ཡོ་ཧ་ནན། 1:29-36 – Sunday Morning Class

ཡོ་ཧ་ནན། 1:29-36

 

29  དེའི་ཕྱི༌ཉིན།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་རང་གི་གམ་དུ་ཕེབས་པ་མཐོང་སྟེ་འདི་སྐད༌དུ།  ལྟོས༌དང༌།  དཀོན་མཆོག་གི་ལུ་གུ་སྟེ་འཇིག་རྟེན་མི་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པ་བསལ་མཁན་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན།

30  བདག་གི་རྗེས་སུ་འབྱོན་པ་ཁོང་ཉིད་ནི་བདག་གི་སྔོན་དུ་བཞུགས་པས།  བདག་ལས་མཆོག་གྱུར་ཡིན་ཞེས་དེ་སྔར་བདག་གིས་སྨྲས་མྱོང་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཁོང་ཉིད་ཡིན་ནོ།།

31  དེ་སྔར་བདག་གིས་ཁོང་ཉིད་མི་ཤེས༌ཀྱང༌།  ཡེས་ར་ཨེལ་གྱི་མི་ཀུན་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག༌ཆེད། བདག་ནི་མི་རྣམས་ལ་ཆུས་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད་དུ་འོངས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

32  ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་འདི་སྐད་དུ་བདེན་དཔང་བྱས་པ༌སྟེ།  དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ནས་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ནི།  བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་བབས་ཤིང་གནས་པ་བདག་གིས་མཐོང༌བྱུང་ངོ་།།

33  དེ་སྔར་བདག་གིས་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་མི་ཤེས༌ནའང༌།  ང་རང་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས་གསོལ་བྱེད་པར་མངགས་མཁན་གྱིས་འདི་སྐད༌དུ།  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་སུའི་སྟེང་དུ་བབས་ཤིང་གནས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི།  དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་མཛད་མཁན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

34  བདག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་མཐོང་བས།  སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ཞེས་བདེན་དཔང་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

35  དེའི་ཕྱི༌ཉིན།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་དང་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་པ་གཉིས་བཅས་མཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད་པ༌ལ།

36  ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕར་ཕེབས་བཞིན་པ་མཐོང༌སྟེ།  ལྟོས༌དང༌།  འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ལུ་གུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

 

 

Study Points

. John the Baptist continued to testify of Jesus

. John the Baptist being the son of a high priest could one day be high priest himself and offer sacrifice to make atonement for people but chosen to testify of Jesus chosen of God

. Jesus chosen of God to deal with human sin

. Jesus chosen of God to make atonement for human sin

. Jesus chosen of God to reconcile Man with God

. Jesus the Passover Lamb to redeem us from sin and death

 

John 1:29-36

29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

30 This is he of whom I said, ‘After me comes a man who ranks before me, because he was before me.’

31 I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel.”

32 And John bore witness: “I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him.

33 I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.’

34 And I have seen and have borne witness that this is the Son of God.”

35 The next day again John was standing with two of his disciples,

36 and he looked at Jesus as he walked by and said, “Behold, the Lamb of God!”