ལོ་ཀུ 22 – Luke 22

ལོ་ཀུ 22 – Luke 22

22:1-6  སྐྱུར་མེད་བག་ལེབ་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཏེ་པེ་སག་གི་དུས་ཆེན་ཟེར་བ་སླེབ་ལ་ཉེ་བའི་དུས༌སུ།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་མཁན་པོ་རྣམས་མི་སེར་ལ་འཇིགས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཇི་ལྟར་དགྲོང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་བཙལ༌ཏོ།།

བདུད་སཱ་ཏན་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཉིས་ལས་ཨི་སི་ཀར་རེའི་ཡུ་དཱའི་སེམས་ནང་དུ་ཞུགས༌ཏེ།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཆོད་ཁང་སྲུང་བའི་དམག་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་སྤྲོད་པར་གྲོས་བྱས།

དེ་དག་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ཡུ་དཱ་ལ་དངུལ་སྟེར་བར་ཡིད་འཐད་བྱུང་།  ཡུ་དཱས་ཀྱང་ཁས་བླངས་ནས་མི་ཚོགས་མེད་པའི་དུས་སུ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དེ་དག་གི་ལག་ཏུ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་པའི་གོ་སྐབས་བཙལ༌ཏོ།།

 

Now the Feast of Unleavened Bread drew near, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was of the number of the twelve. He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. And they were glad, and agreed to give him money. So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd.

22:7-13  པེ་སག་གི་ལུ་གུ་བཤའ་དགོས་པའི་སྐྱུར་མེད་བག་ལེབ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་སླེབས་པ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་པེ་ཏྲོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་མངགས༌ཏེ།  བདག་ཅག་གིས་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་རོལ་ཕྱིར་ཁྱོད་གཉིས་སྟ་གོན་བྱེད་དུ་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༌།།

དེ་གཉིས་ན༌རེ།  ངེད་གཉིས་ཀྱིས་གནས་གང་དུ་སྟ་གོན་བྱེད་དགོངས་སམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་གཉིས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་སླེབས༌རྗེས།  དེ་རུ་ཆུ་བུམ་འཁྱེར་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཚུར་ཡོང་བར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཁྱིམ་དེར་སོང༌སྟེ།

ཁྱིམ་དེའི་བདག་པོ༌ལ།  སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་གསུང༌སྟེ།  ང་དང་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་པེ་སག་གི་ཞལ་ཟས་བཞེས་སའི་འགྲུལ་ཁང་དེ་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་ཤོད༌ཅིག 

དེས་ཀྱང་ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཅ་ལག་ཁ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟོན༌སྲིད། ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་གནས་དེ་རུ་སྟ་གོན་བྱོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཐུགས་སྲས་གཉིས་པོ་སོང་སྟེ་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་མཐོང་ཞིང་གནས་དེ་རུ་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་བཤམས༌སོ།།

 

Then came the day of Unleavened Bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover for us, that we may eat it.” They said to him, “Where will you have us prepare it?” He said to them, “Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters and tell the master of the house, ‘The Teacher says to you, Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’ And he will show you a large upper room furnished; prepare it there.” And they went and found it just as he had told them, and they prepared the Passover.

22:14-23  དུས་དེ་ལ་སླེབས༌པའི་ཚེ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དང་སྐུ་ཚབ་པ་རྣམས་མཉམ་དུ་གནས་དེར་གྲལ་ལ་བཞུགས༌ཤིང༌།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ངས་སྡུག་བསྔལ་མ་མྱང་བའི་སྔོན་ལ་ཁྱོད་ཅག་དང་ལྷན་དུ་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་འདི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འདོད་ཤིན་ཏུ༌ཆེ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནས་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་གྱི་དོན་དེ་འགྲུབ་རག་བར་དུ་ངས་གསོལ་སྟོན་འདི་ལོངས་སུ་མི་སྤྱོད་ཅེས་གསུངས་སོ།།

ཁོང་གིས་ཕོར་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་ཞུས་རྗེས་འདི་སྐད༌དུ། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕོར་བ་འདི་ལོངས་ལ་བགོས་ཏེ་ཐུངས༌ཤིག  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  ད་ནས་བཟུང་།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སླེབ་རག་བར༌དུ། ངས་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཁུ་བ་འདི་འཐུང་བ་མིན་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཡང་ཁོང་གིས་ཕྱག་ཏུ་བག་ལེབ་བསྣམས་ཤིང་བཀའ་དྲིན་ཞུས་རྗེས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་གནང་སྟེ་འདི་སྐད༌དུ། འདི་ནི་བདག་གི་ལུས་པོ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྦྱིན་པ༌ཡིན།  ང་རང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ།།

ཡང་ཞལ་ཟས་བཞེས་ཚར་རྗེས་ཁོང་གིས་སྔར་བཞིན་ཕོར་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།  ཕོར་བ་འདི་ནི་བདག་གི་ཁྲག་གིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན་ཞིང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞུར༌བ་ཡིན། ལྟོས༌དང༌།  བདག་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལག་པ་དེའང་ང་རང་དང་མཉམ་དུ་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་མཆིས།

མིའི་བུ་ནི་སྔར་ཐག་གིས་བཅད་པ་བཞིན་གཤེགས་དགོས༌ཀྱང༌།  མིའི་བུར་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་དེར་ཆག་སྒོ་འབྱུང་བར་ངེས་ཞེས་གསུངས་སོ།།  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་སུ་ཞིག་གིས་དོན་འདི་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་དྲིས༌སོ།།

 

And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. And he said to them, “I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God.” And he took a cup, and when he had given thanks he said, “Take this, and divide it among yourselves. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.” And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.” And likewise the cup after they had eaten, saying, “This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed!” And they began to question one another, which of them it could be who was going to do this.

22:24-30  དེ་ནས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་རྩོད་གླེང་བྱུང་བ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ། ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དག་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད༌དེ། དབང་སྒྱུར་མཁན་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཟེར༌ཡང༌།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མི་རུང༌སྟེ།  ཁྱོད་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དང་འདྲ༌ཞིང༌།  སུ་ཞིག་འགོ་དཔོན་ཡིན་པ་དེ་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་དང་འདྲ་བར་གྱུར༌ཅིག

གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་དང་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་གཉིས་ལས་གང་ཞིག༌ཆེའམ།  དོན་དམ་དུ་གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་དེ་ཆེ་བ་མ་ཡིན༌ནམ། འོན༌ཀྱང༌།  ང་རང་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང༌འདྲ་བ་ཡིན།  བདག་ལ་དཀའ་སྡུག་བྱུང་བའི་དུས༌སུ། ཁྱོད་རྣམས་རྒྱུན་དུ་བདག་དང་ལྷན་དུ་བསྡད༌པས།

བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྲད་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྤྲོད་པར་བྱེད༌དེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ངའི་མདུན་ཅོག་སྟེང་ནས་བཟའ་བཏུང་སྤྱོད༌ཅིང༌།  བཞུགས་ཁྲིར་བསྡད་ནས་ཡེས་ར་ཨེལ་རིགས་ཀྱི་ཚོ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ༎

 

A dispute also arose among them, as to which of them was to be regarded as the greatest. And he said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves.

“You are those who have stayed with me in my trials, and I assign to you, as my Father assigned to me, a kingdom, that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

22:31-34  སི་མོན།  སི་མོན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟོས༌དང༌།  བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁྱོད་རྣམས་གྲོ་འཚག་པ་ལྟར་བྱེད་ཆེད་ཁྱོད་ཅག་འཐོབ་འདོད་ནའང༌།  བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་དད་པ་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ༌ཅིང་།  ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་བསྒྱུར་བའི་རྗེས་སུ་རང་གི་སྤུན་རྣམས་ཀྱི་དད་སེམས་བརྟན་པར་གྱིས་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

པེ་ཏྲོ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  བདག་ནི་ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་བཙོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་འཆི་བ་ཉམས་སུ་མྱང་དགོས་ཀྱང་འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  པེ༌ཏྲོ།  ངས་ཁྱོད་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དེ་རིང་བྱ་ཕོ་མ་གྲགས་པའི་སྔོན་དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་རང་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་ལ་སྨྲ་བར་ངེས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers.” Peter said to him, “Lord, I am ready to go with you both to prison and to death.” Jesus said, “I tell you, Peter, the rooster will not crow this day, until you deny three times that you know me.”

22:35-38  ཡང་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་སྔོན་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་དངུལ་ཁུག་དང་ཁུག༌མ།  བསིལ་ལྷམ་བཅས་མེད་པར་ཕྱི་རུ་མངགས༌དུས།  མི་འདང་ས་ཅི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན། ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དངུལ་ཁུག་དང་ཁུག་མ་སོགས་ཡོད་ན་ཁྱེར༌དང༌།  རལ་གྲི་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་གྱོན་པ་བཙོངས་ཏེ་རལ་གྲི་ཉོས༌ཤིག 

བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར༌བྱ་སྟེ། གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཁོང་ནི་ཉེས་ཅན་གྱི་གྲས་སུ་བརྩིས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་སྟེང་དུ་འགྲུབ་དགོས༌ཤིང༌།  བདག་གི་སྐོར་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་དེའང་འགྲུབ་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས་ལ།

ཐུགས་སྲས་རྣམས་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས༌དང༌། འདིར་རལ་གྲི་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ལ།  ཁོང་གིས་དེ་སྐྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he said to them, “When I sent you out with no moneybag or knapsack or sandals, did you lack anything?” They said, “Nothing.” He said to them, “But now let the one who has a moneybag take it, and likewise a knapsack. And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. For I tell you that this Scripture must be fulfilled in me: ‘And he was numbered with the transgressors.’ For what is written about me has its fulfillment.” And they said, “Look, Lord, here are two swords.” And he said to them, “It is enough.”

22:39-46  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྔར་བཞིན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱོན་ནས་སྐྱུ་རུ་རའི་རི་བོར་ཕེབས་ཤིང་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་རེད། གནས་དེར་སླེབས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ། ཁྱོད་རྣམས་ཉམས་ཚོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་ཐོབས་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།

ལག་རྡོ་འཕེན་ཐེངས་ཤིག་གི་རིང་ཚད་ཀྱི་གནས་ལ་ཕེབས༌ཏེ།  པུས་མོ་སར་བཙུགས༌ནས།  ཀྱེ། བདག་གི་ཡབ་ལགས།  ཁྱེད་ཐུགས་དགྱེས་ན་བདག་ལས་ཕོར་བ་འདི་ཕྱིར་ལེན་པར༌མཛོད།  འོན་ཀྱང་བདག་གི་བསམ་དོན་བཞིན་དུ་མི་འགྲུབ་པར་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ།

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་སླེབས་ཏེ་ཁོང་ལ་མཐུ་སྟོབས་བསྩལ༌ཏོ།།  ཡང་ཁོང་གི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་གསོལ་བ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་།  ཁོང་གི་སྐུ་ལས་བཞུར་བའི་རྔུལ་ཆུ་ཁྲག་ཐིགས་བཞིན་ས་ལ་ཟགས་སོ།།

ཁོང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་སུ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་ཕེབས་པ༌ན།  དེ་རྣམས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་གཉིད་དུ་ཡུར་བ་གཟིགས༌ཏེ།  འདི་སྐད༌དུ།  ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་རྣམས་ཉམས་ཚོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པའི་ཕྱིར་ཡར་ལོངས་དང་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, “Pray that you may not enter into temptation.” And he withdrew from them about a stone’s throw, and knelt down and prayed, saying, “Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done.” And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow, and he said to them, “Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation.”

22:47-53  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུང་བཞིན་པའི་སྒང་ལ།  ལྟོས་དང་།  མི་སྐོར་ཞིག་གནས་དེར་སླེབས་པ་དང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཉིས་ལས་ཡུ་དཱ་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ་འོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་བཅར།  འོན༌ཀྱང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཡུ༌དཱ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་འོ་བྱས་ནས་མིའི་བུ་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཐོང་སྟེ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  རལ་གྲིས་རྒྱག་རུང་ངམ་ཞེས་ཞུས་སོ།།  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལས་གཅིག་གིས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོར་རལ་གྲིས་བརྒྱབ་ནས་རྣ་བ་གཡས་པ་བཅད༌པ་དང་།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཐུགས་སྲས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བྱེད་བསྐྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་མི་དེའི་རྣ་བར་རེག་སྟེ་སོས་པར་མཛད་དོ།། 

ཡང་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་འཛིན་དུ་ཡོང་བའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཆོད་ཁང་སྲུང་བའི་དམག༌དཔོན་དང་དཔོན་རིགས་རྒན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་རལ་གྲི་དང་དབྱུག་པ་བཟུང་ནས་ཇག་པ་འཛིན་པ་ལྟར་འདིར་ཡོང༌ངམ།  བདག་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་སྐབས།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ང་རང་མ་བཟུང༌མོད།  འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ནི་ཁྱོད་ཅག་གི་དུས་ལ་བབས་ཤིང་མུན་པས་དབང་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

While he was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the twelve, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him, but Jesus said to him, “Judas, would you betray the Son of Man with a kiss?” And when those who were around him saw what would follow, they said, “Lord, shall we strike with the sword?” And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus said, “No more of this!” And he touched his ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders, who had come out against him, “Have you come out as against a robber, with swords and clubs? When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me. But this is your hour, and the power of darkness.”

22:54-62  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་བཟུང་སྟེ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཁང་ཆེན་དུ་ཁྲིད་པ་དང་།  པེ་ཏྲོའང་རྒྱང་རིང་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་ཆེན་དེའི་ར་བའི་དཀྱིལ་ནས་མེ་སྦར་ཞིང་ལྷན་དུ་བསྡད་པ༌ན།  པེ་ཏྲོ་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དོ།།

གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་མེ་འོད་ལས་པེ་ཏྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་ཞིབ་ཏུ་བལྟས༌ཏེ།  ཁོ་ཡང་མི་དེ་དང་གྲས་གཅིག་རེད་ཅེས་སྨྲས་པ༌ལ།  པེ་ཏྲོ་ན༌རེ། བུད་མེད།  ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཅུང་མ་འགོར་བར་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་པེ་ཏྲོ་མཐོང༌སྟེ།  ཁྱོད་རང་ཡང་དེ་རྣམས་དང་གྲས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  པེ་ཏྲོ་ན༌རེ།  ཀྱེ་ཧོ། ང་རང་གཏན་ནས་མིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།  ཡང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་འགོར་རྗེས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་ནི་ག་ལིལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས།  དངོས་གནས་མི་དེ་དང་གྲས་གཅིག་རེད་ཅེས་ནན་གྱིས་སྨྲས༌ཀྱང༌།

པེ་ཏྲོ་ན༌རེ། ཀྱེ་ཧོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྨྲ་བ་ངས་མི་ཤེས་ཞེས་སྨྲ་བཞིན་པའི་དུས་སུ་བྱ་ཕོ་གྲགས༌པ་རེད།  དུས༌དེར། གཙོ་བོས་ཞལ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་པེ་ཏྲོར་གཟིགས་པ༌ན།  པེ་ཏྲོས་དེ་མ་ཐག་གཙོ་བོས་དེ་སྔར་ཁོ་ལ་དེ་རིང་ཞོགས་པར་བྱ་ཕོ་མ་གྲགས་པའི་སྔོན༌དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་རང་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་པའི་གསུང་དེ་དྲན༌ཞིང་།  ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོང་ནས་དྲག་ཏུ་ངུས༌སོ།།

 

Then they seized him and led him away, bringing him into the high priest’s house, and Peter was following at a distance. And when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. Then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, “This man also was with him.” But he denied it, saying, “Woman, I do not know him.” And a little later someone else saw him and said, “You also are one of them.” But Peter said, “Man, I am not.” And after an interval of about an hour still another insisted, saying, “Certainly this man also was with him, for he too is a Galilean.” But Peter said, “Man, I do not know what you are talking about.” And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, “Before the rooster crows today, you will deny me three times.” And he went out and wept bitterly.

22:63-65  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་འཕྱ་སྨོད་དང་གཅར་རྡུང་བྱེད༌བཞིན།  ཁོང་གི་སྤྱན་ཟུང་རས་ཀྱིས་བཏུམས་ཏེ་ན༌རེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཤོད་ཅིག  ཁྱོད་ལ་རྡུང་རྡེག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ་ཅེས་སྨྲས་སོ།།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་ངན་གཞན་མང་པོའང་སྨྲས་ཤིང་ཁོང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས༌སོ།།

 

Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking him, “Prophesy! Who is it that struck you?” And they said many other things against him, blaspheming him.

22:66-71  ནམ་ལངས་མ་ཐག་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། མཁན་པོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཁྲིད༌དེ།  ཁྱོད་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན་ངེད་ཅག་ལ་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ༌ལ།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྨྲས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཡིད་མི་ཆེས༌ལ།

ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་དྲི་བ་བཏོན་ནའང་ཁྱོད་ཅག་གིས་ལན་འདེབས་མི་སྲིད།  ཕྱིན་ཆད་མིའི་བུ་ཁོང་ཉིད་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

དེ་རྣམས་ན༌རེ།  འོ་ན་ཁྱོད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ། ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ང་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  ཁོ་རྣམས་ན༌རེ།  བདག་ཅག་གིས་ཁོའི་ཁ་ནས་གཏམ་དངོས་སུ་ཐོས་པས་དཔང་པོ་གཞན་དག་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་སྨྲས༌སོ།།

 

When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said, “If you are the Christ, tell us.” But he said to them, “If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God.” So they all said, “Are you the Son of God, then?” And he said to them, “You say that I am.” Then they said, “What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips.”

ལོ་ཀུ 21 – Luke 21

ལོ་ཀུ 21 – Luke 21

21:1-4  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དབུ་ཡར་བཏེགས་ནས་གཟིགས་པ༌ན། ཕྱུག་བདག་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་ཁང་གི་དཀོར་མཛོད་ནང་དུ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་བཞིན་པ་མཐོང༌ཞིང༌།  ཡུགས་མོ་དབུལ་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཟངས་ཀྱི་དོང་ཙེ་ཆུང་ངུ་གཉིས་ཕུལ་བ་གཟིགས་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་བདེན་པར༌སྨྲ་སྟེ།  དངུལ་འབུལ་མཁན་ཐམས་ཅད་ལས་ཡུགས་མོ་དབུལ་པོ་འདིས་ཕུལ་བ་མང༌སྟེ།  ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་ལྷག་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་ཕུལ་བ༌ཡིན་ཞིང༌།  ཁོ་མོས་རང་ལ་མི་འདང་ཡང་སྲོག་འཚོ་བར་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in two small copper coins. And he said, “Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on.”

21:5-9  མི་འགའ་ཞིག་གིས་མཆོད་ཁང་དེ་ནི་རྡོ་ཕ་བོང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་འདེབས་དག་གིས་བརྒྱན་འདུག་ཨང་ཞེས་གླེང་བ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་མ་འོངས་པའི་དུས་དེ་སླེབས༌ཚེ།  རྡོ་ཕ་བོང་སྟེང་དུ་རྡོ་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་པར་ཐམས་ཅད་བཤིག་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཁོ་རྣམས་ན༌རེ།  སློབ་དཔོན༌ལགས།  དོན་འདི་རྣམས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འབྱུང་ཞིང་དོན་འདི་རྣམས་འབྱུང་བའི་དུས་སུ་རྟགས་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཅག་མི་བསླུ་བའི་ཆེད་དུ་དོགས་པར༌གྱིས།  རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་མང་པོས་བདག་གི་མིང་དུ་རྫུ་བཞིན་ཡོང་སྟེ།  ང་རང་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་དུས་དེ་སླེབ་ལ་ཉེའོ་ཟེར་ངེས་ཤིང་།  ཁྱོད་རྣམས་དེ་རིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་མི༌བྱའོ།།

ཡང་ཁྱོད་ཅག་གིས་དམག་འཁྲུག་དང་ཟིང་ཆ་ལངས་པའི་གཏམ་ཐོས་པའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་མི་དགོས༌ཏེ།  དོན་འདི་རྣམས་སྔོན་ལ་འབྱུང་ངེས་ཀྱང་མཐའ་མའི་དུས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སླེབས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, “As for these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.” And they asked him, “Teacher, when will these things be, and what will be the sign when these things are about to take place?” And he said, “See that you are not led astray. For many will come in my name, saying, ‘I am he!’ and, ‘The time is at hand!’ Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once.”

21:10-19  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ། དེའི་དུས་སུ་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་འཁྲུག་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བ༌དང༌།  ས་འགུལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ༌དང༌།  ས་ཆ་མང་པོར་མུ་གེ་དང་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌ཞིང༌།  ནམ་མཁའ་ནས་ཀྱང་ལྟས་ངོ་མཚར་ཅན་དང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་འགྱུར།

འོན་ཀྱང་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་མ་བྱུང་བའི་སྔོན༌ལ།  ངའི་མིང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱོད་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར༌ཏེ།  འཚེ་བར་བྱེད་ཅིང་ཆོས་ཁང་ལ་སྤྲོད་པ་དང་བཙོན་ཁང་དུའང་འཇུག་པར་བྱེད། 

ཡང་ཁྱོད་རྣམས་རྒྱལ་པོ་དང་སྤྱི་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར༌ཡང༌།  མཇུག་མཐར་དོན་འདི་རྣམས་ཁྱོད་ཅག་གིས་བདེན་དཔང་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར།  དེ་བས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ལ་ཅི་ལྟར་ལན་འདེབས་པར་བསམ་བློ་མི་གཏོང་བར་སེམས་ཐག་ཆོད༌ཅིག

རྒྱུ་མཚན་ནི་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཁ་ལྕེ་དང་ཤེས་རབ་གནང་ངེས་ཡིན༌པས།  དགྲ་བོ་སུས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་རྒོལ་བའམ་དགག་པ་བྱ་མི་ནུས་སོ།།  ཐ་ན་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མ༌དང༌།  སྤུན།  གཉེན༌ཉེ། གྲོགས་པོ་དག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་དགྲའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཅིང་ཁྱོད་རྣམས་ལས་འགའ་ཞིག་གསོད་པར་འགྱུར།

གཞན་ཡང་ངའི་མིང་གི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྡང་བར་འགྱུར།  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྐྲའི་ཉག་མ་གཅིག་ཀྱང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར།  ཁྱོད་ཅག་གི་བཟོད་བསྲན་གྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྐྱོབ་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

Then he said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences. And there will be terrors and great signs from heaven. But before all this they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name’s sake. This will be your opportunity to bear witness. Settle it therefore in your minds not to meditate beforehand how to answer, for I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you they will put to death. You will be hated by all for my name’s sake. But not a hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives.

21:20-24  ཡང་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ཡང་དགྲའི་དམག་དཔུང་གིས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྐོར་བ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བའི༌ཚེ། གྲོང་ཁྱེར་དེ་འཇིག་པའི་དུས་ལ་སླེབ་པར་ཉེ་བའང་ཤེས་པར༌གྱིས།  དེའི་དུས༌སུ། ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་རི་ལ་འབྲོ་བར་གྱིས།  གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱིར་འབུད་དགོས་པ༌དང༌།  གྲོང་སྡེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་འགྲོ་བར་མི༌བྱའོ།།

རྒྱུ་མཚན་ནི་དུས་དེ་ནི་ལན་འཇལ་བའི་ཉིན་མོ་དག་ཡིན༌ཏེ།  དཀོན་མཆོག་གི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར༌ཡིན།  ཡང་ཉིན་དེ་དག་གི་རིང༌ལ།  ས་གཞི་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཞིང་།  དཀོན་མཆོག་ཀྱང་མི་རིགས་འདི་ལ་ཐུགས་ཁྲོ་བར་འགྱུར༌བས།  བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་དང་ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་སྣུན་མཁན་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ༌ཨང༌།

ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མང་པོ་ཞིག་རལ་གྲིའི་ཁ་ནས་གསོད་པར་འགྱུར་བ༌དང༌། གཞན་རྣམས་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ནས་འཐོར་བར་འགྱུར།  ཕྱི་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དུས་ཚང་བའི་བར་དུ།  ཕྱི་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ཡང་བརྫི་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it, for these are days of vengeance, to fulfill all that is written. Alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! For there will be great distress upon the earth and wrath against this people. They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled.

21:25-28  ཡང་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ཡང་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ལས་ལྟས་ངོ་མཚར་ཅན་རྣམས་འབྱུང༌ཞིང༌།  རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཐོས་པ༌ལས།  ས་གཞིའི་སྟེང་གི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དཀའ་སྡུག་བྱུང་སྟེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་འགྱུར། 

བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཡོ་བར་འགྱུར༌བས། མི་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལ་ཅི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བསམས་ཚེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་དབང་བོ་འཆོར་བར་འགྱུར།

དེའི་དུས༌སུ།  མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མིའི་བུ་ཁོང་ཉིད་ནུས་མཐུ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་ངང་སྤྲིན་གྱི་བང་རིམ་ནས་འབྱོན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ།།

དོན་འདི་རྣམས་འབྱུང༌བའི་ཚེ། ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཐར་པའི་དུས་སླེབ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱོད་རྣམས་འགྲེངས་ནས་མགོ་བོ་ཡར་གདེག་དགོས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves, people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near.”

21:29-33  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཁོ་རྣམས་ལ་དཔེའི་སྒོ་ནས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བསེ་ཡབ་ཤིང་དང་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ལ་ལྟོས༌དང༌།  དེ་དག་ལ་མྱུ་གུ་འབུས་པ་མཐོང་ཚེ་དབྱར་ཁའི་དུས་ལ་ཉེ་བ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས༌ཡོང་།  དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཅག་གིས་ཀྱང་དོན་འདི་རྣམས་འབྱུང་བ་མཐོང༌བའི་ཚེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཉེ་བར་སླེབ་པའང་ཤེས་པར༌གྱིས།

བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ།  མི་རབས་འདི་ད་དུང་མ་འདས་པའི་སྔོན་ལ་དོན་འདི་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར།  གནམ་ས་གཉིས་ནི་འཇིག་སྲིད་ཀྱང་བདག་གི་བཀའ་རྣམས་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he told them a parable: “Look at the fig tree, and all the trees. As soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that the summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

21:34-38  ཡང་འདི་སྐད༌དུ།  ཟས་ཆང་ལ་རྔམ་པ་དང་ཚེ་འདིའི་སེམས་ཁུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁྱོད་ཅག་གི་སེམས་མི་སྒྲིབ་པའི་ཆེད་དུ་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པར༌གྱིས།  དེ་ལྟར་མ་བྱས༌ན།  ཉིན་མོ་དེས་ཞགས་པས་བཟུང་བ་ལྟར་གློ་བུར་དུ་ཁྱོད་ཅག་འཛིན་པར་བྱེད།

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ལ་སླེབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར༌ཡིན།  དེ་བས་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་དོགས་ཟོན་བྱོས་དང་།  འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར༌ཞིང་མིའི་བུ་ཡི་དྲུང་དུ་ཚུགས་ནུས་པའི་ཆེད༌དུ། ནམ་རྒྱུན་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཞག་མ་རེ་རེར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕེབས་ནས་སྐྱུ་རུ་རའི་རི་བོ་ལ་བཞུགས་པ་རེད།  ཡང་ནམ་ལངས་མ་ཐག་མི་ཐམས་ཅད་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཆོས་ལ་མཉན༌ནོ།།

 

“But watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man.”

And every day he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the mount called Olivet. And early in the morning all the people came to him in the temple to hear him.

ལོ་ཀུ 20 – Luke 20

ལོ་ཀུ 20 – Luke 20

20:1-8  ཡང་ཉིན་ཞིག༌ལ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་མི་ཚོགས་ལ་ཆོས་གསུངས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་གི་འཕྲིན་བཟང་སྒྲོག་པའི་དུས༌སུ།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཁན༌པོ།  དཔོན་རིགས་རྒན་པོ་བཅས་མཉམ་དུ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང༌སྟེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་འདི་དག་མཛད་པ་ཡིན༌ནམ།  སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་དབང་འདི་གནང་བ་ཡིན་པ་ངེད་ཅག་ལ་སྨྲ་བར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་པ༌ལ།

ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཞིག་འདོན༌ཏེ།  ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་ཁྲུས་གསོལ་དེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་དང་མི་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་གང་ནས་བྱུང་བ་ལ་ལན་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ༌དང༌། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་གླེང་མོལ་བྱེད༌བཞིན། 

གལ་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ༌ན།  ཁོས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རྣམས་ཡོ་ཧ་ནན་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་སམ་ཞེས་སྨྲ་ངེས༌ལ།  ཡང་མི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ༌ན།  མི་ཐམས་ཅད་ཡོ་ཧ་ནན་དངོས་གནས་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས༌པས།  མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་ཅག་ལ་རྡོ་རུབ་གཏོང་བར་ངེས་ཞེས་སྨྲས་ཤིང་།

ཁོ་རྣམས་ན༌རེ།  ངེད་ཅག་གིས་གང་ནས་བྱུང་བ་མི་ཤེས་ཞེས་ལན་བཏབ་བོ།།  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  དེས་ན་བདག་གིས་ཀྱང་དབང་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་འདི་དག་བྱེད་པ་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྨྲ་བ་མིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

One day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders came up and said to him, “Tell us by what authority you do these things, or who it is that gave you this authority.” He answered them, “I also will ask you a question. Now tell me, was the baptism of John from heaven or from man?” And they discussed it with one another, saying, “If we say, ‘From heaven,’ he will say, ‘Why did you not believe him?’ But if we say, ‘From man,’ all the people will stone us to death, for they are convinced that John was a prophet.” So they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”

20:9-18  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དཔེའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་ཡང་མི་ཞིག་གིས་རྒུན་ཚལ་ཞིག་བཙུགས་རྗེས་མི་གཞན་ལ་གླས་ཏེ་ཁོ་རང་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ནས་ཡུན་རིང་ལ་བསྡད་དོ།། 

དུས་ལ་བབས༌ཚེ།  ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་ཞིག་གླ་མཁན་ཚང་ལ་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ལེན་དུ་མངགས༌ནའང༌།  གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཡོག་པོ་དེ་ལ་གཅར་རྡུང་བྱས་ནས་ལག་སྟོང་དུ་ཕྱིར་བཏང༌།  ཡང་ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་གཞན་ཞིག་མངགས་པ༌ན།  གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཡོག་པོ་དེ་ལའང་གཅར་རྡུང་དང་དམའ་འབེབས་བྱས་ཏེ་ལག་སྟོང་དུ་ཕྱིར་བཏང༌།

ཡང་གཡོག་པོ་གསུམ་པ་དེ་མངགས་པ༌ན།  གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལའང་གཅར་རྡུང་བྱས་ནས་རྨས་ཏེ་ཕྱི་རུ་བསྐྲད།  རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་བདག་པོ་ན༌རེ། ད་ནི་ཅི༌བྱའམ།  བདག་གི་གཅེས་པའི་བུ་དེ་མངགས་ན་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བྱེད་ཀྱང་སྲིད་བསམས༌སོ།། 

འོན་ཀྱང་གླ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བུ་དེ་མཐོང་ནས་ཕན་ཚུན༌ལ།  འདི་ནི་ཕ་ཤུལ་འཛིན་མཁན་ཡིན།  ནོར་སྐལ་དེ་དག་བདག་ཅག་ལ་འཐོབ་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་གསོད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས༌ཏེ།  བུ་དེ་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་ཕྱི་རུ་བཏོན་ནས་བསད་དོ།། 

དེས་ན་རྒུན་འབྲུམ་ར་བའི་བདག་པོས་དེ་དག་ལ་ཅི་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ༌ན།  ཁོང་ཉིད་ཕེབས་ཡོང་ནས་གླ་མཁན་རྣམས་འཇོམས་པར་མཛད༌དེ། རྒུན་འབྲུམ་ར་བ་མི་གཞན་རྣམས་ལ་སྤྲོད་པར་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ༌དང༌། མི་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་དེ་ཐོས་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་མི་རུང་ཞེས་སྨྲས་པ༌ལ། 

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་སྐད༌དུ།  གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད༌དུ།  བཟོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤངས་པའི༌རྡོ།།  ཁང་པའི་ཟུར་གྱི་རྨང་རྡོ༌ཡིན།། 

ཞེས་གསུངས་ཡོད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན༌ནམ།  མི་སུ་ཞིག་རྡོ་དེའི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན། མི་དེ་ནི་དུམ་བུར་འགྱུར།  ཡང་རྡོ་དེ་མི་སུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ལྷུང༌ན། མི་དེའང་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he began to tell the people this parable: “A man planted a vineyard and let it out to tenants and went into another country for a long while. When the time came, he sent a servant to the tenants, so that they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. And he sent another servant. But they also beat and treated him shamefully, and sent him away empty-handed. And he sent yet a third. This one also they wounded and cast out. Then the owner of the vineyard said, ‘What shall I do? I will send my beloved son; perhaps they will respect him.’ But when the tenants saw him, they said to themselves, ‘This is the heir. Let us kill him, so that the inheritance may be ours.’ And they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others.” When they heard this, they said, “Surely not!” But he looked directly at them and said, “What then is this that is written:

“‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone’?

Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him.”

20:19-26  དེ་ནས་མཁན་པོ་དང་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་གི་དཔེ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ལ་གསུངས་པ་ཤེས༌ནས།  དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་འཛིན་པར་བསམས་ཀྱང་མི་ཚོགས་ལ་འཇིགས༌སོ།།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུར་ལྐོག་ལྟ་བྱས་ནས་ཁོང་གི་གསུང་ལས་གླགས་བཙལ་ཏེ་སྤྱི་དཔོན་གྱི་ཁྲིམས་དང་དབང་ལ་སྤྲོད༌ཆེད།  མི་གཞུང་དྲང་ཡིན་ཁུལ་བྱེད་པའི་མྱུལ་མ་འགའ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་བཏང༌ངོ་།། 

དེ་རྣམས་ན༌རེ། སློབ་དཔོན༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་བསྟན་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཞིང་མི་ཀུན་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་དཀོན་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྟོན་པ་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་ངེད་ཅག་གིས་སེ་བཟིར་ལ་ཁྲལ་འཇལ་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེས་ཞུས་པ༌ལ།

ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུ་མཁྱེན་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་ལ་དངུལ་སྒོར་ཞིག་སྟོན༌ཅིག  དངུལ་སྒོར་སྟེང་གི་རི་མོ་དང་ཡི་གེ་འདི་སུའི་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེ་བཟིར་གྱི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  དེས་ན་གང་ཞིག་སེ་བཟིར་གྱི་ཡིན་ན་དེ་ནི་སེ་བཟིར་ལ་ཕུལ༌དང༌།  གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གི་ཡིན་ན་དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ།།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཁོང་ལ་ལོག་བཤད་བྱེད་དུ་འཇུག་མ་ནུས༌ཤིང༌།  ཁོང་གི་བཀའ་ལན་ལ་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་པས་ཁ་ཅི་ཡང་མ་གྲགས༌སོ།།

 

The scribes and the chief priests sought to lay hands on him at that very hour, for they perceived that he had told this parable against them, but they feared the people. So they watched him and sent spies, who pretended to be sincere, that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. So they asked him, “Teacher, we know that you speak and teach rightly, and show no partiality, but truly teach the way of God. Is it lawful for us to give tribute to Caesar, or not?” But he perceived their craftiness, and said to them, “Show me a denarius. Whose likeness and inscription does it have?” They said, “Caesar’s.” He said to them, “Then render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” And they were not able in the presence of the people to catch him in what he said, but marveling at his answer they became silent.

20:27-40  སླར་གསོན་པའི་དོན་དེ་མེད་ཟེར་མཁན་སཱ་ཅུ་སེ་པ་རྣམས་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་སྟེ་ན༌རེ།  སློབ་དཔོན༌ལགས།  མོ་ཤེའི་མདོ༌ལས།  གལ་སྲིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་བུ་ཕྲུག་མེད་པར་ཤི་སྟེ་ཆུང་མ་གཅིག་པུར་ལུས༌ན།  དེའི་གཅུང་པོས་ཆུང་མ་དེ་བླངས་ནས་གཅེན་པོའི་དོན་དུ་རིགས་རྒྱུད་སྤེལ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

སྔོན་ཆད་སྤུན་བདུན་ཡོད་པ་ལས་སྤུན་ཆེ་བས་ཆུང་མ་ཞིག་བླངས་ནས་བུ་ཕྲུག་མེད་པར༌ཤི་བ་དང་།  སྤུན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པས་ཀྱང་བུད་མེད་དེ་ཆུང་མར་བླངས་མྱོང་བ༌དང༌།  དེ་བཞིན་དུ་སྤུན་བདུན་པོས་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བུ་ཕྲུག་མ་བྱུང་བར༌ཚང་མ་ཤི་བ་རེད།

མཇུག་མཐར་བུད་མེད་དེའང༌ཤིའོ།།  དེས་ན་གཤིན་པོ་རྣམས་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་བའི་དུས་དེ་སླེབ༌ཚེ།  སྤུན་བདུན་པོས་བུད་མེད་དེ་ཆུང་མར་བླངས་མྱོང་བས་ཁོ་མོ་ནི་སྤུན་བདུན་ལས་སུ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བསྐལ་པ་འདི་ལ་གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བག་མ་ཕར་བསྐྱལ་ཚུར་ལེན་བྱེད༌ཀྱང༌།  བསྐལ་པ་འབྱུང་འགྱུར་འཐོབ་པ་དང་གཤིན་པོ་སླར་གསོན་པར་འོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བག་མ་ཕར་བསྐྱལ་ཚུར་ལེན་མི་བྱེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་རྣམས་ལ་ནམ་ཡང་འཆི་བ་མེད་པར་ཕོ་ཉ་རྣམས་དང་མཚུངས༌ཤིང༌།  སླར་གསོན་པ་རྣམས་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གི་བུ་ཕྲུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར༌རོ།།

འོན་ཀྱང་གཤིན་པོ་རྣམས་སླར་གསོན་ངེས་པའི་སྐོར༌ལ།  མོ་ཤེ་ཡིས་ཚེར་སྡོང་གི་སྐོར་བཀོད་པའི་མདོ་ལས།  གཙོ་བོ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག༌དང༌།  ཨི་སཱག་གི་དཀོན༌མཆོག  ཡ་ཀོབ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཅེས་གསོལ་བ་ལས་གསལ་པོར་བསྟན་པ་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་ནི་གཤིན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་མ་ཡིན༌པར།  གསོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན༌ཏེ། ཁོང་གི་དྲུང་དུ་མི་ཐམས་ཅད་གསོན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཡང་མཁན་པོ་འགའ་ཞིག་ན༌རེ།  སློབ་དཔོན༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུས༌ཤིང༌།  ཕྱིས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དྲི་བ་ཅི་ཡང་ཞུ་མ་ཕོད༌དོ།།

 

There came to him some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, and they asked him a question, saying, “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife but no children, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. Now there were seven brothers. The first took a wife, and died without children. And the second and the third took her, and likewise all seven left no children and died. Afterward the woman also died. In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife.”

And Jesus said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage, but those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, for they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him.” Then some of the scribes answered, “Teacher, you have spoken well.” For they no longer dared to ask him any question.

20:41-47  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  མཱ་ཤི་ཀ་ནི་ཇི་ལྟར་དཱ་བིད་ཀྱི་རིགས་སྲས་ཡིན་པར་སྨྲའམ།  དཱ་བིད་ཀྱིས་གསུང་མགུར་གྱི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད༌དུ།

དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ང་ཡི་གཙོ་བོ༌ལ།།

བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་དགྲ་ཐམས་ཅད༌ཀུན།།

ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་སྟེགས་སུ་བསྒྱུར་བའི༌བར།།

བདག་གི་གཡས་སུ་བཞུགས་ཤིང་སྒུག་པར༌བྱའོ།།

ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།  དཱ་བིད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་ཞུས༌ན།  ཁོང་ནི་དཱ་བིད་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་གསུང་ལ་ཉན་བཞིན་པའི་དུས༌སུ། ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  མཁན་པོ་རྣམས་ལ་དོགས་པར༌གྱིས།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལྭ་རིང་པོ་གྱོན་ཏེ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་པ༌དང༌།  ཁྲོམ་སྲང་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་ཐོབ་པར་དགའ་ཞིང་། ཆོས་ཁང་དང་གསོལ་སྟོན་དུ་གྲལ་མགོ་ནས་སྡོད་པར་མོས་པ་ཡིན།

མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུགས་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་རྫས་ཧམ་བཟུང་བྱེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་རིང་པོ་འདེབས་ཁུལ་བྱེད༌པས།  མི་དེ་དག་ལ་ལྷག་ཏུ་ཉེས་ཆད་ལྕི་མོ་འཕོག་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

But he said to them, “How can they say that the Christ is David’s son? For David himself says in the Book of Psalms,

“‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool.”’

David thus calls him Lord, so how is he his son?”

And in the hearing of all the people he said to his disciples, “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and love greetings in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows’ houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation.”