མད་ཐཱ། 6 – Gospel of Matthew 6

མད་ཐཱ། 6 – Gospel of Matthew 6

T banner - 280 x 8

6:1  “ཁྱེད་ཚོས་མི་གཞན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོའི་མདུན་དུ་ལས་བཟང་པོ་བྱེད་པར་དོགས་ཟོན་གྱིས་ཤིག  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བྱ་དགའ་མི་གནང༌།

“Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven.

T banner - 280 x 8

6:2  དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཚོས་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་དུང་ཆེན་གཏོང་དུ་མ་འཇུག་ཅིག  ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་གཞུང་ལམ་དང་འདུ་ཁང་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད།  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར་ཁོ་ཚོར་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ།

“Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

T banner - 280 x 8

6:3  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་གཡས་པས་གང་བྱེད་པ་དེ་ལག་པ་གཡོན་པས་ཀྱང་ཤེས་པར་མ་འཇུག་ཅིག

But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing,

T banner - 280 x 8

6:4  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་ནི་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་དང༌།  ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་གསང་བ་གཟིགས་མཁན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་བྱ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན།”  སྨོན་ལམ་གྱི་སྐོར།

so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

T banner - 280 x 8

6:5  “ཡང་ཁྱེད་ཚོས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཅིག  མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ཚོས་འདུ་ཁང་དང་མདོ་ཁར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་དགའ།  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར་ཁོ་ཚོར་རང་གི་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ།

And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

T banner - 280 x 8

6:6  དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁང་པའི་ཕུག་ནང་དུ་སོང་ལ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་གསང་བར་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས།  དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་གསང་བ་གཟིགས་མཁན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་བྱ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན།

But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

T banner - 280 x 8

6:7  ཡང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལྟར་དོན་མེད་པའི་གཏམ་མ་ཤོད་ཅིག  ཁོ་ཚོས་ཚིག་མང་བས་སྨོན་ལམ་གསན་པར་འགྱུར་སྙམ།

“And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.

T banner - 280 x 8

6:8  དེའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོར་མིག་དཔེ་མ་བྱེད་ཅིག  གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཚོས་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་གང་དགོས་པ་མཁྱེན་པས་སོ།

Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

T banner - 280 x 8

6:9  དེ་བས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཞུས་ཤིག  ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ངེད་ཀྱི་ཡབ།།  ཁྱེད་མཚན་དམ་པར་སྲུང་བར་ཤོག།

Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name.

T banner - 280 x 8

6:10  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་འོང་བར་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ།།  སྒྲུབ་ལྟར་ས་ལའང་སྒྲུབ་པར་ཤོག།

Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.

T banner - 280 x 8

6:11  ངེད་ཀྱི་ཉིན་ཞག་རེའི་ཁ་ཟས།།  དེ་རིང་ཡང་ནི་གནང་བར་མཛོད།།

Give us this day our daily bread,

T banner - 280 x 8

6:12  ངེད་ཚོས་གཞན་གྱི་ཉེས་པ་དག།  གུ་ཡངས་གཏོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།།  ངེད་ཀྱི་སྡིག་བུན་སེལ་བར་མཛོད།།

and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

T banner - 280 x 8

6:13  ཉམས་ཚོད་ནང་དུ་མ་འཁྲིད་པར།།  ངན་པ་ལས་ངེད་ཐར་བར་མཛོད།།

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

T banner - 280 x 8

6:14  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཚོས་མི་གཞན་ལ་གུ་ཡངས་བཏང་ན།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་འགྱུར་ངེས་ཡིན།

For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you,

T banner - 280 x 8

6:15  འོན་ཀྱང་གཞན་ལ་གུ་ཡངས་མ་བཏང་ན།  ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་སྡིག་ཉེས་སེལ་བར་མི་འགྱུར།”  སྨྱུང་གནས་ཀྱི་སྐོར།

but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

T banner - 280 x 8

6:16  “ཁྱེད་ཚོས་སྨྱུང་གནས་སྲུང་བའི་ཚེ་ཁ་བཤད་དོན་ལ་མི་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་མ་སྟོན་ཅིག  མི་གཞན་ལ་སྨྱུང་གནས་སྲུང་བཞིན་པར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཁོ་ཚོས་རང་གི་ངོ་གདོང་ནག་པོ་བཟོ།  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་བདེན་པར་ཟེར་རྒྱུར་ཁོ་ཚོར་རང་གི་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཚར་རོ།

“And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

T banner - 280 x 8

6:17  འོན་ཀྱང་སྨྱུང་གནས་སྲུང་བའི་ཚེ་རང་གི་མགོ་ལ་སྣུམ་འབྱུག་ཅིང་ངོ་གདོང་ཁྲུས།

But when you fast, anoint your head and wash your face,

T banner - 280 x 8

6:18  དེ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་སྨྱུང་གནས་སྲུང་བཞིན་པར་མི་མཐོང་ཡང༌།  གསང་བར་བཞུགས་པའི་ཡབ་ཀྱིས་གཟིགས་ཤིང༌།  གསང་བ་གཟིགས་མཁན་ཡབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་བྱ་དགའ་གནང་ངེས་ཡིན།”  བརླག་མེད་པའི་རྒྱུ་ནོར།

that your fasting may not be seen by others but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

T banner - 280 x 8

6:19  “མུག་པ་དང་བཙའ་ཡིས་ཟ་ཞིང༌།  ཁང་པར་འཛུལ་ནས་རྐུན་མས་རྐུ་ས་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ནོར་མ་གསོག་པར།

“Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal,

T banner - 280 x 8

6:20  མུག་པ་དང་བཙའ་ཡིས་མི་ཟ་ཞིང༌།  ཁང་པར་འཛུལ་ནས་རྐུན་མས་མི་རྐུ་ས་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་ནོར་གསོག

but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.

T banner - 280 x 8

6:21  གང་ལགས་ཟེར་ན།  གང་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ས་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ཡོད།

For where your treasure is, there your heart will be also.

T banner - 280 x 8

6:22  མིག་ནི་ལུས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ལྟར་ཡིན།  མིག་བཟང་པོ་ཡོད་ན་ལུས་ཧྲིལ་པོ་འོད་ཀྱིས་གང༌།

“The eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light,

T banner - 280 x 8

6:23  འོན་ཀྱང་མིག་བཟང་པོ་མེད་ན་ལུས་ཧྲིལ་པོ་མུན་ནག་གིས་གང༌།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ནང་ལ་འོད་དེ་མུན་པ་ཡིན་ན་མུན་པ་དེ་ཅི་ལྟར་ཆེ།

but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness!

T banner - 280 x 8

6:24  སུ་ཞིག་གིས་བདག་པོ་གཉིས་ལ་གཡོག་བྱེད་མི་སྲིད།  གང་ལགས་ཤེ་ན།  ཁོས་གཅིག་ལ་སྡང་ཞིང་གཅིག་ལ་གཅེས་པའམ།  གཅིག་ལ་མོས་ཤིང་གཅིག་ལ་སྨད་པར་བྱེད།  ཁྱེད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱུ་ནོར་གཉིས་ཀའི་གཡོག་བྱེད་མི་སྲིད།”  སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས་པའི་སྐོར།

“No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

T banner - 280 x 8

6:25  “དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཟེར་རྒྱུར།  ཚེ་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ།  ལུས་ཀྱི་ཕྱིར་གོས་གང་ཞིག་གྱོན་པ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱོས་ཤིག  གང་ལགས་ཤེ་ན།  ཚེ་སྲོག་དང་ལུས་པོ་གཉིས་ཟས་དང་གྱོན་ཆས་ལས་ལྷག་པ་མེད་དམ།

“Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

T banner - 280 x 8

6:26  ནམ་མཁའི་བྱ་བྱིའུ་ལ་ལྟོས་ཤིག  དེ་ཚོས་ས་བོན་མི་འདེབས་ལ།  ལོ་ཏོག་མི་རྔ༌། མཛོད་ཁང་ལ་མི་གསོག་ཀྱང༌།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་དེ་ཚོར་ཟས་གནང༌།  ཁྱེད་ཚོ་དེ་རྣམས་ལས་གལ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ནམ།

Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?

T banner - 280 x 8

6:27  ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་སུ་ཞིག་གིས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་པའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་འདི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་དུ་གཏོང་ཐུབ་བམ།

And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life?

T banner - 280 x 8

6:28  ཡང་གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཕྱིར་ཅི་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད།  རྩྭ་ཐང་སྟེང་གི་སྟག་གཟིག་མེ་ཏོག་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་ལྟོས་ཤིག  དེ་ཚོས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་ལ་བལ་ཡང་མི་འཁལ།

And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin,

T banner - 280 x 8

6:29  ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཟེར་རྒྱུར།  རྒྱལ་པོ་སོ་ལོ་མོན་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌།  ཁོང་གི་རྒྱན་གོས་དེ་ཚོའི་ནང་གི་གཅིག་ལའང་འགྲན་མི་ཐུབ།

yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

T banner - 280 x 8

6:30  གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཞིང་སྟེང་གི་རྩྭ་དེ་རིང་སྐྱེ་སྟེ་སང་ཉིན་ཐབ་ལ་འཕེན་རྒྱུ་ཡིན་པར་དེ་ལྟར་གཡོག་པར་མཛད་ན།  ཁོང་གིས་དེ་བས་ཀྱང་ཁྱོད་དད་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་གཡོག་པ་གནང་བར་མི་བྱའམ།

But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith?

T banner - 280 x 8

6:31  དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་ཅི་ཟ།  ཅི་འཐུང༌།  ཅི་གྱོན་ཞེས་ཟེར་ཏེ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ཅིག

Therefore do not be anxious, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’

T banner - 280 x 8

6:32  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཚོལ།  ཞིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་དགོས་པ་མཁྱེན།

For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all.

T banner - 280 x 8

6:33  ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཁོང་གི་དྲང་བདེན་ལ་འབད་བརྩོན་བྱོས། དེ་ནས་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཚོ་ལ་གནང་བར་འགྱུར།

But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.

T banner - 280 x 8

6:34  དེའི་ཕྱིར་སང་ཉིན་གྱི་དོན་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  སང་ཉིན་ལ་སང་ཉིན་གྱི་སེམས་ཁྲལ་ཡོད།  ཉིན་རེར་རྙོག་དྲ་རེས་ཆོག་གོ །”

“Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8