བསམས༌ཏེ།  ང་རང་ལ་ཁྱེད་ནས་ཁྲུས་འཐོབ་དགོས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་བདག་གི་གམ་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།

15  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ད་ལྟ་ང་རང་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་སུ་ཆུག༌དང༌།  དྲང་བདེན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བྱེད་རུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཀྱང་ཁས་བླངས༌སོ།།

16  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུར་ཁྲུས་གསོལ་ཐོབ་སྟེ་ཆུ་ལས་ཡར་བུད་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའི་སྒོ་ཕྱེ༌ཞིང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་ནི་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྟེང་ལ་དངོས་སུ་བབས་པ་ཁོང་གིས༌གཟིགས།

17  ཡང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་སྐད་སྒྲ་ཞིག་གྲགས༌ཏེ།  འདི་ནི་ང་ཡི་གཅེས་པའི་བུ་ཡིན༌ཞིང༌། ང་རང་ཁོ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

 

Study Points

. John recognized Jesus as righteous

. John submitted in humility to Jesus

. Jesus being baptized of John to fulfill the will of God

. Righteousness pleases God

 

 

Matthew 3:13-17

13 Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him.

14 John would have prevented him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?”

15 But Jesus answered him, “Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then he consented.

16 And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him;

17 and behold, a voice from heaven said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”