གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

1  ཁྱོད་ཚོ་མི་ཚང་མས་འདིར་ཉོན་ཞིག།  འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡོད་མཁན་ཚང་མས་ཉོན་ཞིག།

2  མཆོག་དམན་གཉིས་དང་ཕྱུག་དབྱུལ་བཅས་པར་ཉོན།

3  ང་ཡི་ཁ་ནས་ཤེས་རབ་གཏམ་གླེང་བྱ།  ང་ཡི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནི་དོན་ཟབ་འགྱུར།

4  ང་ནི་གཏམ་དཔེ་ཕྱོགས་སུ་དོ་སྣང་གྱིས་བཞིན་ཡོད།  པི་ཝང་བཏང་ནས་དེའི་དོན་བཏོན་པར་གྱིས།

5-6  ཉེན་ཁའི་དུས་སུ་དགྲ་བོས་ང་ལ་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་སྐབས།

མི་ངན་རང་གི་ནོར་ལ་བློས་བཅོལ་ནས།  རྒྱུ་ནོར་དེ་ཡིས་སྦོར་ཤོབ་བཤད་མཁན་ལས་ང་མི་འཇིགས།

7  མི་ཡི་རང་ཉིད་ནམ་ཡང་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  ཁོ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་སྲོག་རིན་ཕུལ་མི་ཐུབ།

8  གང་ལ་ཟེར་ན་མི་ཡི་སྲོག་ནི་རིན་ཐང་ཆེ།  བླུ་རིན་དེ་ཡི་ནམ་ཡང་འདང་མི་ཐུབ།

9  དེ་ཡི་དུར་ལས་ཁོ་ལ་སྐྱབས་མི་ཐུབ་པ་དང།  རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་ལ་གསོན་པོ་བཞག་མི་ཐུབ།

10  ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་འཆི་བ་ཚང་མས་མཐོང་།  གླེན་པ་དང་ནི་ལྐུག་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇིག་པ་མཐོང་།

དེ་ཚོའི་ནོར་རྣམས་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཇོག།

11  དུས་ཅིག་ལ་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ས་ཞིང་རྣམས་བདག་པར་བྱས་ན་ཡང།

དེ་ཚོའི་དུར་ནི་བརྟན་དུ་རང་ཁྱིམ་འགྱུར། དེ་ཚོ་བརྟན་དུ་དེ་རུ་གནས།

12  མི་ཡི་རླབས་ཆེན་གྱིས་ནི་ཁོ་ལ་འཆི་བར་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  དེ་ཚོ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ་འཆི་བར་འགྱུར།

13  རང་ལ་བློ་བཅོལ་བྱེད་མི་རྣམས་ལ་ཅི་བྱུང་ཡོང།  རང་གི་ནོར་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཚོའི་བྱུས་ཉེས་ལ་ལྟོས།

14  འཆི་བའི་དུས་སུ་ལུག་བཞིན་དུ་འཆི།  འཆི་བས་དེ་ཚོར་རྫི་བོ་བྱེད་པར་འགྱུར།

དྲང་བདེན་ཚོས་ནི་དེ་ཚོའི་ཐོག་རྒྱལ་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་གཟུགས་ནི་གཤིན་ཡུལ་དུ།

རང་གི་ཁྱིམ་ནས་ཐག་རིང་རུལ་ནས་འགྲོ།

15  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཐར་པ་གནང་།  ང་ལ་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་སྟོབས་ལས་སྐྱབས།

16  སུ་ཞིག་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ནས་དེའི་རྒྱུ་ནོར།  གོང་འཕེལ་བྱུང་དུས་ཁྱེད་རང་སེམས་མ་འཁྲུགས།

17  ཁོ་ནི་འཆི་སྐབས་ནོར་ནི་རང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ། ནོར་དེ་ཁོ་ཡིས་དུར་དུ་འཁྱེར་མི་འགྱུར།

18  མི་ཡི་རང་གི་མི་ཚེར་ཚིམས་གྱུར་ཡང་།  བསྟོད་བསྔགས་དང་ནི་ཆེས་བསྟོད་ཐོབ་ན་ཡང་།

19  འཆི་ཁར་ཁོ་ནི་རང་གི་མེས་པོ་མཉམ་་དུ་འགྲོ།  དེ་རུ་རྒྱུན་དུ་མུ་མཐུད་མུན་གནས་པར་འགྱུར།

20  མི་ཡི་སྙན་གྲགས་དེ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནི། འཆི་བ་དེ་ནས་སྐྱོབ་མི་ཐུབ།

ཁོ་ནི་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུར་འཆི་དགོས་སོ༎

 

 

1 Hear this, all peoples! Give ear, all inhabitants of the world, 2 both low and high, rich and poor together!

3 My mouth shall speak wisdom; the meditation of my heart shall be understanding.

4 I will incline my ear to a proverb; I will solve my riddle to the music of the lyre.

5 Why should I fear in times of trouble, when the iniquity of those who cheat me surrounds me, 6 those who trust in their wealth and boast of the abundance of their riches?

7 Truly no man can ransom another, or give to God the price of his life, 8 for the ransom of their life is costly and can never suffice, 9 that he should live on forever and never see the pit.

10 For he sees that even the wise die; the fool and the stupid alike must perish and leave their wealth to others.

11 Their graves are their homes forever, their dwelling places to all generations, though they called lands by their own names.

12 Man in his pomp will not remain; he is like the beasts that perish.

13 This is the path of those who have foolish confidence; yet after them people approve of their boasts. Selah

14 Like sheep they are appointed for Sheol; death shall be their shepherd, and the upright shall rule over them in the morning. Their form shall be consumed in Sheol, with no place to dwell.

15 But God will ransom my soul from the power of Sheol, for he will receive me. Selah

16 Be not afraid when a man becomes rich, when the glory of his house increases.

17 For when he dies he will carry nothing away; his glory will not go down after him.

18 For though, while he lives, he counts himself blessed —and though you get praise when you do well for yourself—

19 his soul will go to the generation of his fathers, who will never again see light.

20 Man in his pomp yet without understanding is like the beasts that perish.

 

གསུང་མགུར 48 – Psalm 48

གསུང་མགུར 48 – Psalm 48

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རླབས་ཆེན་ཡིན་པ་དང།  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ།

ཁོང་གི་དམ་པའི་རི་བོ་རུ་ཁོང་ལ་རབ་ཏུ་བསྟོད་འོས་སོ།

2  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཛི་ཡོན་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་མཛེས།  རྒྱལ་པོ་ཆེནཔོའི་གྲོང་ཁྱེར་འདིས།

འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་དགའ་སྤྲོ་འཁྲེར་ཡོང་ངོ་།

3  གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་འཛིང་རའི་ནང་ཁོང་མཉམ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་སྟོན་གནང་ཡོད།

4  རྒྱལ་པོ་ཡོངས་རྫོགས་འཛོམས་ནས།  རི་བོ་ཛི་ཡོན་འཐབ་པར་འོངས།

5  འོན་ཀྱང་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས།  དེ་ཚོ་ཧང་སང་འཇིགས་ཏེ་བྲོས་སོང་ངོ་།

6  བུད་མེད་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་གྲབ་ཡོད་པ་ལྟར།  དེ་ཚོ་དེ་རུ་འཇིགས་པ་དང་ནི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང།

7  ཁྱེད་ཀྱིས་ཏར་ཤིཤ་ཀྱི་གྲུ་གཟིང་རྣམས་ཤར་གྱི་རླུང་གིས་བསིལ་བུར་བཅག་པ་ལྟར།

དེ་དག་ལ་འཇིགས་པར་མཛད།

8  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ང་ཚོས་ཐོས་ཡོད་དོ།  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།

ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ།  དེ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐོང་ཡོད་དོ།

གྲོང་ཁྱེར་འདི་ལ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ།  ཁོང་གིས་ཁམས་བཟང་འཇོག་པར་འགྱུར།

9  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁང་དུ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དྲན།

10  མི་ཚོས་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པ་དང་།  ས་གཞི་ཡོངས་སུ་ཁྱེད་མཚན་ཁྱབ་ནས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཡོད་དོ།

11  ཛི་ཡོན་གྱི་མི་ཚོ་དགའ་བར་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་དཔྱོད་དྲང་པོ་གནང་ཡོད་དོ།

ཡ་ཧུ་དཱ་ཡི་གྲོང་རྣམས་དགའ་བར་ཤོག།

12  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་མང་ཛི་ཡོན་ལ་ནི་ཕྱོགས་བཞིར་བསྐོར།

གྷན་དྷོ་ལ་རྣམས་ནི་ཇི་ཡོད་གྲངས་རྩིས་ཤིག།

13  ལྕགས་རི་དེ་ཚོ་དོ་སྣང་གྱིས་ནས་འཛིང་ར་རྣམས་རྟགས་ཞིབ་བྱོས།

མ་འོངས་པ་ཡི་མི་རབས་ལ་འདི་ལྟར་ཤོད་ཐུབ་ཡོང་།

14  དཀོན་མཆོག་འདི་ནི་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།

མ་འོངས་དུས་སུ་ཁོང་གིས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོར་དབུ་འཁྲིད་མཛད༎

 

 

1 Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God! His holy mountain, 2 beautiful in elevation, is the joy of all the earth, Mount Zion, in the far north, the city of the great King.

3 Within her citadels God has made himself known as a fortress.

4 For behold, the kings assembled; they came on together.

5 As soon as they saw it, they were astounded; they were in panic; they took to flight.

6 Trembling took hold of them there, anguish as of a woman in labor.

7 By the east wind you shattered the ships of Tarshish.

8 As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God, which God will establish forever. Selah

9 We have thought on your steadfast love, O God, in the midst of your temple.

10 As your name, O God, so your praise reaches to the ends of the earth. Your right hand is filled with righteousness.

11 Let Mount Zion be glad! Let the daughters of Judah rejoice because of your judgments!

12 Walk about Zion, go around her, number her towers, 13 consider well her ramparts, go through her citadels, that you may tell the next generation 14 that this is God, our God forever and ever. He will guide us forever.

 

གསུང་མགུར 47 – Psalm 47

གསུང་མགུར 47 – Psalm 47

1  མི་རིགས་ཀུན་ལག་བརྡབ་ཀྱིས།  སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

2  བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་འཇིག་དགོས་སོ།

ཁོང་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས།  ཁོང་གིས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས།

3  མི་རིགས་ཚོ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་གནང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་ཏུ་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བཅུག་གོ།

4  ཁོང་གིས་ང་ཚོ་བསྡད་པའི་གནས་འདི་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདམས།

དེ་ནི་ཁོང་གིས་བརྩེ་བའི་འབངས་ཀྱིས་སྤོབས་པ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡིན།

5  དཀོན་མཆོག་རང་གི་བཞུགས་ཁྲིར་ཕེབས་ནས་བཞུགས།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་འདི་ལྟར་ཕེབས་དུས་དགའ་སྤྲོའི་སྐད་དང་དུང་སྐད་འབུད།

6  དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་པའི་མགུར་མ་གཏོང་།  ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོར་བསྟོད་ཅིང་མགུར་མ་ལེན།

7  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཐོག་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡིན།  མགུར་མ་ལེན་ནས་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

8  དཀོན་མཆོག་ནི་ཉིད་ཀྱི་དམ་པའི་རྒྱལ་ཁྲིར་བཞུགས།  ཁོང་གིས་མི་རིགས་རྣམས་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་།

9  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མི་འབངས་དང་།

མི་རིགས་སོ་སོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་འཛོམས་འགྱུར།

དམག་མི་ཡོངས་ལས་ཁོང་ནི་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་། ཁོང་ནི་ཀུན་ལས་མཐོ་བའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང༎

 

 

1 Clap your hands, all peoples! Shout to God with loud songs of joy!

2 For the Lord, the Most High, is to be feared, a great king over all the earth.

3 He subdued peoples under us, and nations under our feet.

4 He chose our heritage for us, the pride of Jacob whom he loves. Selah

5 God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.

6 Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our King, sing praises!

7 For God is the King of all the earth; sing praises with a psalm!

8 God reigns over the nations; God sits on his holy throne.

9 The princes of the peoples gather as the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong to God; he is highly exalted!