ཡོ་ཧ་ནན། 10 – John 10

ཡོ་ཧ་ནན། 10 – John 10

10:1  དེ་ནས་ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ།  མི་སུ་ཞིག་ལུག་རའི་ནང་དུ་སྒོ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མི་འགྲོ༌བར།  གནས་གཞན་ནས་ཡར་འགོས་ཏེ་འགྲོ་བ་ནི་ཇག་རྐུན་ཡིན།

“Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is a thief and a robber.

10:2  འོན་ཀྱང་སྒོ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ལུག་རའི་ནང་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ནི་ད་གཟོད་ལུག་རྫི་ཡིན༌ཏེ།

But he who enters by the door is the shepherd of the sheep.

10:3  སྒོ་སྲུང་གིས་དེ་ལ་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་ལུག་དག་གིས་ཀྱང་དེའི་སྐད་ལ་ཉན༌པ་དང་།  དེས་ཀྱང་རང་གི་ལུག་དག་གི་མིང་བོས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁྲིད༌ཅིང༌།

To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out.

10:4  རང་གི་ལུག་རྣམས་ཕྱིར་གཏོང་ཞིང་ཁོ་ནི་མདུན་དུ་འགྲོ་བའི་དུས།  ལུག་དག་གིས་ཀྱང་ཁོའི་སྐད་ཤེས་པས་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ནོ།།

When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.

10:5  འོན་ཀྱང་ལུག་དེ་དག་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མིའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང༌ལ།  མི་དེའི་སྐད་ཀྱང་མི་ཤེས་པས་འབྲོ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ།།

A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers.”

10:6  དེ་ལྟར་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དཔེའི་སྒོ་ནས་དེ་རྣམས་ལ་གསུང་གནང་ནའང་ཁོ་རྣམས་ཀྱིས་འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་མ་རྟོགས༌སོ།།

This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them.

10:7  དེའི༌ཕྱིར།  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  ངས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བདེན་པར་སྨྲ༌སྟེ།  ལུག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནི་ང་རང་ཡིན།

So Jesus again said to them, “Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep.

10:8  ངའི་སྔོན་དུ་ཡོང་བ་ཐམས་ཅད་ཇག་རྐུན་ཡིན་ཏེ་ལུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ངག་ལ་མ་མཉན་ཏོ།།

All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.

10:9  ང་རང་ནི་སྒོ་ཡིན༌ཏེ།  ང་རང་བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པར་འགྱུར༌ཞིང༌། ཕྱི་ནང་གང་དུ་སོང་ནའང་བཟའ་བྱའི་རྩྭ་འཐོབ་པར་འགྱུར།

I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture.

10:10  སྤྱིར་རྐུན་མ་ཐམས་ཅད་ནི་རྐུ་བྱེད་པ་དང་སྲོག་གཅོད་པའམ་མེད་པར་བྱེད་པ་བཅས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡོང༌བ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་ང་རང་ནི་དེ་རྣམས་ལ་ཚེ་སྲོག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར་ཡོང༌ངོ༌།།

The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.

10:11  ང་རང་ནི་ལུག་རྫི་བཟང་པོ༌ཡིན་ཏེ།  ལུག་རྫི་བཟང་པོས་ལུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་ཀྱང་བློས་གཏོང་བ༌ཡིན།

I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

10:12  གླ་བ་ནི་ལུག་རྫི་དངོས་མིན་ལ་ལུག་གི་བདག་པོའང་མ་ཡིན༌པས།  ཁོས་སྤྱང་ཀི་ཡོང་བ་མཐོང་ཚེ་ལུག་རྣམས་བསྐྱུར་ནས་འབྲོ་བ༌དང༌།  སྤྱང་ཀིས་ལུག་འཛིན་པ་དང་ལུག་ཁྱུའང་གཏོར་བར་བྱེད།

He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them.

10:13  དེས་ན་གླ་བ་དེ་བྲོས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ༌ན།  གླ་བ་ནི་གླས་པ་ཡིན་པས་ཁོས་ལུག་ལ་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་དོ།།

He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.

10:14  ང་རང་ནི་ལུག་རྫི་བཟང་པོ༌ཡིན་ཏེ།  ངས་རང་གི་ལུག་རྣམས་ངོ་ཤེས༌ཤིང༌།  ངའི་ལུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ང་རང་ངོ་ཤེས༌པ་ཡིན།

I am the good shepherd. I know my own and my own know me,

10:15  བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ང་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་ངས་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་ངོ་ཤེས་པ༌ལྟར།  བདག་གིས་ལུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བ་ཡིན།

just as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.

10:16  བདག་ལ་ལུག་ར་འདིའི་ལུག་ལས་གཞན་པའི་ལུག་ཀྱང་ཡོད༌དེ།  ངས་ལུག་དེ་དག་ཚུར་འཁྲིད་དགོས་ཤིང་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ངའི་སྐད་ལ་མཉན་ངེས་ཤིང༌།  ལུག་དེ་ཐམས་ཅད་ལུག་ཁྱུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ལུག་རྫིའང་གཅིག་ལ་གཏོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

10:17  བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ང་རང་ལ་བྱམས་ཤིང་གཅེས༌ཏེ།  བདག་གིས་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བ་དང་རང་སྲོག་བཏང་རྗེས་སླར་ཡང་གསོན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར༌ཡིན།

For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again.

10:18  བདག་ནི་རང་སྲོག་རང་གིས་བློས་གཏོང་བ་ལས་གཞན་སུས་ཀྱང་འཕྲོག་མི་ནུས༌ཏེ།  བདག་ལ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བའི་དབང་ཡོད་ལ་སླར་གསོན་པའི་དབང་ཡང་ཡོད།  དེ་ནི་བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ང་རང་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father.”

10:19  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སླར་ཡང་རྩོད་གླེང་བྱུང་བ༌དང༌།

There was again a division among the Jews because of these words.

10:20  མི་མང་པོ་ཞིག་ན༌རེ།  མི་འདི་ལ་གདོན་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་སྨྱོས་འདུག་པས་ཅིའི་ཕྱིར་ཁོའི་ཚིག་ལ་ཉན་ནམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།།

Many of them said, “He has a demon, and is insane; why listen to him?”

10:21  ཡང་གཞན་རྣམས་ན༌རེ།  འདི་ནི་གདོན་འདྲེས་བཟུང་བ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་མ་ཡིན༌ཏེ། གདོན་འདྲེ་ཞིག་གིས་ལོང་བའི་མིག་ཟུང་གསོ་ནུས་སམ་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

Others said, “These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?”

10:22  དེ་ནས་ཡེ་རུ་སཱ་ལེམ་གྱི་བསྔོ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་སླེབས་ཤིང་།  དུས༌དེ་ནི་དགུན་དུས་ཡིན།

At that time the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It was winter,

10:23  སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མཆོད་ཁང་ནས་སོ་ལོ་མོན་ཞེས་པའི་ཁྱམས་རར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་།

and Jesus was walking in the temple, in the colonnade of Solomon.

10:24  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ན༌རེ།  ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཞིག་གི་བར་དུ་ངེད་ཅག་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་སུ་འཇུག༌གམ།  ཁྱེད་རང་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་ཡིན་ན་ངེད་ཅག་ལ་གསལ་པོར་གསུང་བར་མཛོད་ཅེས་ཞུས་སོ།།

So the Jews gathered around him and said to him, “How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.”

10:25  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་སྔ་མོ་ནས་སྨྲས་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ཡིད་མ་ཆེས།  བདག་གིས་རང་གི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་མཛད་པའི་ལས་དེ་དག་གིས་ང་རང་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད༌པ་ཡིན།

Jesus answered them, “I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father’s name bear witness about me,

10:26  འོན་ཀྱང་ཁྱོད་རྣམས་ནི་བདག་གི་ལུག་མིན་པས་བདག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས༌ཤིང་།

but you do not believe because you are not among my sheep.

10:27  ངའི་ལུག་རྣམས་ཀྱིས་ངའི་སྐད་ལ་ཉན་པ༌དང༌།  ངས་ཀྱང་ལུག་དེ་དག་ངོ་ཤེས་ཏེ་ལུག་རྣམས་ཀྱང་བདག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང༌ངོ་།།

My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.

10:28  ཡང་བདག་གིས་དེ་རྣམས་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཚེ་སྲོག་སྩོལ༌བས།  དེ་དག་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་སུས་ཀྱང་བདག་གི་ལག་ནས་དེ་རྣམས་འཕྲོག་མི་ནུས།

I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand.

10:29  བདག་གི་ཡབ་ཀྱིས་ལུག་དེ་རྣམས་བདག་ལ་གནང་ཞིང་ཁོང་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན༌ཏེ།  སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བདག་གི་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ནས་ལུག་དེ་རྣམས་འཕྲོག་པར་མི་ནུས།

My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father’s hand.

10:30  བདག་དང་ཡབ་ནི་ངོ་བོ་གཅིག་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས༌སོ།།

I and the Father are one.”

10:31  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་ས་ནས་རྡོ་བླངས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ་རྒྱག་པར་རྩོམ་པ༌ན།

The Jews picked up stones again to stone him.

10:32  ཁོང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སྐད༌དུ།  བདག་གིས་རང་གི་ཡབ་ནས་བྱུང་བའི་ལས་བཟང་པོ་གང་མང་ཁྱོད་ཅག་ལ་བསྟན་ཡང༌།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ལས་བཟང་པོ་དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ་ང་རང་ལ་རྡོ་ཡིས་རྒྱག་འདོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་པ༌ན།

Jesus answered them, “I have shown you many good works from the Father; for which of them are you going to stone me?”

10:33  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ན༌རེ།  ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བཟང་པོར་དམིགས་ཏེ་ཁྱོད་ལ་རྡོ་ཡིས་རྒྱག་པར་རྩོམ་པ་མ་ཡིན༌ཏེ། ཁྱོད་ནི་མི་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་སྨྲས༌སོ།།

The Jews answered him, “It is not for a good work that we are going to stone you but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God.”

10:34  ཡང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུས་འདི་སྐད༌དུ།  ཁྱོད་ཅག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ངས་ཁྱོད་རྣམས་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་མྱོང་བ་མ་ཡིན༌ནམ།

Jesus answered them, “Is it not written in your Law, ‘I said, you are gods’?

10:35  གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་ཅིང་བདེན་པ་ཡིན༌ལ།  གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ཐོབ་པའི་མི་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་གསུངས༌ན།

If he called them gods to whom the word of God came—and Scripture cannot be broken—

10:36  ཡབ་ཀྱིས་ང་རང་མཆོག་ཏུ་བདམས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་དུ་མངགས་པ༌དང༌།  ངས་རང་ཉིད་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས༌པས།  ཁྱོད་རྣམས་ན༌རེ།  ཁྱོད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་ཅེས་ཟེར་དོན༌ཅི།

do you say of him whom the Father consecrated and sent into the world, ‘You are blaspheming,’ because I said, ‘I am the Son of God’?

10:37  གལ་ཏེ་ངས་རང་གི་ཡབ་ཀྱི་དོན་རྣམས་མི་སྒྲུབ༌ན།  ཁྱོད་ཅག་གིས་ཀྱང་ང་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་དོན་མི་འདུག

If I am not doing the works of my Father, then do not believe me;

10:38  གལ་ཏེ།  ངས་རང་གི་ཡབ་ཀྱི་དོན་དེ་བསྒྲུབས་པ༌དང༌།  བདག་ལ་ཁྱོད་ཅག་ཡིད་མི་ཆེས༌ནའང༌།  དོན་དེ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགོས༌ཏེ།  བདག་གི་ཡབ་ནི་ང་ཡི་ནང་དུ་གནས་ཤིང་། ང་རང་ཡང་ཡབ་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པའི་དོན་དེ་ཁྱོད་ཅག་གིས་གསལ་པོར་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།།

but if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father.”

10:39  དེ་ནས་ཡང་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་རྩོམ་པ༌ན། ཁོང་ནི་མི་དེ་དག་གི་ལག་ནས་ཐར༌བ་རེད།

Again they sought to arrest him, but he escaped from their hands.

10:40  དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཁོང་ཡོར་དན་གཙང་པོའི་ཕ་རོལ༌ཏེ།  སྔར་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་བྱས་མྱོང་བའི་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་བཞུགས་པ་རེད།

He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first, and there he remained.

10:41  དེ་ནས་མི་མང་པོ་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་སྟེ་ཕན་ཚུན་ལ་ན༌རེ།  ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་གྲུབ་རྟགས་ཅི་ཡང་མ་བསྟན༌ཀྱང་།  ཁོས་སྐྱེས་བུ་འདིའི་སྐོར་ལ་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་རེད་ཅེས་སྨྲས་པ༌དང༌།

And many came to him. And they said, “John did no sign, but everything that John said about this man was true.”

10:42  ཡུལ་དེ་རུ་མི་མང་པོའང་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ལ་དད་པར་གྱུར༌ཏོ།།

And many believed in him there.