ལོ་ཀུ 24 – Luke 24

ལོ་ཀུ 24 – Luke 24

24:1-12  གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ཉིན་དང་པོར་སྐྱ་རེངས་ཤར་བའི་དུས༌སུ།  བུད་མེད་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྟ་གོན་བྱས་པའི་བསུང་རྫས་ཁྱེར་ནས་དུར་ཁུང་གི་མདུན་དུ་ཕྱིན་པ༌ན།  དུར་ཁུང་གི་སྒོ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རྡོ་ཕ་བོང་དེ་ཕར་བསྒྲིལ་ཟིན་པ་མཐོང༌ཞིང༌།  ཁོ་མོ་རྣམས་དེའི་ནང་དུ་སོང༌ཚེ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་གདུང་མ་མཐོང༌ངོ༌།།

ཁོ་མོ་རྣམས་དོགས་པ་སྐྱེ་བཞིན་པའི་སྒང༌ལ།  གློ་བུར༌དུ།  མི་གཉིས་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་མངོན་ཅིང་དེ་གཉིས་ཀྱི་གྱོན་པ་ལས་འོད་འཕྲོ་བར་བྱེད།  བུད་མེད་དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཏེ་མགོ་བོ་སར་བཏུད་པ༌ན།  མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཅིའི་ཕྱིར་གསོན་པོར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་གཤིན་པོའི་ཁྲོད་དུ་འཚོལ་བ་ཡིན༌ནམ།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སླར་གསོན་པས་གནས་འདིར་མི་བཞུགས།  ཁོང་ཉིད་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་བཞུགས་སྐབས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཅི་ལྟར་གསུངས་པ་དྲན་པར༌གྱིས།  སྔར་ཁོང་གིས་འདི་སྐད་དུ།  མིའི་བུ་ངེས་པར་མི་སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཅིང་།  ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྡབས་ནས། ཉིན་གསུམ་པ་ལ་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་དགོས་ཞེས་གསུངས༌པའོ།།

ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་གསུང་དེ་ཕྱིར་དྲན་པ༌དང༌།  དུར་ཁུང་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཚབ་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དང་རྗེས་འབྲང་པ་གཞན་རྣམས་ལ་སྨྲས་སོ།།  གནས་ཚུལ་དེ་སྐུ་ཚབ་པ་རྣམས་ལ་བཤད་མཁན༌ནི། མཱག་རྡལ་གྱི་མིར་ཡམ་དང་ཡོ་ཨན༌ནཱ།  ཡ་ཀོབ་ཀྱི་ཡུམ་སྟེ་མིར་ཡམ་བཅས་ཡིན༌ལ། ཁོ་མོ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པའི་བུད་མེད་གཞན་ཡང་ཡིན།

འོན་ཀྱང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་ནི་སྨྱོ་གཏམ་ཡིན་པར་སྙམ་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་ནའང་།  ཐུགས་སྲས་པེ་ཏྲོ་ཡར་ལངས་ནས་དུར་ཁུང་གི་སྒོ་ཁར་བརྒྱུགས་ཏེ་མགོ་བོ་བསྒུར་ནས་བལྟས༌ཚེ།  སྐུ་གདུང་བཏུམ་བྱེད་ཀྱི་སོ་རས་རྐྱང་རྐྱང་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་དོན་དེར་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞིན་ཕྱིར་ལོག༌གོ།

 

But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, “Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and on the third day rise.” And they remembered his words, and returning from the tomb they told all these things to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles, but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home marveling at what had happened.

24:13-27  ཡང་ཉིན་དེ་ལ་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ལས་མི་གཉིས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ནས་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཨེ་མཱ་ཨུ་བྱ་བའི་གྲོང་སྡེར་འགྲོ༌སྐབས།  དོན་ཅི་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ཕན་ཚུན་ལ་གླེང༌བ་རེད།  ཡང་མི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་དེ་ལྟར་གླེང་མོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས༌སུ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དངོས་སུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་གམ་དུ་ཉེ་བར་བྱོན་ཏེ་ལྷན་དུ་ཕེབས།

འོན་ཀྱང་མི་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིག་བསྒྲིབས་པ་ཡིན་པས་ཁོང་སུ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་སོ།།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མི་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་གཉིས་ལམ་ལ་ཆས་སྐབས།  ཕན་ཚུན་ལ་དོན་ཅི་ཞིག་གླེང་བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།  མི་དེ་གཉིས་འགྲོ་མཚམས་བཞག་ཅིང་གདོང་ལ་སྐྱོ་ཉམས་ཤར།

མི་དེ་གཉིས་ལས་མིང་ལ་ཀཱ་ལོ་ཕུ་ཟེར་བ་ན༌རེ།  ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་མཇལ་པ་རྣམས་ལས་གནས་དེར་ཉེ་ཆར་དོན་ཅི་བྱུང་བའང་མི་ཤེས་པ་ཁྱོད་རང་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ། དོན་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ་ཞེས་གསུངས་པ༌ལ།  ཁོ་གཉིས་ན༌རེ། ནཱ་ཙ་རེལ་པ་ཡེ་ཤུའི་དོན་རྣམས་ཡིན༌ཏེ།  ཁོང་ནི་ལུང་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་དཀོན་མཆོག་དང་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་དུ།  ཁོང་གི་བཀའ་དང་འཕྲིན་ལས་རྣམས་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན༌ནའང༌།

མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་བདག་ཅག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་སྲོག་ཆད་གཅོད་པའི་ཕྱིར་སྤྲད་པ་དང་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྡབས་སོ།།  འོན༌ཀྱང༌།  ངེད་ཅག་གིས་སྔར་ནས་ཁོང་ཉིད་ནི་ཡེས་ར་ཨེལ་མི་རིགས་བླུ་མཁན་ཡིན་པར་རེ་བ་བཅངས༌ཤིང༌།  ད་ལྟ་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་བྱུང་ནས་ཉིན་གསུམ་འགོར་བ༌དང༌།  ཡང་ངེད་ཅག་གི་ཁྲོད་ནས་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་ཞོགས་པའི་དུས་སུ་དུར་ཁུང་དུ་སོང་བ༌ན།

ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་མ་རྙེད་པར་ཕྱིར་ལོག༌སྟེ།  ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་མཇལ་ཞིང་།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཉིད་སླར་གསོན་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་བྱུང་ཟེར་བས་ངེད་རྣམས་ངོ་མཚར་བར་གྱུར།  ཡང་ངེད་ཅག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་འགའ་ཞིག་ཀྱང་དུར་ཁུང་དུ་སོང་བ་དང་།  བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་མཐོང་ནའང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མ་མཐོང་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བླུན་པོ༌གཉིས།  ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་མི་ཆེས༌ཨང༌།  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀས་སྡུག་བསྔལ་དེ་འདྲ་མྱངས་ཤིང་།  རང་ཉིད་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་དུ་ཞུགས་དགོས་པའང་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་གསུངས༌པ་དང་།  ཡང་མོ་ཤེའི་མདོ་ནས་བཟུང་ལུང་སྟོན་པ་གཞན་དག་གི་མདོ་རེ་རེ༌བཞིན།  གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རྣམས་གསལ་པོར་གསུངས༌སོ།།

 

That very day two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, “What is this conversation that you are holding with each other as you walk?” And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, “Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?” And he said to them, “What things?” And they said to him, “Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see.” And he said to them, “O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?” And beginning with Moses and all the Prophets, he interpreted to them in all the Scriptures the things concerning himself.

24:28-35  ཁོང་རྣམས་འགྲོ་སའི་གྲོང་སྡེ་དེར་སླེབ་ལ་ཉེ་བ༌ན། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ད་དུང་ཕར་ལ་ཕེབས་པའི་ཚུལ་མཛད།  འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ན༌རེ།  དུས་འགྱངས་ཤིང་ཉི་མ་ཡང་ནུབ་ལ་ཉེ་བས་ཁྱེད་ནི་ངེད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པར་ཞུ་ཞེས་ནན་གྱིས་ཞུས་སོ།།  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ནས་ཁོ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས༌པ་རེད།

དེ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་དུས་སུ།  ཁོང་གིས་ཕྱག་ཏུ་བག་ལེབ་བསྣམས་ཏེ།  བྱིན་རླབས་གནང་རྗེས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ཁོ་རྣམས་ལ་གནང་བ༌དང༌།  མི་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིག་ཟུང་གསལ་པོར་གྱུར་པ་དང་ཁོང་ཉིད་སུ་ཡིན་པའང་ཤེས་མོད།  འོན་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མི་མཐོང་བར་གྱུར།  མི་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་ན༌རེ།  ཁོང་གིས་ལམ་བར་ནས་འུ་གཉིས་ལ་གསུང་གནང་ཞིང་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་འགྲེལ༌སྐབས། འུ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ནི་ཇི་འདྲའི་དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཨང་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཁོ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཡར་ལངས་ཏེ་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ༌དང༌།  ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཅིག་པོ་དང་རྗེས་འབྲང་པ་གཞན་དག་མཉམ་དུ་གནས་དེར་འདུས་ཡོད་པར་འཕྲད༌ཅིང༌ན་རེ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དངོས་གནས་སླར་གསོན་ཏེ་སི་མོན་གྱི་མིག་མདུན་དུ་མངོན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།

ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ལམ་བར་དུ་འཕྲད་པའི་དོན་དག༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་བག་ལེབ་དུམ་བུར་བགོ་བའི་སྐབས༌སུ།  ཁོང་ཉིད་སུ་ཡིན་པ་རྟོགས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྨྲས༌སོ།།

 

So they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going farther, but they urged him strongly, saying, “Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent.” So he went in to stay with them. When he was at table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him. And he vanished from their sight. They said to each other, “Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the Scriptures?” And they rose that same hour and returned to Jerusalem. And they found the eleven and those who were with them gathered together, saying, “The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!” Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.

24:36-43  ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དེ་དག་གླེང་བཞིན་པའི་སྒང༌ལ། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དངོས་སུ་ཁོ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་བཞེངས༌ཏེ།  ཁྱོད་རྣམས་བདེ་བར་སྨོན་ཞེས་གསུངས༌ནའང༌།  ཁོ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ་འདྲེ་ཡིན་པར་བསམས།

ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་ཅིའི་ཕྱིར་འཇིགས༌སམ།  ཅིའི་ཕྱིར་སེམས་སུ་དོགས་པ་སྐྱེས༌སམ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་བདག་གི་རྐང་པ་དང་ལག་པར་ལྟོས་དང་དངོས་གནས་ང་རང་ཡིན།  བདག་གི་ལུས་ལ་རེག་སྟེ་ལྟོས༌དང༌།  འདྲེ་ལ་ཤ་དང་རུས་པའི་ཕུང་བོ་ནི་མེད༌དེ། བདག་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

ཁོ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་དང་ཞབས་སྟོན་པར་མཛད་དོ།།  ཁོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིང་ཡིད་ཆེས་མི་ཕོད་པར་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ༌ན།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གི་གནས་འདིར་བཟའ་བྱའི་ཟས་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཉ་ཤ་བསྲེག་མ་དུམ་བུ་ཞིག་ཕུལ༌ཞིང༌།  ཁོང་གིས་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ཁོ་རྣམས་ཀྱི་མིག་མདུན་ནས་བཞེས༌སོ།།

 

As they were talking about these things, Jesus himself stood among them, and said to them, “Peace to you!” But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, “Why are you troubled, and why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me, and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have.” And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, “Have you anything here to eat?” They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

24:44-49  ཁོང་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་སྔར་ང་རང་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པའི་དུས༌སུ།  ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲས་པའི་དོན་འདི༌ནི།  མོ་ཤེའི་བཀའ་ཁྲིམས༌དང༌།  ལུང་སྟོན་པའི༌མདོ། གསུང་མགུར་བཅས་སུ་བདག་གི་སྐོར་ལུང་བསྟན་པ༌ལྟར།  ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཁོང་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་རྣམས་རྟོགས་པའི༌ཕྱིར།  ཁོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྒོ་གསལ་པོར༌ཕྱེས་སོ།།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ༌ལས།  སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཞིང་།  ཉིན་གསུམ་པ་ལ་གྲོངས་པ་ནས་སླར་གསོན་པར་འགྱུར་བ༌དང༌།

ཆོས་སྒྲོག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་ནས༌བཟུང༌།  ཁོང་གི་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱོད་བཤགས་དང་སྡིག་པ་བསལ་བའི་ཆོས་བསྒྲག་པར་འགྱུར་ཞེས་བཀོད་པ༌དང༌།  དོན་དེ་རྣམས་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་མཁན་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཡིན། 

ཡང་ལྟོས༌དང༌།  ངས་བདག་གི་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ༌སྟེ།  ཁྱོད་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ནུས་མཐུ་དེ་ཉིད་འཐོབ་པའི་བར༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒུག་ནས་སྡོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

Then he said to them, “These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.” Then he opened their minds to understand the Scriptures, and said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high.”

24:50-53  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་མི་དེ་རྣམས་པེ་ཐན་ཡཱ་གྲོང་སྡེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁྲིད༌དེ།  ཕྱག་ཟུང་ཡར་བཏེགས་ནས་མི་དེ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ།།  ཁོང་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་བཞིན་པའི་དུས༌ལ།  ཁོང་ཉིད་དེ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཕར་ཅུང་ཟད་སོང་བ་དང་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དྲངས༌པ་རེད།

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གུས་ཕྱག་ཕུལ༌རྗེས།  དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོའི་ངང་ཕྱིར་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་དུ་ལོག༌ཅིང༌།  དུས་རྟག་ཏུ་མཆོད་ཁང་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད༌དོ།།།།

 

And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.

ལོ་ཀུ 23 – Luke 23

ལོ་ཀུ 23 – Luke 23

23:1-5  དེ་ནས་ཚོགས་མི་ཐམས་ཅད་ཡར་ལངས་པ་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་པི་ལ་ཏུའི་མདུན་ལ་ཁྲིད་དེ་ན༌རེ།  མི་འདིས་འབངས་མི་རྣམས་ལ་སླུ་བྲིད་བྱས་ནས་སེ་བཟིར་ལ་ཁྲལ་འཇལ་མི་དགོས་པ༌དང༌།  ཁོས་རང་ཉིད་མཱ་ཤི་ཀ་སྟེ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ངེད་ཅག་གིས་ཐོས་ཞེས་བསྙོན་བཙུགས་པ་རེད།

པི་ལ་ཏུ་ན༌རེ།  ཁྱོད་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  ཡང་པི་ལ་ཏུས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་མི་རྣམས༌ལ། ངས་མི་འདིར་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མི་རྙེད་ཅེས་སྨྲས་མོད།  འོན༌ཀྱང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་ཆེན༌པོས།  མི་འདི་ཡ་ཧུ་དཱའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་ཅིང་ཁོས་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ས་ཆ་འདིའི་བར་དུ་ཆོས་གསུངས༌པ་དང༌།  མི་ཐམས་ཅད་ལ་ངན་སྐུལ་བྱས་ནས་ཟིང་ཆ་བཟོས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

 

Then the whole company of them arose and brought him before Pilate. And they began to accuse him, saying, “We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king.” And Pilate asked him, “Are you the King of the Jews?” And he answered him, “You have said so.” Then Pilate said to the chief priests and the crowds, “I find no guilt in this man.” But they were urgent, saying, “He stirs up the people, teaching throughout all Judea, from Galilee even to this place.”

23:6-12  པི་ལ་ཏུས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་མི་འདི་ནི་ག་ལིལ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས༌ཤིང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ནི་ཧེ་རོ་དཱའི་མངའ་ཁོངས་ལ་གཏོགས་པ་ཤེས་རྗེས་ཧེ་རོ་དཱའི་དྲུང་ལ་ཁྲིད་དུ་བཅུག  དེའི་དུས༌སུ།  ཧེ་རོ་དཱའང་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་དུ་བཞུགས༌སོ།།

ཧེ་རོ་དཱས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མཐོང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ།། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོས་སྔར་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མྱོང༌བས། སྔ་མོ་ནས་ཁོང་ཉིད་མཐོང་འདོད་ཅིང་ཁོང་གིས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་ཤིག་སྟོན་པ་མཐོང་བར་ཡང་རེ་བ༌ཆེའོ།།  དེ་བས་ཁོས་དྲི་བ་མང་པོ་བཏོན་ནའང་ཁོང་གིས་བཀའ་ལན་ཅི་ཡང་མ་གནང༌།

མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་མཁན་པོ་རྣམས་ཡར་ལངས་བསྡད་ནས་ཁོང་གཏུག་ཅི་ཐུབ་བྱས༌ཤིང༌།  ཧེ་རོ་དཱ་དང་ཁོའི་དམག་མི་དག་གིས་ཀྱང་ཁོང་ལ་བརྙས་བཅོས་དང་འཕྱ་དམོད་བྱས་པ༌དང༌།  ཁོང་གི་ལུས་ལ་གོས་ཆེན་བསྐོན་ཏེ་ཕྱིར་པི་ལ་ཏུའི་གམ་ལ་འཁྲིད་དུ་བཅུག  ལར་པི་ལ་ཏུ་དང་ཧེ་རོ་དཱ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཟླར་གྱུར་ཡོད་ནའང་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་གཉིས་གྲོགས་སུ་གྱུར༌ཏོ།།

 

When Pilate heard this, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that he belonged to Herod’s jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. The chief priests and the scribes stood by, vehemently accusing him. And Herod with his soldiers treated him with contempt and mocked him. Then, arraying him in splendid clothing, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day, for before this they had been at enmity with each other.

23:13-17  པི་ལ་ཏུས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་དཔོན༌རིགས།  མི་ཚོགས་བཅས་བསྡུས་ཏེ་ན༌རེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་མི་འདིས་མི་དག་ལ་ངན་སྐུལ་བྱས་ནས་ཟིང་ཆ་བཟོས་སོང་ཟེར་ཞིང་ངའི་མདུན་དུ་ཁྲིད་ཡོང༌བས།  ངས་ཀྱང་ཁྱོད་ཅག་གི་མདུན་དུ་ཁོའི་ཉེས་སྐྱོན་ལ་རྩད་བཅད་ནའང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུའི་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མ་རྙེད།

ཧེ་རོ་དཱས་ཀྱང་ཉེས་སྐྱོན་མ་རྙེད་པར་ཕྱིར་བདག་གི་གམ་དུ་བཏང༌བ་རེད། ལྟོས༌དང༌། ཁོས་སྲོག་ཆད་ཁུར་དགོས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་བྱས་མེད།  དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་ཁོ་ལ་རྟ་ལྕག་གིས་གཞུས་རྗེས་ཕྱིར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

སྐྱུར་མེད་བག་ལེབ་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལ་ཁེལ༌ཚེ།  པི་ལ་ཏུ་ཡིས་ཁོ་རྣམས་ཀྱི་རེ་ཞུ་ལྟར་བཙོན་པ་ཞིག་བཙོན་གྲོལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད།

 

Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people, and said to them, “You brought me this man as one who was misleading the people. And after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by him. I will therefore punish and release him.”

23:18-25  འོན་ཀྱང་མི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་པཱ་རབ་པཱ་ངེད་ཅག་ལ་སྤྲོད་དང་མི་དེ་སོད་ཅིག་ཅེས་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས།  པཱ་རབ་པཱ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པ་དང་མི་ཡང་བསད་མྱོང་བས་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་ཞིག་ཡིན༌ནོ།།

པི་ལ་ཏུས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕྱིར་གཏོང་འདོད་དེ་སླར་ཡང་མི་ཚོགས་ལ་གཏམ་སྨྲས༌ཀྱང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆེན༌པོས།  ཁོ་རང་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོབས་ཤིག་ཅེས་ཡང་ཡང་འུར་བརྒྱབ་བོ།།

ཐེངས་གསུམ་པར་ཡང་པི་ལ་ཏུ་ན༌རེ།  རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན༌ནམ།  མི་འདིས་དོན་ངན་ཅི་བྱས་པ་ཡིན༌ནམ།  བདག་གིས་ཁོ་གསོད་དགོས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མ་རྙེད༌པས།  ཁོ་ལ་རྟ་ལྕག་གིས་གཞུས་རྗེས་ཕྱིར་གཏོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

འོན་ཀྱང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་འུར་ཆེན་པོས་ཁོ་རང་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོབས་ཤིག་ཅེས་པི་ལ་ཏུ་ལ་ནན་གྱིས་བརྗོད༌ཅིང༌།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་འུར་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པས་ཁོ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་མཐུན་པར་གྱུར།

པི་ལ་ཏུས་མི་དེ་རྣམས་ཀྱི་རེ་ཞུ་ལྟར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད༌དེ།  ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པ་དང་མི་ཡང་བསད་མྱོང་བའི་བཙོན་པ་དེ་ཕྱིར་བཏང༌ཞིང༌། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མི་དེ་རྣམས་ལ་འདོད་མོས་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ།

 

But they all cried out together, “Away with this man, and release to us Barabbas”— a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city and for murder. Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus, but they kept shouting, “Crucify, crucify him!” A third time he said to them, “Why? What evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him.” But they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified. And their voices prevailed. So Pilate decided that their demand should be granted. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to their will.

23:26-31  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཕར་ཁྲིད་ནས་འགྲོ་སྐབས།  ཀི་རེ་ནེ་པ་སྟེ་མིང་ལ་སི་མོན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གྲོང་གསེབ་ནས་ཡོང་བ༌ན། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་ཁུར་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་དུ་བཅུག  མི་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་།  དེ་རྣམས་ལས་བུད་མེད་འགའ་ཡོད་པ་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོས་ངུས་སོ།།

འོན་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཞལ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་བུ་མོ༌རྣམས།  བདག་གི་དོན་དུ་མི་ངུ་བར་ཁྱོད་རང་ཉིད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ངུས༌ཤིག  རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས།  ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་མི་ནུས་པ་དང་མངལ་ཡང་སྦྲུམ་མ་མྱོང༌བ།  ཕྲུ་གུར་ནུ་མའང་སྣུན་མ་མྱོང་མཁན་རྣམས་བདེའོ་ཞེས་ཟེར་བའི་དུས་ཤིག་ཡོང་ངེས༌ཡིན།

དེའི་དུས༌སུ།  ཡང་མི་རྣམས་ཀྱིས་རི་ཆེན་པོ་དག་ལ་ན་རེ།  ངེད་ཅག་གི་སྟེང་དུ་སྙིལ་ཅིག་ཅེས༌དང༌།  ཡང་རི་སྒང་ཆུང་བ་དག་ལ་ངེད་ཅག་གི་ལུས་འདི་ཁོབས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བར་འགྱུར།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོང་བོ་སྔོན་པོ་ཡིན་དུས་འདི་ལྟར་བྱེད༌ན།  རྗེས་སུ་སྡོང་སྐམ་ཡིན་དུས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

And as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross, to carry it behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him. But turning to them Jesus said, “Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, ‘Blessed are the barren and the wombs that never bore and the breasts that never nursed!’ Then they will begin to say to the mountains, ‘Fall on us,’ and to the hills, ‘Cover us.’ For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry?”

23:32-38  ཡང་མི་ཉེས་ཅན་གཞན་གཉིས་ཀྱང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་གསོད་པར་ཁྲིད༌ཅིང༌།  མགོ་སྐོགས་གནས་ཟེར་བའི་ས་ཆར་སླེབས་པ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྡབས་པ་དང་།  མི་ཉེས་ཅན་དེ་གཉིས་ཀའང་ཁོང་གི་གཡས་གཡོན་དུ་དེ་ལྟར་ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྡབས་སོ།།

དུས༌དེར། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཀྱེ།  ཡབ་ལགས།  ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་ཅི་བྱེད་བཞིན་པའང་མི་ཤེས་པས་ཉེས་སྐྱོན་བསལ་བར་མཛོད་ཅེས་གསུངས་སོ༎  དེ་ནས་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་འཕངས་ནས་ཁོང་གི་ན་བཟའ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ།  མི་རྣམས་ཀྱང་གནས་དེར་འགྲེངས་ནས་ལྟ་བཞིན་འདུག༌ལ།  དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ན༌རེ། ཁོས་མི་གཞན་རྣམས་བསྐྱབས་མྱོང༌མོད།  འོན་ཀྱང་ཁོ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བདམས་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན༌ན།  རང་ཉིད་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་ལོས་ཡིན་ཞེས་འཕྱ་སྨོད་བྱས་པ༌དང༌།

དམག་མི་རྣམས་ཀྱང་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་རྒུན་ཆང་སྐྱུར་མོ་ཕུལ་ཏེ་ན༌རེ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན༌ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་སྐྱོབས་དང་ཞེས་འཕྱ་དམོད་བྱས།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་གོང་དུ་ཤིང་བྱང་ཞིག་གི་ངོས་སུ་འདི་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་ཡོད༌དོ།།

 

Two others, who were criminals, were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called The Skull, there they crucified him, and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, “Father, forgive them, for they know not what they do.” And they cast lots to divide his garments. And the people stood by, watching, but the rulers scoffed at him, saying, “He saved others; let him save himself, if he is the Christ of God, his Chosen One!” The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine and saying, “If you are the King of the Jews, save yourself!” There was also an inscription over him, “This is the King of the Jews.”

23:39-43  ཤིང་རྒྱ་གྲམ་གྱི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས་པའི་མི་ཉེས་ཅན་གཉིས་ལས་གཅིག་ན༌རེ། ཁྱོད་རང་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་མ་ཡིན༌ནམ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་དང་ངེད་གཉིས་སྐྱོབས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ་འཕྱ་དམོད་བྱས་སོ།།  འོན་ཀྱང་ཉེས་ཅན་ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་དེ་ལ་སྡིགས་མོ་བྱེད་བཞིན་ན༌རེ།  ཁྱོད་ལའང་ཉེས་ཆད་དེ་འདྲ་བཅད་པ་ཡིན་པས་ད་དུང་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་འཇིགས༌སམ།

འུ་གཉིས་ལ་ཆད་པ་འཕོག་འོས༌ཏེ།  འུ་གཉིས་ཀྱིས་ཆད་པ་མྱོང་བ་ནི་ཅི་བྱས་དོན་དང་མཐུན༌པ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་མི་འདིས་ཉེས་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མ་བྱས་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  ཡང་ཁོས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ།  ཡེ་ཤུ༌ལགས། ཁྱེད་རང་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ནང་དུ་ཕེབས་ཡོང་བའི་དུས༌སུ།  ང་རང་ཡང་ཐུགས་ལ་འཛིན་པར་མཁྱེན་ཞེས་ཞུས་སོ།།

ཁོང་གིས་ཉེས་ཅན་དེ་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ།  དེ་རིང་ཁྱོད་ནི་བདག་དང་མཉམ་དུ་ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དགའ་བདེའི་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

One of the criminals who were hanged railed at him, saying, “Are you not the Christ? Save yourself and us!” But the other rebuked him, saying, “Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds; but this man has done nothing wrong.” And he said, “Jesus, remember me when you come into your kingdom.” And he said to him, “Truly, I say to you, today you will be with me in paradise.”

23:44-49  ཉིན་གུང་གི་སྐབས༌སུ།  ཡུལ་དེ་ཡོངས་སུ་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་བར་དུ་མུན་ནག་འཐིབས་ཤིང་།  ཉི་མའི་འོད་ཀྱང་བསྒྲིབས་པ༌དང༌།  མཆོད་ཁང་གི་ཡོལ་བ་ཆེན་པོ་དེའང་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་རལ་བར་གྱུར་ཏོ།།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་གསུང་སྐད་ཆེན༌པོས།  ཀྱེ།  ཡབ་ལགས།  ངས་རང་གི་རྣམ་ཤེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་བཅོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྐུ་དབུགས་ཆད་པར་གྱུར་ཏོ།།

བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་དོན་དེ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད༌བཞིན།  སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་དངོས་གནས་མི་རྣམ་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།། 

གནས་དེར་འཛོམས་པའི་ལྟ་མཁན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དོན་དེ་དག་མཐོང༌སྟེ།  སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ནས་ལག་པས་བྲང་ཁར་རྡུང་བཞིན་ཕྱིར་ལོག༌ཅིང༌།  ཁོང་ལ་རྒྱུས་མངའ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་དང་།  ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱང་རྒྱང་རིང་ནས་བསྡད་དེ་དོན་དེ་དག་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག༌གོ།

 

It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed. And the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, “Father, into your hands I commit my spirit!” And having said this he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, “Certainly this man was innocent!” And all the crowds that had assembled for this spectacle, when they saw what had taken place, returned home beating their breasts. And all his acquaintances and the women who had followed him from Galilee stood at a distance watching these things.

23:50-56  མིང་ལ་ཡོ་སེབ་ཟེར་བ་དེ་ནི་དཔོན་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན༌ལ།  ཁོ་ནི་རང་གཤིས་བཟང་ཞིང་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན༌པས།  དཔོན་རིགས་ཚོགས་པའི་གྲོས་གཞི་དང་བྱ་སྤྱོད་དག་ལ་ཡིད་མ་འཐད་དོ།།  ཁོ་ནི་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཨ་རི་མ་ཐཱ་གྲོང་རྡལ་གྱི་མི་ཡིན་ཞིང་རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྒུག་མཁན་ཡང་ཡིན།

ཁོ་རང་པི་ལ་ཏུའི་གམ་དུ་སོང་སྟེ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་གདུང་གནང་ཕྱིར་ཞུ་བ་ཞུས༌ཤིང་།  ཁོས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་གདུང་མར་བླངས་ཏེ་སོ་རས་ཀྱིས་དཀྲིས༌རྗེས།  སྔར་བེམ་པོ་བཞག་མ་མྱོང་བའི་དུར་ཁུང་བརྐོས་མ་ཞིག་ཏུ་དུར་ལ་སྦས་སོ།།

ཉིན་དེ་ནི་སྟ་གོན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང་ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་མོ་ཡང་སླེབ་ལ༌ཉེའོ།།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དང་ལྷན་དུ་ག་ལིལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱང་ཡོ་སེབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས༌ཤིང༌།  དུར་ཁུང་དེ་དང་ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་ཇི་ལྟར་དུར་ལ་སྦས་པ་མཐོང༌བ་རེད།  བུད་མེད་དེ་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་བསུང་རྫས་དང་བྱུགས་རྫས་སྟ་གོན་བྱས་པ༌དང༌།  ངལ་གསོ་བའི་ཉིན་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་བཞིན་ངལ་གསོས༌སོ།།

 

Now there was a man named Joseph, from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man, who had not consented to their decision and action; and he was looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down and wrapped it in a linen shroud and laid him in a tomb cut in stone, where no one had ever yet been laid. It was the day of Preparation, and the Sabbath was beginning. The women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and ointments.

ལོ་ཀུ 22 – Luke 22

ལོ་ཀུ 22 – Luke 22

22:1-6  སྐྱུར་མེད་བག་ལེབ་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཏེ་པེ་སག་གི་དུས་ཆེན་ཟེར་བ་སླེབ་ལ་ཉེ་བའི་དུས༌སུ།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་དང་མཁན་པོ་རྣམས་མི་སེར་ལ་འཇིགས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཇི་ལྟར་དགྲོང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་བཙལ༌ཏོ།།

བདུད་སཱ་ཏན་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཉིས་ལས་ཨི་སི་ཀར་རེའི་ཡུ་དཱའི་སེམས་ནང་དུ་ཞུགས༌ཏེ།  མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཆོད་ཁང་སྲུང་བའི་དམག་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་སྤྲོད་པར་གྲོས་བྱས།

དེ་དག་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ཡུ་དཱ་ལ་དངུལ་སྟེར་བར་ཡིད་འཐད་བྱུང་།  ཡུ་དཱས་ཀྱང་ཁས་བླངས་ནས་མི་ཚོགས་མེད་པའི་དུས་སུ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དེ་དག་གི་ལག་ཏུ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་པའི་གོ་སྐབས་བཙལ༌ཏོ།།

 

Now the Feast of Unleavened Bread drew near, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was of the number of the twelve. He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. And they were glad, and agreed to give him money. So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd.

22:7-13  པེ་སག་གི་ལུ་གུ་བཤའ་དགོས་པའི་སྐྱུར་མེད་བག་ལེབ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་སླེབས་པ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་པེ་ཏྲོ་དང་ཡོ་ཧ་ནན་གཉིས་མངགས༌ཏེ།  བདག་ཅག་གིས་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་རོལ་ཕྱིར་ཁྱོད་གཉིས་སྟ་གོན་བྱེད་དུ་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ༌།།

དེ་གཉིས་ན༌རེ།  ངེད་གཉིས་ཀྱིས་གནས་གང་དུ་སྟ་གོན་བྱེད་དགོངས་སམ་ཞེས་ཞུས་པ༌ན།  ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་གཉིས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་སླེབས༌རྗེས།  དེ་རུ་ཆུ་བུམ་འཁྱེར་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཚུར་ཡོང་བར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཁྱིམ་དེར་སོང༌སྟེ།

ཁྱིམ་དེའི་བདག་པོ༌ལ།  སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་གསུང༌སྟེ།  ང་དང་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་པེ་སག་གི་ཞལ་ཟས་བཞེས་སའི་འགྲུལ་ཁང་དེ་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་ཤོད༌ཅིག 

དེས་ཀྱང་ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཅ་ལག་ཁ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟོན༌སྲིད། ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་གནས་དེ་རུ་སྟ་གོན་བྱོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཐུགས་སྲས་གཉིས་པོ་སོང་སྟེ་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་མཐོང་ཞིང་གནས་དེ་རུ་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་བཤམས༌སོ།།

 

Then came the day of Unleavened Bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, “Go and prepare the Passover for us, that we may eat it.” They said to him, “Where will you have us prepare it?” He said to them, “Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters and tell the master of the house, ‘The Teacher says to you, Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’ And he will show you a large upper room furnished; prepare it there.” And they went and found it just as he had told them, and they prepared the Passover.

22:14-23  དུས་དེ་ལ་སླེབས༌པའི་ཚེ།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དང་སྐུ་ཚབ་པ་རྣམས་མཉམ་དུ་གནས་དེར་གྲལ་ལ་བཞུགས༌ཤིང༌།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ངས་སྡུག་བསྔལ་མ་མྱང་བའི་སྔོན་ལ་ཁྱོད་ཅག་དང་ལྷན་དུ་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་འདི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འདོད་ཤིན་ཏུ༌ཆེ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ནས་པེ་སག་གི་གསོལ་སྟོན་གྱི་དོན་དེ་འགྲུབ་རག་བར་དུ་ངས་གསོལ་སྟོན་འདི་ལོངས་སུ་མི་སྤྱོད་ཅེས་གསུངས་སོ།།

ཁོང་གིས་ཕོར་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་ཞུས་རྗེས་འདི་སྐད༌དུ། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕོར་བ་འདི་ལོངས་ལ་བགོས་ཏེ་ཐུངས༌ཤིག  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  ད་ནས་བཟུང་།  དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སླེབ་རག་བར༌དུ། ངས་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཁུ་བ་འདི་འཐུང་བ་མིན་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།  ཡང་ཁོང་གིས་ཕྱག་ཏུ་བག་ལེབ་བསྣམས་ཤིང་བཀའ་དྲིན་ཞུས་རྗེས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་གནང་སྟེ་འདི་སྐད༌དུ། འདི་ནི་བདག་གི་ལུས་པོ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྦྱིན་པ༌ཡིན།  ང་རང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ།།

ཡང་ཞལ་ཟས་བཞེས་ཚར་རྗེས་ཁོང་གིས་སྔར་བཞིན་ཕོར་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་འདི་སྐད༌དུ།  ཕོར་བ་འདི་ནི་བདག་གི་ཁྲག་གིས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་ཡིན་ཞིང་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བཞུར༌བ་ཡིན། ལྟོས༌དང༌།  བདག་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལག་པ་དེའང་ང་རང་དང་མཉམ་དུ་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་མཆིས།

མིའི་བུ་ནི་སྔར་ཐག་གིས་བཅད་པ་བཞིན་གཤེགས་དགོས༌ཀྱང༌།  མིའི་བུར་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་དེར་ཆག་སྒོ་འབྱུང་བར་ངེས་ཞེས་གསུངས་སོ།།  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་སུ་ཞིག་གིས་དོན་འདི་བྱེད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་དྲིས༌སོ།།

 

And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. And he said to them, “I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God.” And he took a cup, and when he had given thanks he said, “Take this, and divide it among yourselves. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.” And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.” And likewise the cup after they had eaten, saying, “This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table. For the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed!” And they began to question one another, which of them it could be who was going to do this.

22:24-30  དེ་ནས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་རྩོད་གླེང་བྱུང་བ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ། ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དག་གིས་མི་དེ་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད༌དེ། དབང་སྒྱུར་མཁན་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཟེར༌ཡང༌།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱ་མི་རུང༌སྟེ།  ཁྱོད་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དེ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དང་འདྲ༌ཞིང༌།  སུ་ཞིག་འགོ་དཔོན་ཡིན་པ་དེ་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་དང་འདྲ་བར་གྱུར༌ཅིག

གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་དང་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་གཉིས་ལས་གང་ཞིག༌ཆེའམ།  དོན་དམ་དུ་གསོལ་བ་བཞེས་མཁན་དེ་ཆེ་བ་མ་ཡིན༌ནམ། འོན༌ཀྱང༌།  ང་རང་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང༌འདྲ་བ་ཡིན།  བདག་ལ་དཀའ་སྡུག་བྱུང་བའི་དུས༌སུ། ཁྱོད་རྣམས་རྒྱུན་དུ་བདག་དང་ལྷན་དུ་བསྡད༌པས།

བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྲད་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྤྲོད་པར་བྱེད༌དེ།  ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དུ་ངའི་མདུན་ཅོག་སྟེང་ནས་བཟའ་བཏུང་སྤྱོད༌ཅིང༌།  བཞུགས་ཁྲིར་བསྡད་ནས་ཡེས་ར་ཨེལ་རིགས་ཀྱི་ཚོ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ༎

 

A dispute also arose among them, as to which of them was to be regarded as the greatest. And he said to them, “The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves.

“You are those who have stayed with me in my trials, and I assign to you, as my Father assigned to me, a kingdom, that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

22:31-34  སི་མོན།  སི་མོན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟོས༌དང༌།  བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁྱོད་རྣམས་གྲོ་འཚག་པ་ལྟར་བྱེད་ཆེད་ཁྱོད་ཅག་འཐོབ་འདོད་ནའང༌།  བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་དད་པ་མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ༌ཅིང་།  ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་བསྒྱུར་བའི་རྗེས་སུ་རང་གི་སྤུན་རྣམས་ཀྱི་དད་སེམས་བརྟན་པར་གྱིས་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

པེ་ཏྲོ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  བདག་ནི་ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་བཙོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་འཆི་བ་ཉམས་སུ་མྱང་དགོས་ཀྱང་འགྱོད་པ་མེད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  པེ༌ཏྲོ།  ངས་ཁྱོད་ལ་སྨྲ་བར་བྱ༌སྟེ།  དེ་རིང་བྱ་ཕོ་མ་གྲགས་པའི་སྔོན་དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་རང་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་ལ་སྨྲ་བར་ངེས་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

“Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers.” Peter said to him, “Lord, I am ready to go with you both to prison and to death.” Jesus said, “I tell you, Peter, the rooster will not crow this day, until you deny three times that you know me.”

22:35-38  ཡང་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  དེ་སྔོན་བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་དངུལ་ཁུག་དང་ཁུག༌མ།  བསིལ་ལྷམ་བཅས་མེད་པར་ཕྱི་རུ་མངགས༌དུས།  མི་འདང་ས་ཅི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ན། ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

ཡང་ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་དངུལ་ཁུག་དང་ཁུག་མ་སོགས་ཡོད་ན་ཁྱེར༌དང༌།  རལ་གྲི་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་གྱོན་པ་བཙོངས་ཏེ་རལ་གྲི་ཉོས༌ཤིག 

བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར༌བྱ་སྟེ། གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཁོང་ནི་ཉེས་ཅན་གྱི་གྲས་སུ་བརྩིས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་སྟེང་དུ་འགྲུབ་དགོས༌ཤིང༌།  བདག་གི་སྐོར་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་དེའང་འགྲུབ་པར་ངེས་ཞེས་གསུངས་ལ།

ཐུགས་སྲས་རྣམས་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས༌དང༌། འདིར་རལ་གྲི་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ལ།  ཁོང་གིས་དེ་སྐྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he said to them, “When I sent you out with no moneybag or knapsack or sandals, did you lack anything?” They said, “Nothing.” He said to them, “But now let the one who has a moneybag take it, and likewise a knapsack. And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. For I tell you that this Scripture must be fulfilled in me: ‘And he was numbered with the transgressors.’ For what is written about me has its fulfillment.” And they said, “Look, Lord, here are two swords.” And he said to them, “It is enough.”

22:39-46  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྔར་བཞིན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱོན་ནས་སྐྱུ་རུ་རའི་རི་བོར་ཕེབས་ཤིང་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་རེད། གནས་དེར་སླེབས་པ་དང་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ། ཁྱོད་རྣམས་ཉམས་ཚོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པའི་ཕྱིར་གསོལ་བ་ཐོབས་ཞེས་གསུངས༌ཤིང༌།

ལག་རྡོ་འཕེན་ཐེངས་ཤིག་གི་རིང་ཚད་ཀྱི་གནས་ལ་ཕེབས༌ཏེ།  པུས་མོ་སར་བཙུགས༌ནས།  ཀྱེ། བདག་གི་ཡབ་ལགས།  ཁྱེད་ཐུགས་དགྱེས་ན་བདག་ལས་ཕོར་བ་འདི་ཕྱིར་ལེན་པར༌མཛོད།  འོན་ཀྱང་བདག་གི་བསམ་དོན་བཞིན་དུ་མི་འགྲུབ་པར་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ།

ནམ་མཁའི་ཞིང་ཁམས་ལས་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་སླེབས་ཏེ་ཁོང་ལ་མཐུ་སྟོབས་བསྩལ༌ཏོ།།  ཡང་ཁོང་གི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་གསོལ་བ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་།  ཁོང་གི་སྐུ་ལས་བཞུར་བའི་རྔུལ་ཆུ་ཁྲག་ཐིགས་བཞིན་ས་ལ་ཟགས་སོ།།

ཁོང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་སུ་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གམ་དུ་ཕེབས་པ༌ན།  དེ་རྣམས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་གཉིད་དུ་ཡུར་བ་གཟིགས༌ཏེ།  འདི་སྐད༌དུ།  ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བ་ཡིན༌ནམ།  ཁྱོད་རྣམས་ཉམས་ཚོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པའི་ཕྱིར་ཡར་ལོངས་དང་གསོལ་བ་ཐོབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས༌སོ།།

 

And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, “Pray that you may not enter into temptation.” And he withdrew from them about a stone’s throw, and knelt down and prayed, saying, “Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done.” And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow, and he said to them, “Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation.”

22:47-53  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུང་བཞིན་པའི་སྒང་ལ།  ལྟོས་དང་།  མི་སྐོར་ཞིག་གནས་དེར་སླེབས་པ་དང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཉིས་ལས་ཡུ་དཱ་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ༌དང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ་འོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་བཅར།  འོན༌ཀྱང༌།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཡུ༌དཱ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་འོ་བྱས་ནས་མིའི་བུ་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོ།།

ཐུགས་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཐོང་སྟེ་ན༌རེ།  གཙོ་བོ༌ལགས།  རལ་གྲིས་རྒྱག་རུང་ངམ་ཞེས་ཞུས་སོ།།  ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལས་གཅིག་གིས་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་གཡོག་པོར་རལ་གྲིས་བརྒྱབ་ནས་རྣ་བ་གཡས་པ་བཅད༌པ་དང་།  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་ཐུགས་སྲས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བྱེད་བསྐྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་མི་དེའི་རྣ་བར་རེག་སྟེ་སོས་པར་མཛད་དོ།། 

ཡང་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་འཛིན་དུ་ཡོང་བའི་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཆོད་ཁང་སྲུང་བའི་དམག༌དཔོན་དང་དཔོན་རིགས་རྒན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་རལ་གྲི་དང་དབྱུག་པ་བཟུང་ནས་ཇག་པ་འཛིན་པ་ལྟར་འདིར་ཡོང༌ངམ།  བདག་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་ཁྱོད་ཅག་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་སྐབས།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ང་རང་མ་བཟུང༌མོད།  འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ནི་ཁྱོད་ཅག་གི་དུས་ལ་བབས་ཤིང་མུན་པས་དབང་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

 

While he was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the twelve, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him, but Jesus said to him, “Judas, would you betray the Son of Man with a kiss?” And when those who were around him saw what would follow, they said, “Lord, shall we strike with the sword?” And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus said, “No more of this!” And he touched his ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders, who had come out against him, “Have you come out as against a robber, with swords and clubs? When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me. But this is your hour, and the power of darkness.”

22:54-62  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་བཟུང་སྟེ་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཁང་ཆེན་དུ་ཁྲིད་པ་དང་།  པེ་ཏྲོའང་རྒྱང་རིང་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་ཆེན་དེའི་ར་བའི་དཀྱིལ་ནས་མེ་སྦར་ཞིང་ལྷན་དུ་བསྡད་པ༌ན།  པེ་ཏྲོ་ཡང་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དོ།།

གཡོག་མོ་ཞིག་གིས་མེ་འོད་ལས་པེ་ཏྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་ཞིང་ཞིབ་ཏུ་བལྟས༌ཏེ།  ཁོ་ཡང་མི་དེ་དང་གྲས་གཅིག་རེད་ཅེས་སྨྲས་པ༌ལ།  པེ་ཏྲོ་ན༌རེ། བུད་མེད།  ངས་མི་དེ་ངོ་མི་ཤེས་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

ཅུང་མ་འགོར་བར་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་པེ་ཏྲོ་མཐོང༌སྟེ།  ཁྱོད་རང་ཡང་དེ་རྣམས་དང་གྲས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ༌དང༌།  པེ་ཏྲོ་ན༌རེ།  ཀྱེ་ཧོ། ང་རང་གཏན་ནས་མིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།།  ཡང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་འགོར་རྗེས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་ནི་ག་ལིལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས།  དངོས་གནས་མི་དེ་དང་གྲས་གཅིག་རེད་ཅེས་ནན་གྱིས་སྨྲས༌ཀྱང༌།

པེ་ཏྲོ་ན༌རེ། ཀྱེ་ཧོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་སྨྲ་བ་ངས་མི་ཤེས་ཞེས་སྨྲ་བཞིན་པའི་དུས་སུ་བྱ་ཕོ་གྲགས༌པ་རེད།  དུས༌དེར། གཙོ་བོས་ཞལ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་པེ་ཏྲོར་གཟིགས་པ༌ན།  པེ་ཏྲོས་དེ་མ་ཐག་གཙོ་བོས་དེ་སྔར་ཁོ་ལ་དེ་རིང་ཞོགས་པར་བྱ་ཕོ་མ་གྲགས་པའི་སྔོན༌དུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ང་རང་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་པའི་གསུང་དེ་དྲན༌ཞིང་།  ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོང་ནས་དྲག་ཏུ་ངུས༌སོ།།

 

Then they seized him and led him away, bringing him into the high priest’s house, and Peter was following at a distance. And when they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat down among them. Then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, “This man also was with him.” But he denied it, saying, “Woman, I do not know him.” And a little later someone else saw him and said, “You also are one of them.” But Peter said, “Man, I am not.” And after an interval of about an hour still another insisted, saying, “Certainly this man also was with him, for he too is a Galilean.” But Peter said, “Man, I do not know what you are talking about.” And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, “Before the rooster crows today, you will deny me three times.” And he went out and wept bitterly.

22:63-65  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་འཕྱ་སྨོད་དང་གཅར་རྡུང་བྱེད༌བཞིན།  ཁོང་གི་སྤྱན་ཟུང་རས་ཀྱིས་བཏུམས་ཏེ་ན༌རེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཤོད་ཅིག  ཁྱོད་ལ་རྡུང་རྡེག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ་ཅེས་སྨྲས་སོ།།  དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་ངན་གཞན་མང་པོའང་སྨྲས་ཤིང་ཁོང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས༌སོ།།

 

Now the men who were holding Jesus in custody were mocking him as they beat him. They also blindfolded him and kept asking him, “Prophesy! Who is it that struck you?” And they said many other things against him, blaspheming him.

22:66-71  ནམ་ལངས་མ་ཐག་མཆོད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། མཁན་པོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ་དང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཁྲིད༌དེ།  ཁྱོད་ནི་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན་ངེད་ཅག་ལ་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ༌ལ།  ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་སྨྲས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཡིད་མི་ཆེས༌ལ།

ཡང་བདག་གིས་ཁྱོད་ཅག་ལ་དྲི་བ་བཏོན་ནའང་ཁྱོད་ཅག་གིས་ལན་འདེབས་མི་སྲིད།  ཕྱིན་ཆད་མིའི་བུ་ཁོང་ཉིད་ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ༌དང༌།

དེ་རྣམས་ན༌རེ།  འོ་ན་ཁྱོད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ༌ལ། ཁོང་གིས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ང་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས།  ཁོ་རྣམས་ན༌རེ།  བདག་ཅག་གིས་ཁོའི་ཁ་ནས་གཏམ་དངོས་སུ་ཐོས་པས་དཔང་པོ་གཞན་དག་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་སྨྲས༌སོ།།

 

When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led him away to their council, and they said, “If you are the Christ, tell us.” But he said to them, “If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God.” So they all said, “Are you the Son of God, then?” And he said to them, “You say that I am.” Then they said, “What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips.”