གསུང་མགུར 134 – Psalm 134

གསུང་མགུར 134 – Psalm 134

1  ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་ཚང་མ་ཁོང་ལ་མཚན་མོར་མཆོད་ཁང་དུ་ཞབས་ཞུ་མཁན་རྣམས།

ཤོག་ལ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

2  མཆོད་ཁང་ནང་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཕྱིར་རང་ཉིད་ཀྱིས།

ལག་པ་འདེགས་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

3  མཐོ་རིས་དང་ནི་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།

ཛི་ཡོན་ནས་ཁྱོད་ཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་ཤོག།

 

 

1 Come, bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord!

2 Lift up your hands to the holy place and bless the Lord!

3 May the Lord bless you from Zion, he who made heaven and earth!