ཡོ་ཧ་ནན། 1:37-42 – Sunday Morning Class

ཡོ་ཧ་ནན། 1:37-42

 

37  རྗེས་འབྲང་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

38  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཞལ་ཕྱིར་འཁོར༌ཏེ།  མི་དེ་གཉིས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་གཟིགས་ནས་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་འཚོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ༌ལ།  དེ་གཉིས་ན༌རེ། རཱབ་པེ་ཞེས་སྨྲས་ཤིང་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ལགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན༌ལ།  ཁྱེད་རང་གནས་གང་དུ་བཞུགས་སམ་ཞེས་ཞུས་པ༌དང༌།

39  ཡང་ཁོང་གིས་འདིར་ཤོག་དང་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ༌དང༌།  མི་དེ་གཉིས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་ཉིད་བཞུགས་པའི་གནས་སུ་སོང༌ཞིང༌།  གནས་དེ་མཐོང་བ་དང་ཉིན་དེར་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་བསྡད་དོ།།  སྐབས་དེ་ནི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་ཡིན༌པ་རེད།

40  དེ་ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་གསུང་དེ་ཐོས་ཤིང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་སི་མོན་པེ་ཏྲོའི་སྤུན་ཨན་དྲི་ཡཱ་ཡིན།

41  ཨན་དྲི་ཡཱ་ཡིས་ཐོག་མར་རང་གི་སྤུན་སི་མོན་བཙལ་ཏེ་ན༌རེ།  ངེད་ཅག་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀར་མཇལ་བྱུང་ཞེས་སྨྲས་སོ།།  མཱ་ཤི་ཀ་ཞེས་པ་ནི་བྱུགས་པའི་མི་ཞེས་པའི་དོན༌ཡིན།

42  དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་སྤུན་སི་མོན་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་པ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་སི་མོན་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་སྐད༌དུ། ཁྱོད་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་བུ་སི་མོན་ཡིན༌ཏེ།  ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཀེ་ཕཱ་ཞེས་འབོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌ཞིང་།  ཀེ་ཕཱ་ཞེས་པ་ནི་པེ་ཏྲོའི་དོན༌ཡིན་ནོ།།

 

 

Study Points

. John the Baptist release his disciples to follow Jesus

. John remain faithful to his duty to God to show people the true light the Messiah chosen of God

. John did not stop his disciples who left him to follow Jesus

. Jesus’ invitation to fellowship in response to the disciples’ requests “Teacher where are you staying?” was the beginning of a new chapter of discipleship under Jesus

 

 

John 1:37-42

37 The two disciples heard him say this, and they followed Jesus.

38 Jesus turned and saw them following and said to them, “What are you seeking?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?”

39 He said to them, “Come and you will see.” So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour.

40 One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter’s brother.

41 He first found his own brother Simon and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ).

42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John. You shall be called Cephas” (which means Peter).